Výkres desky

Výkres desky

Výkres desky zpracovaný v této lekci je již poměrně náročný na potřebné odborné znalosti konstruktéra. Jedná se o součást se složitějším technologickým postupem daným tvarem i požadavky na funkci desky. Deska slouží pro uložení ložisek dvou rovnoběžných hřídelí. Hřídele mají na jednom konci ložiska uchycená na pevno (neposuvně) v rámu. Ložiska na druhé straně hřídelí jsou uložena v desce, jejíž výkres máme zpracovat. Deska se upevní na rám pomocí čtyř závitových otvorů v ploše desky. Ložiska jsou obě stejná a jsou v desce uložena na pevno. Na hřídeli jejich uložení umožnuje ustavení v poloze odpovídající poloze desky. Dva závitové otvory v horní ploše desky slouží k upevnění krytu hřídelí. Polotovarem pro výrobu desky je tvarový výpalek z tlustého ocelového plechu. Tvar výpalku je dán vypalovací šablonou, která má přídavky na ofrézování obvodových funkčních a technologických ploch. Technologické plochy slouží pro upnutí desky při obrábění a jako základny při měření součásti. Opracovaná deska je znázorněna na následujícím obrázku. Modré plochy jsou neobrobené plochy původního výpalku, opracované plochy jsou znázorněny šedou a bílou barvou.

obrazek

Obr. 1: Deska

 

Rozměry hotové desky jsou patrné z dalších schematických obrázků.

obrazek

Obr. 2: Deska - konstrukční rozměry 1. část

 

obrazek

Obr. 3: Deska - konstrukční rozměry 2. část

 

Volba zobrazení desky na výkrese

Zadávací schéma ukazuje, že přestože tvar desky vypadá na první pohled složitě, je možné jej dobře popsat i zakótovat ve dvou pohledech. Hlavním pohledem zvolíme ten, který popisuje maximum tvarových prvků desky. Tímto pohledem je pochopitelně pohled na čelní plochu desky ze strany otvorů pro ložiska. Tento pohled (nárys) doplníme částečným řezem přes závitový otvor v horní ploše, který slouží k upevnění krytu hřídelí. Protože v nárysu není možno postihnout hloubkové rozměry otvorů pro ložiska a pojistné kroužky, musíme jako druhý pohled volit řez, ve kterém budou příslušné hrany otvorů zobrazeny jako viditelné. Abychom v řezu mohli zobrazit i otvory se závitem M10, volíme řez vhodně lomený. Vzhledem k rozměrům desky a počtu pohledů zvolíme formát výkresu A2 (594x420mm). Uspořádání pohledů by pak mohlo vypadat nějak takto:

obrazek

Obr. 4: Deska - uspořádaní pohledů na výkrese

 

Rozbor technologie výroby desky

Funkce desky byla popsána v úvodním odstavci této lekce, ve kterém byl zadán i polotovar. Protože tvar desky je složitější a jeho obrábění z obdélníkového výpalku by vyžadovalo odebrání velkého množství materiálu frézováním, je vhodné z plechu vypálit tvar desky pouze s minimálními přídavky na funkčních a technologických plochách. I když vypalování tvarového výpalku bude nákladnější než zhotovení výpalku obdélníkového, budou celkové náklady na výrobu desky díky velké úspoře strojního času při obrábění velmi pravděpodobně nižší. Vzhledem k celkové míře hotové desky, která je 27mm, zhotovíme výpalek z ocelového plechu síly 30mm. Materiál desky zvolíme jakosti 11 373. Technologický postup výroby desky by mohl vypadat například takto:

  • Vypálení tvaru s přídavky na opracování (otvory pro ložiska rovněž vypáleny s potřebným přídavkem).

  • Očištění výpalku (otryskání).

  • Ofrézování výpalku na sílu 27mm (frézovat z obou stran).

  • Ofrézování obvodových ploch.

  • Opracování otvorů pro ložiska a drážek pro pojistné kroužky např. na horizontální vyvrtávačce.

  • Vyvrtání otvorů pro závity (vrtačka).

  • Zhotovení závitů.

 

Rozbor řešení – kótování, údaje o přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu

Plochy, které budou na desce frézovány, mají význam pouze jako pomocné plochy pro upínání nebo budou výchozími základnami pro kontrolní měření hotové součásti. Z tohoto důvodu nemusí být přesně tolerovány a pro jejich drsnost vzhledem ke způsobu zhotovení frézováním bude dostačovat velikost Ra 6,3. Otvor pro ložisko by měl umožnit montáž ložiska s minimální vůlí. Pro tento typ uložení je vhodná tolerance otvoru H7. Rozměr otvoru je 95mm, jak snadno zjistíme z tabulek ložisek. Pro pojistný kroužek je třeba zhotovit drážku, jejíž rozměry jsou dány v příslušné normě. Průměr dna drážky tato norma pro kroužek do otvoru o průměru 95mm uvádí 98,5mm v toleranci H12. Šířka drážky má být v rozmezí 3,15 – 4mm. Zvolíme celou míru 4mm. Šířka pojistného kroužku je podle normy 3mm a tolerance jeho šířky je h11. Pro stanovení funkční míry vzdálenosti drážky od dna ložiskového otvoru musíme sečíst tloušťku kroužku (3mm) a šířku ložiska (18mm). Výsledná míra tedy bude 21mm. Tolerovat tuto míru budeme do plusové hodnoty. Velkost úchylky vzhledem k toleranci šířky pojistného kroužku do mínusu (h11) zvolíme +0,1 mm. Je nutné si uvědomit, že tato míra musí být přesná a musí být kótována od dna ložiskové díry po přední hranu drážky! Jakýkoliv jiný způsob kótování způsobí nežádoucí velikost vůle mezi pojistným kroužkem a ložiskem! Protože deska slouží k uložení dvou rovnoběžných hřídelí, je také potřeba zajistit poměrně přesnou vzdálenost os obou ložiskových otvorů. Proto vzdálenosti os obou otvorů zpřesníme symetrickou tolerancí velikosti ±0,1mm. Celkovou drsnost neoznačených ploch zvolíme o velikosti Ra 3,2. Drsnost dna drážky pro pojistný kroužek vzhledem k jejímu rozměru a toleranci bude dostačovat o velikosti Ra 12,5.

 

Konečné provedení výkresu

Možnou konečnou podobu výkresu ukazuje další obrázek.

obrazek

Obr. 5: Deska - konečná podoba výkresu