Výkres kolena

Výkres kolena

V této lekci zpracujeme výkres kolena podle následujících zadávacích náčrtů. Síla stěny trubkové části kolena je 5 mm:

obrazek

Obr. 1: Koleno

 

obrazek

Obr. 2: Koleno - konstrukční rozměry

 

Volba vyobrazení

Na výkrese zobrazíme koleno ve třech pohledech (nárys, bokorys zprava a pohled na čtvercovou přírubu). Pohledy si zvolíme tak, aby dokonale popisovaly tvar a aby bylo možno koleno beze zbytku okótovat. S ohledem na velikost součásti zvolíme výkres ve formátu A3 a měřítko zobrazení 1:1. Jednotlivé pohledy nakreslíme v souladu s pravidly pravoúhlého promítání.

Požadavky na funkci

Při zpracování výkresu kolena předpokládejme, že polotovarem bude přesný odlitek. Obrábět budeme pouze dosedací plochy obou přírub a otvory pro šrouby. Zbývající plochy zůstanou v původním stavu, ve kterém byly po odlití.

Rozbor řešení - volba pohledů

Vzhledem k zvolenému způsobu zobrazení volíme nejvhodnější pohledy tak, aby v nich byly beze zbytku a co nejlépe vyobrazeny všechny tvarové detaily pantu. Jako nejvhodnější se jeví vybrat jako základní pohled (nárys) tvarově nejsložitější pohled zboku kolena. Jako další zvolíme potom zprava na kruhovou přírubu a posledním potřebným zobrazením bude pohled kolmý na čtvercovou přírubu. Tato volba nám přináší maximální počty viditelných hran v jednotlivých pohledech, což zjednoduší kótování s ohledem na nedovolené kótování k neviditelným hranám. Volbu a rozmístění pohledů ukazuje obrázek.

obrazek

Obr. 3: Koleno - uspořádání pohledů na výkrese

 

Rozbor řešení – kótování, údaje o přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu

Jako polotovar jsme zvolili přesný odlitek. Drsnost neobrobených ploch odlitku zvolíme Ra 25, což je u přesných odlitků hodnota dosažitelná. Kruhovou přírubu obrobíme soustružením v upínacím přípravku. Drsnosti soustružených ploch zvolíme Ra 3,2. Předpokládáme, že plochy budou těsněny těsněním vloženým mezi plochy sousedících přírub. Dosedací plochu čtvercové příruby obrobíme frézováním a její drsnost zvolíme opět Ra 3,2. Všechny otvory v přírubách jsou průchozí a jsou určeny pro spojovací šrouby. Vzhledem k tomuto faktu stačí otvory zhotovit běžným vrtákem na vrtačce. Jejich přesnost nemusíme uvádět (platí norma ISO 2768 a třída přesnosti m). Drsnost povrchu vrtaných děr je v rozmezí Ra 6,3 - Ra 12,5. Volíme dále jakost materiálu. Pro potrubí je používána například nelegovaná uhlíková ocel k odlévání jakosti 42 2633.1. Následující obrázek ukazuje detail vyplnění rohového razítka s údaji o polotovaru a materiálu.

obrazek

Obr. 4: Koleno - údaje o polotovaru a materiálu a identifikační údaje výkresu v rohovém razítku

 

Konečné provedení výkresu

Výkres zpracujeme pouze pro potřeby obrábění. To znamená, že se nebudeme zabývat náležitostmi, které by vyžadoval výkres surového odlitku (výkres určený pro výrobu polotovaru ve slévárně). Celkovou možnou podobu výkresu potřebného pro obrobení odlitku kolena pak ukazuje obrázek.

obrazek

Obr. 5: Koleno - kompletní výkres