Výkres příruby

Výkres příruby

Předmětem této lekce je výkres složitější příruby. Je to rotační dílec, na kterém jsou umístěny i nesymetrické prvky. Tvar a rozměry příruby ukazují následující obrázky.

obrazek

Obr. 1: Příruba - pohled shora

obrazek

Obr. 2: Příruba - pohled zdola

 

obrazek

Obr. 3: Příruba - konstrukční rozměry 1.část

 

 

obrazek

Obr. 4: Příruba - konstrukční rozměry 2.část

 

 

Volba způsobu zobrazení příruby na výkrese

Přestože se na přírubě nachází několik nesymetricky uspořádaných prvků, bude asi nejvhodnějším základním pohledem osový řez. Zvolíme ten z možných řezů, ve kterém je vidět v pohledu šířka drážky na vnitřní straně příruby. Pro zobrazení rozložení otvorů pro šrouby a kolíky po obvodu příruby bude třeba nakreslit ještě pohled na spodní stranu. Pohled zespoda volíme z důvodu potřeby zobrazit drážku a všechna skosení jejich hran. Tyto hrany by v případě volby pohledu shora nebyly viditelné. Nejsou vyobrazeny ani v osovém řezu a nemuselo by tak být z výkresu zcela jasné jejich uspořádání. Vzhledem k velikosti a složitosti součásti zvolíme měřítko zobrazení 1:1 a formát výkresu A2 tj. 420x594mm. Na výkrese by zvolené pohledy mohly být uspořádány například tak, jak ukazuje následující obrázek.

obrazek

Obr. 5: Příruba - rozmístění pohledů na výkrese

 

 

Požadavky na funkci jednotlivých tvarových prvků a technologie výroby

Příruba uzavírá těleso armatury. Z vnější strany je opatřena vybráním pro uložení ložisek pohybového šroubu, který volně prochází středovým otvorem o průměru 30mm. Drážka šířky 20mm z vnitřní strany slouží k ustavení vedení posuvné matice. Příruba je k tělesu armatury upevněna dvanácti šrouby se závitem M12. Pro ustavení příruby do správné polohy vůči tělesu slouží tři válcové kolíky, jejichž asymetrické rozmístění neumožňuje pootočení příruby do nevhodné polohy. Osazení na vnitřní straně příruby slouží k zajištění vystředění příruby v tělese. Z rotačního základního tvaru příruby vyplývá i technologie její výroby. Základní tvar budeme pochopitelně obrábět soustružením. Přesnější budou ze všech rozměrů pouze otvor pro uložení ložisek a středící osazení na spodní straně příruby. Drážka na spodní straně bude vyfrézována a rovněž bude muset s ohledem na svoji funkci být vyrobena poměrně přesně. Otvory pro kolíky vyrobíme vrtáním a následným vystružením. Otvory pro šrouby budou pouze vyvrtány. Vzhledem k velikosti vnějšího průměru 200mm nemůžeme použít jako polotovar kruhovou tyč, protože norma obsahuje největší rozměr právě 200mm ale jeho úchylky jsou v rozmezí ±2,5mm. Pro výrobu příruby tedy použijeme kruhový výpalek o průměru 210mm z plechu tloušťky 65mm podle ČSN 42 5310 z materiálu 11 373.

 

Kótování a vyplnění rohového razítka, podoba hotového výkresu

Kótování řezu i pohledu je poměrně jednoduché. V řezu zakótujeme všechny průměry příruby, protože kóty průměrů v řezu jsou přehlednější. Pro průměr ložiskového otvoru zvolíme toleranci velikosti H7 a tomu odpovídající drsnost Ra 1,6. Druhým přesným rozměrem je průměr středícího osazení na spodní straně příruby. Pro tento účel je dostatečné uložení typu H8/h7. Drsnost obvodu osazení bude potom Ra 3,2. Dále v řezu zakótujeme všechny potřebné délkové rozměry. Kótujeme podobně jako u hřídele vždy od kraje příruby. Pro všechny délkové míry vystačí nepředepsaná přesnost dle ISO 2768. V pohledu zakótujeme, jak již bylo řečeno, ostatní míry, kterými jsou zejména rozměry popisující velikost a rozmístění otvorů. Polohu os všech otvorů Ø13 nemusíme kótovat vzhledem k tomu, že máme zobrazeny příslušné osy symetrie. Kolíkové otvory musí být přesné, proto jim předepíšeme toleranci velikosti H7, čemuž odpovídá drsnost Ra 0,8. Aby nebylo nutné zhotovovat jejich rozteče také velmi přesné, což by bylo drahé, předepíšeme poznámkou společné vystružení těchto otvorů v obou kolíkovaných součástech při montáži. Tatáž poznámka se musí pochopitelně objevit také na výkrese sestavy! Posledním nezakótovaným přesným rozměrem je šířka drážky ve spodní části příruby. Vzhledem k jejímu účelu předepíšeme toleranci H8 a drsnost boků drážky Ra 3,2. Všechny ostatní plochy příruby jsou nefunkční, a proto i vzhledem k obrábění soustružením zvolíme jejich drsnost Ra 6,3. Tato hodnota drsnosti bude použita pro značku převládající drsnosti nad rohovým razítkem. Výslednou možnou podobu výkresu ukazuje další obrázek.

obrazek

Obr. 6: Příruba - konečná podoba výkresu