Ekosystémy

Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi přírody. Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené louky. Vzhledem k tomu, že není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí trakt přežvýkavce (s výskytem bakterií a nálevníků).

Český zákon o životním prostředí / § 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí/ definuje ekosystém jako funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.“

obrazekObr. 1: Abiotické a biotické složky ekosystému a základní procesy v něm

Ekosystém se skládá ze složky živé, tvořené organizmy (tzv. společenstvo neboli biocenóza) a složky neživé, tvořené prostředím (biotopem).

 

Zdroje

 

Obrázek

Abiotické a biotické složky ekosystému a základní procesy v něm.