Ekosystémový management

Ekosystémový management   =  řízená péče o ekosystémy

Každý člověk /každý organizmus/ je zcela závislý na ekosystémech planety Země a na službách, které poskytují. Během posledních 50 let lidé ekosystémy mění rychleji a rozsáhleji než v kterémkoli srovnatelném období lidské historie, z větší části proto, aby uspokojili rychle rostoucí poptávku po potravinách, sladké vodě, stavebním dřevu, vláknech a palivech. Tato přeměna planety vede ke zvýšení blahobytu a k ekonomickému rozvoji lidstva.

obrazekObr. 1 Hluboká orba

obrazekObr. 2: Hospodářský les – těžba


Co je vlastně ekosystémový management?

Obecně je za ekosystémový management považován takový přístup k  managementu přírodních zdrojů, jehož cílem je trvale udržet daný ekosystém při zachování všech jeho ekologických a sociálních funkcí. Pro přírodu a krajinu je důležité, aby se management nesoustředil pouze na ochranu, ale především na udržitelné využívání biodiverzity.

obrazekObr. 3: Úrodná Haná

obrazekObr. 4: Lázně Slatinice – lázeňské zahrady


Management ekosystémů je proces, který integruje biologické, sociální a ekonomické faktory do komplexní strategie zaměřené na ochranu a zlepšení udržitelnosti, rozmanitost a produktivitu našich přírodních zdrojů. Pro přírodu a krajinu je důležité, aby se management nesoustředil pouze na ochranu, ale především na udržitelné využívání biodiverzity.

Kvalitní management ekosystémů tedy zahrnuje kroky, které jsou založeny na vazbách lidí k ekosystémům ve smyslu prospěšnosti, stejně jako procesy umožňující začlenit do rozhodování ohledy na vnitřní hodnotu ekosystémů.

 

obrazekObr. 5: Řízená péče o významné lokality

obrazekObr. 6: Milovický les

obrazekObr. 7:  Evropsky významná lokalita Milovický les 


 

Na jakých principech by měl být založen ekosystémový management?

/rámci určitého regionu/:

 1. Spolupráce mezi všemi, kdo jsou zapojeni do ekosystémového managementu tato spolupráce, by měla existovat mezi všemi vlastníky půdy, vědci, odborníky, řídícími orgány a vládou,

 2. Citlivost k individualitě, cílům a aktivitám lidí, kteří žijí v regionu je velmi důležité, aby byli respektováni tamní obyvatelé, jejich zvyky, tradice, kultura,

 3. Dlouhodobý management regionu musí dovolit a podpořit multifunkčnost a aktivity daného regionu za podpory či omezení skrze legislativu /cílem ekosystémového managementu není dělat restrikce, či udělovat zákony, ale využít legislativní prostředky k co největší ochraně přírodních zdrojů a ekosystémových hodnot/,

 4. Znalosti o daném regionu by měly mít co nejvyšší vědeckou hodnotu a být k dispozici jako podpora pro plánování a jiný management v rámci tohoto regionu,

 5. Využívání legislativních prostředků k co největší ochraně přírodních zdrojů a ekosystémových hodnot,

 6. Ochrana struktury a fungování ekosystému za účelem zachování služeb poskytovaných ekosystémem,

 7. Samovolný vývoj a ochrana přírodních procesů  v těchto územích.

 


Obr. 8: Strategie ochrany biodiverzity ČR

Ekosystémový management vychází z hodnocení ekosystémů k miléniu (Miléniové hodnocení ekosystémů (Millenium Ecosystem Assessment – MEA, www.millenniumassessment.org ).

EM je zaměřen na otázky strategického významu, znaleckého posuzování a ohodnocování. Ekosystém je dynamickým komplexem společenstev (biotických složek) tvořených rostlinami, živočichy i mikroorganizmy a neživé (abiotické) složky, jež vzájemně působí jako celek.

Kvalitní management ekosystémů zahrnuje kroky, které jsou založeny na vazbách lidí k ekosystémům ve smyslu prospěšnosti, stejně jako procesy umožňující začlenit do rozhodování ohledy na vnitřní hodnotu ekosystémů.

Z hlediska využívání člověkem existuje široká škála ekosystémů

 • relativně nenarušené (např. přirozené lesy)

 • se smíšeným využitím (např. rybníky)

 • intenzivně využívané a pozměněné antropickou činností (např. zemědělská půda, městské oblasti)

Ekosystémový management je bezprostředně provázán se službami ekosystémů.

Služby ekosystémů lze chápat jako přínosy plynoucí z ekosystémů lidem, jsou různých kategorií a mají různý dopad na lidský blahobyt.

Člověk je nedílnou součástí ekosystému mezi nimi a dalšími složkami ES existuje vzájemná interakce, při níž měnící se podmínky na straně lidí vedou přímo i nepřímo ke změnám v ekosystému a způsobují změny lidského blahobytu.

Ekosystémové služby a jejich provázanost s životní úrovní lidí

Determinantami změn životních podmínek lidí jsou nezávislé faktory na ES

 • společenské

 • ekonomické

 • kulturní

Determinantami ekosystémů jsou naopak přírodní katastrofy, které mohou významným způsobem narušit složení i funkci ekosystémů.

Klíčové otázky ekosystémového managementu:

 • analýza současných podmínek v ekosystému

 • predikce možných změn v ES v kontextu jejich služeb a uspokojování lidského blahobytu

 • korelace mezi posílením blahobytu a zachováním ekosystému

 • pozitiva a dopady návrhu různých přístupů k řešení této problematiky

 • stanovení efektivních metodik a účinných nástrojů k možnosti posuzování ekosystémů a jejich sužeb

 

Zdroje

Obrázky:

 • Autorkou obrázků je Eva Jiříková

Čti také
Ekosystémové služby nejsou anonymní

Úvaha o mechanismu složitých vzájemných vazeb mezi biologickou rozmanitostí a fungováním ekosystémů, jejich důležitost a z nich odvíjející se přístup k ochraně přírody a krajiny. Více si přečtěte zde.

Kontrolní otázka

Otázky a úkoly

 1. Vyhodnoťte potenciál ekosystémových služeb u vybraného ES. Které složky lidského blahobytu jsou poskytovány.
 2. S využitím schématu analyzujte v obecné rovině ES služby. (Přehled ES služeb).
 3. S využitím přehledu vývoje (hnací síly) stavu ES, vyhledejte, které ES jsou na vzestupu, které stagnují a které naopak směřují k postupné destrukci.