Příklady k tvorbě výkresů součástí

Příklady k tvorbě výkresů součástí

V následujících lekcích bude popsáno několik příkladů postupu tvorby strojírenského výkresu jednoduchých i složitějších součástí. V příkladech je vždy uveden účel nebo funkce součásti, ze které vychází forma i obsah jednotlivých výkresů. V popisu tvorby každého vzorového výkresu je ukázán způsob, jakým se postupuje při jeho zpracování. V úvodních kapitolách je nejprve uveden souhrn základních pravidel používaných při zpracovávání technických výkresů ve strojírenství. Řešení všech příkladů nelze v žádném případě chápat jako jediné možné a správné. Přestože obecné požadavky na podobu a obsah strojírenských výkresů jsou dány řadou technických norem i obecných zvyklostí, je konkrétní podoba každého výkresu vždy ovlivněna řadou postupů a požadavků specifických pro místo (firmu) a čas, ve kterém vznikla. V neposlední řadě hraje určitou roli i osobnost a schopnosti konkrétního konstruktéra a míra jeho znalostí, dovedností a grafického nadání. Pro zvládnutí a pochopení všech postupů použitých při tvorbě vzorových výkresů je třeba znát zásady technického kreslení a způsoby a možnosti třískového obrábění a dalších technologických postupů zhotovování strojních dílů. Je nezbytně nutné umět stanovovat správné technologické postupy používané při výrobě různých typů strojírenských součástí. Každý dobrý konstruktér se musí také dobře orientovat v technických normách nejčastěji používaných konstrukčních prvků a  normalizovaných strojních součástí. Pro správnou volbu materiálu a polotovaru a jejich předepisování je nutná také znalost příslušných rozměrových i materiálových norem.