Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu

Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu

Těleso má největší rychlost při průchodu rovnovážnou polohou a nulovou v bodech obratu.

Těleso má největší zrychlení v bodech obratu a nulové při průchodu rovnovážnou polohou.

obrazek

 obrazek

Obr. 1: K odvození vztahu pro rychlost a zrychlení kmitavého pohybu

Odvození dle obr. 1:

Úlohy:

1. Napište rovnici rychlosti a zrychlení harmonického kmitání na obrázku:

Obr. 2: Časový diagram výchylky kmitavého pohybu

2. Doplňte tabulku hodnotami rychlosti a zrychlení harmonického kmitání.

obrazek

3. Hmotný bod kmitá podle rovnice y = 6·10-3sin(4π t). Určete amplitudu rychlosti a zrychlení hmotného bodu.

Ověřte, že grafy splňují vztahy pro amplitudy rychlosti a zrychlení (na obr. 3).

obrazek

Obr. 3: Časové diagramy kinematických veličin harmonického pohybu

Měření M.2 → Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu

Rozšiřující pojmy
Odvození rovnic pomocí diferenciálního počtu: