Ampér

Ampér

Ampér je základní jednotka elektrického proudu. Byla pojmenovaná na počest francouzského matematika a fyzika jménem André Marie Ampère. Elektrický proud je roven celkovému množství elektrického náboje, který projde průřezem vodiče za jednotku času.

 

Definice ampéru:

 

Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2·10−7 newtonu na 1 metr délky vodiče.

Zdroje
  • Elektrický prou. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud
  • Ampér. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-14]. Dost
  • upné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A9r
  • KOLÁŘOVÁ, Hana a Roman KUBÍNEK. Fyzika stručně a jasně: přehled fyziky v příkladech a textových otázkách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 204 s. ISBN 978-802-4420-837.
  • TARÁBEK, Pavol. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2004, 224 s. ISBN 80-862-8539-1.

Obrázky:

  • Obr. 1: Silové působení dvou rovnoběžných přímých vodičů. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A9r%C5%AFv_silov%C3%BD_z%C3%A1kon#mediaviewer/File:AtractionTwoWires.svg

 

Osobnosti

 André Marie Ampère (1775 - 1836)

Ampère se narodil 20. ledna 1775 Poleymieux u Lyonu. Ve 13 letech poslal mladý Ampér do Académie de Lyon svou první vědeckou práci a ve čtrnácti přečetl dvacetisvazkovou Francouzskou encyklopedii. V roce 1797 začal vyučovat matematiku v Lyonu a v roce 1802 byl jmenován profesorem fyziky a chemie na Bourg École Centrale. Od roku 1809 do roku 1826 přednášel na École Polytechnique v Paříži. Zde se věnoval nejen matematice, ale i chemii a fyzice. V roce 1826 Ampère začal učit na College de France. V roce 1827 byl Ampère zvolen členem Královské společnosti. André Marie Ampére byl především matematik, i když opravdovou proslulost mu přineslo bádání v oboru elektřiny a magnetizmu.

Obrázek

Obr. 1: Silové působení dvou rovnoběžných přímých vodičů

Pracovní list

Převeďte:
23 A =                kA
1 700 µA =          A
7 800 mA =         kA
0,00067 kA =      mA
11 mA =             aA
0,0016 µA =        pA      
0,003 mA =         µA
2,89 nA =            pA
89,9 pA =            nA
6,75 A =              kA

 

Výsledky:
23 A = 0,023 kA
1 700 µA = 0,0017 A
7 800 mA = 0,0078 kA
0,00067 kA = 670 mA
11 mA = 0,011 aA
0,0016 µA = 1 600 pA      
0,003 mA = 3 µA
2,89 nA = 2890 pA
89,9 pA = 0,0899 nA
6,75 A = 0,00675 kA