Výkres pantu

Výkres pantu

V této lekci zpracujeme jednoduchý výkres pantu podle následujícího zadávacího náčrtu:

 obrazek

Obr. 1: Pant

 

obrazek

Obr. 2: Pant - konstrukční rozměry

 

Volba vyobrazení

Na výkrese zobrazíme pant ve třech pohledech (půdorys, nárys a bokorys). Pohledy si zvolíme tak, aby dokonale popisovaly tvar pantu a aby bylo možno jej beze zbytku okótovat. S ohledem na velikost součásti zvolíme výkres ve formátu A3 a měřítko zobrazení 1:1. Jednotlivé pohledy nakreslíme v souladu s pravidly pravoúhlého promítání.

Požadavky na funkci

Při zpracování výkresu se řídíme následujícími funkčními parametry. Pant je určen pro přivaření na rám, na který dosedá celou plochou o rozměrech 80x60 mm. Svary jsou koutové po celém obvodu pantu. Protikus je na pant uchycen pomocí čepu, který je pevně zalisován do otvoru o průměru 14 mm. Zalisování musí zajistit, že se čep nebude v otvoru otáčet a že z otvoru nevypadne. Zbývající plochy pantu jsou nefunkční (tj. nejsou v přímém kontaktu s žádnou další součástí).

Rozbor řešení - volba pohledů

Vzhledem k zadanému způsobu zobrazení volíme nejvhodnější pohledy tak, aby v nich byly beze zbytku a co nejlépe vyobrazeny všechny tvarové detaily pantu. Jako nejvhodnější se jeví vybrat jako základní pohled (nárys) tvarově nejsložitější pohled zboku pantu. Jako půdorys zvolíme potom pohled shora a jako bokorys si zvolíme pohled na levou stranu pantu. Tato volba nám přináší maximální počty viditelných hran v jednotlivých pohledech, což zjednoduší kótování s ohledem na nedovolené kótování k neviditelným hranám. Volbu a rozmístění pohledů ukazuje obrázek.

obrazek

Obr. 3: Pant - uspořádání pohledů na výkrese

 

Rozbor řešení – kótování, údaje o přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu

Než začneme součást kótovat, je nutné se zamyslet nad polotovarem, ze kterého budeme pant vyrábět a zohlednit musíme rovněž technologii výroby. Protože tvar je možno nejlépe vyrobit frézováním, zvolíme jako polotovar plochou tyč o průřezu 60x30 mm. Abychom snížili počet frézovaných ploch a dosáhli tak nejnižší cenu a zároveň abychom měli všechny povrchy v dobré kvalitě, zvolíme plochou tyč taženou za studena podle ČSN 42 6522. Protože pant je určen k přivaření, musí být zvolen materiál polotovaru, který je dobře svařitelný. Volíme tedy jakost materiálu například ocel 11 523. Následující obrázek ukazuje detail rohového razítka s údaji o polotovaru a materiálu.

obrazek

Obr. 4: Pant - údaje o polotovaru a materiálu a identifikační údaje výkresu v rohovém razítku

 

Z volby polotovaru nám vyplyne, které plochy pantu budou neobrobeny a které naopak obrobení vyžadují. Vzhledem k funkci budou všechny rovinné plochy obráběny frézováním. Protože se podle zadání jedná o plochy nefunkční, není třeba volit příliš malou hodnotu drsnosti. Funkci a typu obrábění vyhovuje drsnost Ra 3,2 - Ra 12,5. Rozměrové tolerance není třeba předepisovat (budou dány normou ISO 2768 a třídou přesnosti m). Jediným přesným prvkem pantu je otvor pro čep, který má být zalisován napevno. Lisovaný spoj vyžaduje přesné uložení pro dosažení zaručeného minimálního přesahu. Z tabulek určíme jako vhodné například uložení H7/r6. Otvor v pantu bude v toleranci H7. Zhotoven bude výstružníkem. Drsnost otvoru vzhledem k jeho velikosti a stupni přesnosti určíme opět z tabulek a bude mít velikost Ra 0,8. S ohledem na uvedené skutečnosti se ukazuje vhodné jako hlavní drsnost uváděnou nad rohovým razítkem uvést společnou drsnost všech frézovaných rovinných ploch o velikosti např. Ra 6,3 (celkem 10 ploch). Na výkrese pak uvedeme značku drsnosti pro všechny plochy, které budou neobrobeny (jsou celkem 4) a značku drsnosti povrchu stružené díry pro čep o hodnotě Ra 0,8.

Konečné provedení výkresu

Celkovou možnou podobu výkresu ukazuje obrázek.

obrazek

Obr. 5: Pant - kompletní výkres