Sekunda

Sekunda

Sekunda je základní jednotkou času. Sekundu označujeme písmenem s, někdy je označována sec, sek, což je označení nesprávné. V běžné mluvě se užívá označení vteřina, které není jak z vědeckého, tak technického pohledu správné.

K určování času v počátcích lidské civilizace se využívalo přírodních jevů, které se pravidelně opakovaly. Nejsnáze použitelné objekty byly Slunce, Měsíc a hvězdy. Pro odměření času se však toto pozorování jevilo jako nepraktické, a proto se přecházelo na jiné způsoby určování času, kterým byly například přesýpací nebo vodní hodiny. Podle těchto hodin se však nedal určit aktuální čas. K tomuto účelu se používaly hodiny sluneční. Tyto hodiny využívají polohy Slunce, které vrhá přes ukazatel stín na stupnici. Dokonalejším strojem pro měření času jsou hodiny mechanické nebo atomové, jež určuji čas podle pravidelného, opakujícího se pohybu. Mimo přístrojů, které nám ukazují čas, existuje řada různých časoměrných zařízení, jako jsou například stopky, chronografy nebo šachové hodiny.

Název jednotky je odvozen od toho, že se jedná po minutách o druhé dělení hodiny – latinsky pars minuta secunda. (Minuta tak byla *pars minuta prima – „první malá část“; ve středověku se používalo ještě další šedesátinné dělení např. tercie (pars minuta tertia) či kvarta, ale dnes se už sekunda v SI dělí pouze desetinně.)

Historie sekundy sahá až do 17. století. V roce 1660 navrhla Londýnská královská společnost používat sekundové kyvadlo jako jednotku délky. Přes různé definice sekundy, které se vztahovaly k oběhu Země kolem Slunce, dnes platí definice tzv. atomové sekundy. Dnes tedy platí, že sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu 133Cs. Tato definice předpokládá cesiový atom v klidu při teplotě absolutní nuly a zcela bez vnějších vlivů. Toho nelze ve skutečnosti dosáhnout, v praxi se proto měří při teplotě řádu mikro kelvinů a zavádějí se korekce.

 • Další časové jednotky
Rok 365,25 dnů 31 557 600 s
Den 24 hodin 86 400 s
Hodina 60 minut 3 600 s
Minuta 60 sekund 60 s
Sekunda    
Milisekunda   0,001 s
Zdroje
 • KOLÁŘOVÁ, Hana a Roman KUBÍNEK. Fyzika stručně a jasně: přehled fyziky v příkladech a textových otázkách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 204 s. ISBN 978-802-4420-837.
 • TARÁBEK, Pavol. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2004, 224 s. ISBN 80-862-8539-1.
 • Definice fyzikálních jednotek. REMION - Laboratorní průvodce [online]. [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://www.labo.cz/mft/jeddef.htm
 • Sekunda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekunda
 • SKLENÁK. Úvod do metrologie – 2. Mezinárodní soustava jednotek - SI. In: Úvod do metrologie [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fartemis.osu.cz%3A8080%2Fartemis%2Fuploaded%2F171_UVMET%252002.doc&ei=l7jPU7H5NJSV7AaQroCQCQ&usg=AFQjCNGBwscDGERAJUhIt8w4ks-goK3NWA&bvm=bv.71667212,d.ZGU
 • KARÁSEK, Jiří. Historie metrologie, jednotky SI. In: METROLOGIE A MONTÁŽ [online]. [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.techno-mat.cz/data/katedry/kom/KOM_MM_PR_02_CZE_Karasek_Historie_metrologie.pdf
 • Soustava SI a měření fyzikálních veličin. In: Soustava SI [online]. 2005 [cit. 2014-07-23]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ped.muni.cz%2Fwphy%2FPrirodoveda%2FTexty%2FSoustava%2520SI%2520a%2520mereni%2520fyzikalnich%2520velicin.doc&ei=fbzPU6W8O7Hn7AaXlIGQDA&usg=AFQjCNF3Sg8YGOj25hwO6D_rJF75ggIOzw&bvm=bv.71667212,d.ZGU

Obrázky:

 • Obr. 1: Slunecni hodiny Trebon 8808.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slunecni_hodiny_Trebon_8808.JPG?uselang=cs
 • Obr. 2: Vodní hodiny. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slunecni_hodiny_Trebon_8808.JPG?uselang=cs
 • Obr. 3: Přesýpací hodiny. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wooden_hourglass_2.jpg?uselang=cs
Obrázek

Obr. 1: Sluneční hodiny

Obrázek

Obr. 2: Vodní hodiny

Obrázek

Obr. 3: Přesýpací hodiny

Pracovní list

Převeďte:
1 d =               s
47 min =          h
0,52 s =           μs
2,7 ms =          ns
36 ns =            ps
222,222 h =      d
49 min =          ms
0,002 min =      μs
50 000 ns =      s
0,74 s =           ms

 

Výsledky:
1 d = 86 400 s
47 min = 0,783333 h
0,52 s = 520 000 μs
2,7 ms = 2 700 000 ns
36 ns = 3 600 ps
222,222 h = 9,25925 d
49 min = 2 940 000 ms
0,002 min = 120 000 μs
500 000  ns = 0,0005 s
0,74 s =  740 ms