Ekologie

Ekologie důležité téma dnešní doby

Ekologie je jedním z biologických oborů, který se soustřeďuje na studium vztahů mezi organizmy a neživým prostředím i na vzájemný vztah a soužití mezi organizmy.

Pod nálepkou ekologie” se dnes skrývá řada problémů, včetně různých spíše politických či ideologických proudů a hnutí. V pravém slova smyslu jde o vědní obor, který se snaží porozumět dynamice procesů a vztahů v přírodě. Teprve porozumění těmto souvislostem, zkoumaným vědeckou metodou a bez ideologických frází, umožňuje chápat, co život a jeho prostředí ohrožuje. 

Existuje celá řada definic, které vymezují předmět ekologie. Nejčastěji je ekologie definována jako věda, která zkoumá vzájemné vztahy mezi organizmy a  prostředím.

Obr. 1:  Vztahy a procesy

 

Prostředím rozumíme jak složky abiotické (světlo, teplo, voda, vzduch, horniny), tak i složky biotické (ostatní organizmy a vztahy s nimi).

Cílem ekologie je porozumět rozmanitosti organizmů /biodiverzitě/ na Zemi a formulovat zákonitosti, které tuto biodiverzitu ovlivňují.

Ekologie jako biologická vědní disciplína patří mezi základní odvětví biologie. Vychází z poznatků velkého množství vědních disciplín, jako jsou – biologie, meteorologie, klimatologie, geologie, geografie, fyzika, chemie, antropologie, lékařské vědy (hygiena), ekonomika, právo, historie, psychologie, technické vědy.

Z poznatků ekologie čerpá moderní ochrana přírody, krajinné plánování a management, myslivost a další obory lidské činnosti.


Historie ekologie

Pojem ekologie vychází z řeckého slova  OIKOS = obydlí – dům – domov a LOGOS = nauka, studie.

V roce 1869 německý zoolog Ernst Haeckel (1834–1919) vymezil předmět studia ekologie, a formuloval tak její definici. Ekologii vymezil jako obor, který se zabývá vztahy mezi organizmy navzájem, ale také vzájemné působení organizmů a prostředí.

Obr. 2: Ernst Haeckel

V roce 1972 prof. Charles J. Krebs formuloval definici ekologie jako vědecké studium interakcí, které ovlivňují výskyt organizmů a jejich hojnost.

obrazekObr. 3: Charles J. Krebs 

Ekologii jako vědní disciplínu pak vymezil Eugene Pleasants Odum (1913–2002).

obrazekObr. 4: Eugene Pleasants Odum

 

Zdroje

Obrázky:

 

 

Víte, že ...

S pojmem ekologie se v historii biologických věd poprvé setkáváme v roce 1869, kdy německý filozof a biolog Ernst Haeckel tuto vědu definoval jako vědu o vztazích organizmů k okolnímu světu. Zhruba o sto let později byla ekologie vnímána jako věda o struktuře a funkci přírody. V současné době se nejčastěji používá definice, že ekologie je věda o vztazích mezi organizmy a jejich prostředím.

Věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organizmy a jejich prostředím, věda o souvislostech v přírodě, studiu vnitřní struktury a funkce přírody, nauka o ekosystémech.

Ekologie je dnes velmi populární slovo, které se často uvádí v nesprávných až mylných a zavádějících souvislostech.

Slovo ekologie vzniklo z řeckého slova oikos  prostředí, dům, domácnost, které je předponou ke slovu logos věda.

Čerpáno: http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=962

 

 

 

Obrázek

Obr. 5: Půda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, vztah k půdě je třeba formovat od malička.

Kontrolní otázka

Kdo je ekolog?

Vyberte správnou odpověď a zdůvodněte ji.

  1. Každý, kdo chrání přírodu a chová se ekologicky
  2. Vědec, který studuje vztahy mezi organizmy a jejich prostředím
  3. Člen nějaké ekologické organizace

 

Testy