Historie metrických soustav

Historie metrických soustav

Původ jednotek, které dnes používáme, můžeme najít ve starověku. V té době se hojně využívalo velké množství měřících jednotek, které se postupně zpřesňovaly a sjednocovaly. Samotná potřeba měřit provází lidstvo od nejstarších dějin. Nutnost měření vznikala společně s rozvojem směnného obchodu, který se mohl uskutečnit jen za použití měření. Abychom mohli měřit, potřebujeme si stanovit nějakou jednotku, ve které toto měření budeme provádět. A co je to jednotka? Za jednotku si můžeme zvolit cokoliv, k čemu budeme měřenou věc přirovnávat. V nejjednodušším případě si může zvolit jednotku každý sám. Například dvůr odměříme pomocí kroků, látku změříme na lokty, velikost papíru změříme za pomoci palce. Jestliže si zvolíme za základní jednotku krok, loket, palec, pak jen zjišťujeme, kolikrát se zvolená jednotka vejde do měřeného objektu. Takovéto měření je velmi výhodné, jelikož měřící prostředky máme vždy u sebe. Z hlediska přesnosti je ale zřejmé, že takovéto měření je třeba ujednotit tak, aby vycházelo z nějakého fyzikálního principu.

První zmínky o primitivních jednotkách se objevuji již ve 4 tisíciletí př. n. l. v nejrozvinutějších kulturách Egypta, Mezopotámie, Indie a Číny. Tyto jednotky se převážně týkaly běžného života, to znamená jednotek hmotnosti a délky. V některých oblastech byly uschované kameny, které plnily funkci jednoduchých etalonů. Důsledkem tohoto vývoje byl vznik jednotek, které se lišily podle regionů. Postupem času vznikla potřeba rozdílné jednotky sjednotit. Takovýchto snah o sjednocení proběhlo několik. Pevně byly stanovené jednotky v římském impériu, avšak po jeho rozpadu nic nebránilo vznikajícím regionům si jednotky přizpůsobit. Na konci 8. století uskutečnil Karel Veliký pokus o sjednocení měr a byl  převzat upravený římský systém. U nás se pokusil systém sjednotit jako první Přemysl Otakar II., který ustanovil jako základní jednotku pražský loket (0,59 m). Loket se rovnal třem pídím, jedna píď se rovnala deseti prstům a jeden prst šířce čtyř ječných zrn. Na sklonku 18. století, kdy nastal velký rozmach vědy a techniky, došlo k zásadním snahám sjednotit jednotky. První podstatná změna proběhla na území rakouské monarchie. Základ současné soustavy jednotek byl pak položen ve Francii v roce 1795, kdy byla zavedena desetinná soustava, a jednotkou délky se stal metr. Po osvědčení této praxe pak 18 států v Paříži roku 1875 podepsalo tzv. metrickou konvenci o používání metrických jednotek. Základem byly pouze dvě jednotky, tedy  metr a kilogram – jako hmotnost vody v 1 dm3. V důsledku rozvoje techniky došlo v roce 1960 k zavedení jednotné mezinárodní soustavy jednotek pro všechny země. Všechny země k ní ale nepřistoupily.

 

 

 

 

 

Obr. 1: Vzor metru

  • Historie v datech

8. stol. Karel Veliký - upravený římský systém, především jednotky délky a hmotnosti
1268 nařízení krále Přemysla Otakara II. o tzv. obnovení měr a vah, tzv. královské míry
1358 Karel IV.- úprava měr, prakticky rozšíření měr pražských
1617 Šimon Podolský z Podolí - soustava „pražských měr“ (1627, 1654, 1715, 1725 - další patenty a nařízení)
1765 přechod na míry dolnorakouské (vídeňské)
1789 za Velké francouzské revoluce návrh na vytvoření metrické (od slova metr) soustavy, zavedeno např. i desetinné dělení času (), setinné dělení úhlu
1812 Napoleon Bonaparte obnovil používání starých měr
1840 ve Francii zavedení metru a zákaz nemetrických soustav
1855 zavedení jednotných měr na území Čech (Slezsko - 15. 7. 1856; Morava - 13. 12. 1856)
1871 zákon o zavedení metrické soustavy jednotek na území Rakouska-Uherska
1875 mezinárodní dohoda o užívání metrických jednotek „la Convention du Mètre (metrická konvence) zřízení „Mezinárodního úřadu pro míry a váhy“ („Bureau international des poids et mesures“) se sídlem v Sèvres u Paříže - nejvyšší orgán Generální konference pro míry a váhy
1876 zavedení metrické soustavy jednotek na území 18 států (včetně Rakouska-Uherska)
1960 přijetí nové „Mezinárodní soustavy jednotek“ („Système International ďUnités“) - soustava SI

SI jednotky u nás

Mezinárodní soustava jednotek SI byla zavedena v roce 1960. U nás byla zavedena v roce 1963. SI je zkratka z francouzského Système International d’ Unités. Soustava se skládá ze sedmi základních jednotek, odvozených jednotek a vedlejších jednotek. Mezi základní jednotky patří metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. Všechny ostatní jednotky jsou odvozeny z jednotek základních.

  • Vývoj v datech

Do roku 1962 v tehdejší ČSSR se užívaly tři soustavy: * MKSA - metr, kilogram, sekunda, ampér * CGS - centimetr, gram, sekunda * MKpS - metr, kilopond, sekunda
1963 zavedení jednotek soustavy SI v ČSSR, (z. 35/1962 sb.)
1980 od 1. 1. důsledné používání pouze jednotek SI, soustavy MKSA
1989 po tomto roce vyšlo hned několik zákonů upravujících a doplňujících již dříve přijaté zákony: 505/1990 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 226/2003 Sb. a vyhláška 264/2000 Sb.. Úplné znění zákona o metrologii ve znění pozdějších předpisů nebylo doposud oficiálně vydáno.
Zdroje
  • KARÁSEK, Jiří. Historie metrologie, jednotky SI. In: METROLOGIE A MONTÁŽ [online]. [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.techno-mat.cz/data/katedry/kom/KOM_MM_PR_02_CZE_Karasek_Historie_metrologie.pdf
  • SKLENÁK. Úvod do metrologie – 2. Mezinárodní soustava jednotek - SI. In: Úvod do metrologie [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fartemis.osu.cz%3A8080%2Fartemis%2Fuploaded%2F171_UVMET%252002.doc&ei=l7jPU7H5NJSV7AaQroCQCQ&usg=AFQjCNGBwscDGERAJUhIt8w4ks-goK3NWA&bvm=bv.71667212,d.ZGU
  • Soustava SI a měření fyzikálních veličin. In: Soustava SI [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ped.muni.cz%2Fwphy%2FPrirodoveda%2FTexty%2FSoustava%2520SI%2520a%2520mereni%2520fyzikalnich%2520velicin.doc&ei=fbzPU6W8O7Hn7AaXlIGQDA&usg=AFQjCNF3Sg8YGOj25hwO6D_rJF75ggIOzw&bvm=bv.71667212,d.ZGU
  • Měřící soustavy jednotek. In: Fyzika cvičení [online]. 2012 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdum.gymik.cz%2FIII-2-%25208%2520fyzikalni%2520%2520mereni%2F01-soustavy%2520jednotek%2F01%2520%2520M%25EC%25F8%25EDc%25ED%2520soustavy%2520jednotek.ppt&ei=Wr7PU-yUOovT7Ab-voDgCw&usg=AFQjCNGPr24r75_uWxOajjHLalk-7nr_Jg&bvm=bv.71667212,d.ZGU

Obrázky:

  • Obr. 1:  Vzor metru. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Metre?uselang=cs#mediaviewer/File:Den_f%C3%B8rste_meteren.jpg