Metr

Metr

Metr je základní jednotkou délky. Byl původně definován jako jedna desetimiliontina části zemského kvadrantu. Po zjištění, že délka metru neodpovídá vlastní definici, nastalo v metrologických kruzích zděšení. Změnit délku metru podle nových měření zemského kvadrantu, aby skutečně odpovídala jeho desetimilionté části, nešlo. Stará definice byla opuštěna a nahrazena novou, která umožňuje přesnou reprodukci prototypu metru uloženého v archívu Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sévres. Tento prototyp totiž sloužil a slouží jako vzor pro výrobu národních kopií, ze kterých se pak odvozují všechna vyráběná měřidla. Protože je uložen v archívu, říká se mu také někdy archivní metr. Konečnou podobu získal prototyp metru roku 1889. Je to platino-iridiová tyč s průřezem ve tvaru H, na které je dvěma vrypy vyznačena vzdálenost 1 m.

Následné definice se oprostily od prototypu a snažily se metr vyjádřit pomocí fyzikálních konstant. Roku 1960 byla schválena první definice: Metr je délka, rovnající se 1 650 763,73 násobku vlnové délky záření šířícího se ve vakuu, které přísluší přechodu mezi energetickými hladinami 2p10 a 5d5 atomu kryptonu 86.

Pozdější definice, která je platná až do dnešní doby, byla schválena roku 1983 a souvisí s rychlostí světla. Takže 1 metr je délka dráhy světla ve vakuu během časového intervalu 1/299 792 458 sekundy.

Zdroje
  • Základní a odvozené jednotky SI soustavy. In: Základy elektroinženýrství [online]. 2009 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcourseware.zcu.cz%2Fwps%2FPA_Courseware%2FDownloadDokumentu%3Fid%3D27638&ei=yuHPU7HXOIWM7AaFt4DwBw&usg=AFQjCNFlJQ5ZOTKPrl3Yj-9AqbzZLWqTdA&bvm=bv.71667212,d.ZGU
  • Metr. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
  • KARÁSEK, Jiří. Historie metrologie, jednotky SI. In: METROLOGIE A MONTÁŽ [online]. [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.techno-mat.cz/data/katedry/kom/KOM_MM_PR_02_CZE_Karasek_Historie_metrologie.pdf
  • KOLÁŘOVÁ, Hana a Roman KUBÍNEK. Fyzika stručně a jasně: přehled fyziky v příkladech a textových otázkách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 204 s. ISBN 978-802-4420-837.
  • SKLENÁK. Úvod do metrologie – 2. Mezinárodní soustava jednotek - SI. In: Úvod do metrologie [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fartemis.osu.cz%3A8080%2Fartemis%2Fuploaded%2F171_UVMET%252002.doc&ei=l7jPU7H5NJSV7AaQroCQCQ&usg=AFQjCNGBwscDGERAJUhIt8w4ks-goK3NWA&bvm=bv.71667212,d.ZGU
  • TARÁBEK, Pavol. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2004, 224 s. ISBN 80-862-8539-1.
  • Definice fyzikálních jednotek. REMION - Laboratorní průvodce [online]. [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://www.labo.cz/mft/jeddef.htm
  • Soustava SI a měření fyzikálních veličin. In: Soustava SI [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ped.muni.cz%2Fwphy%2FPrirodoveda%2FTexty%2FSoustava%2520SI%2520a%2520mereni%2520fyzikalnich%2520velicin.doc&ei=fbzPU6W8O7Hn7AaXlIGQDA&usg=AFQjCNF3Sg8YGOj25hwO6D_rJF75ggIOzw&bvm=bv.71667212,d.ZGU

Obrázky:

  • Obr. 1: Model metru. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etalon#mediaviewer/File:Platinum-Iridium_meter_bar.jpg
  • Obr. 2: Vzor metru. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_National_Length_Meter.JPG?uselang=cs
Obrázek

Obr. 1: Model metru

Obrázek

Obr. 2: Vzor metru

Pracovní list

Převeďte:
18 m =         cm
3,6 dm =       km
20 cm =        mm
14 pm =        nm
25 nm =        µm
75 dm =        cm
280 km =      dm
47 hm =        µm
0,63 dm =     nm
8,5 mm =      µm

Co je více?
0,15 m nebo 1,4 dm
4,56 cm nebo 456 mm
85 mm nebo 8 500 µm
0,85 dm nebo 85 mm
56 hm nebo 5 600 dm
0,0015 cm nebo 15 000 000 pm
12 300 nm nebo 0,00123 mm
170 nm nebo 0,17 µm
0,125 µm nebo 125 000 pm
0,69 dm nebo 6 900 µm

 

Výsledky:
18 m = 1800 cm
3,6 dm = 0,00036 km
20 cm = 200 mm
14 pm = 0,014 nm
25 nm = 0,025 µm
75 dm =750 cm
280 km = 2 800 000 dm
47 hm = 4 700 000 000 µm
0,63 dm = 6 300 000 nm
8,5 mm = 8 500 µm


0,15 m > 1,4 dm
4,56 cm < 456 mm
85 mm > 8 500 µm
0,85 dm = 85 mm
56 hm > 5 600 dm
0,0015 cm = 15 000 000 pm
12 300 nm > 0,00123 mm
170 nm > 0,017 µm
0,125 µm < 1 250 000 pm
0,69 dm > 6 900 µm