Využití ekosystémového managementu v praxi

Pojetí „ekosystémových služeb“ zahrnuje služby, které nám ekosystémy poskytují zdánlivě zdarma či automaticky (produkce energie, vody, dřeva, potravin, technických surovin, regulace klimatu, vodního režimu či šíření chorob, tvorba půdy, koloběh živin).

Jaké kroky vyžaduje kvalitní management ekosystémů v praxi:

 • stanovení priorit,

 • výchozí stav pro srovnávací analýzu v dalších letech,

 • rámec a zdroj nástrojů pro hodnocení, plánování a řízení,

 • aplikace principu předběžné opatrnosti a možných důsledků rozhodnutí, které ES významným způsobem ovlivňují,

 • stanovení možných způsobů řešení k dosažení cílů rozvoje lidstva, cílů udržitelnosti rozvoje,

 • směřování dalšího výzkumu v této oblasti.

Opatření k ochraně ES pro konkrétní sektory a stanovení nástrojů účinného managementu

Opatření jsou dvojího typu:

 • slibná opatření – dlouhodobě nejsou využívána, ale jeví se jako úspěšná nebo jsou známé jejich možné modifikace, aby se mohla stát účinnými,

 • účinná opatření – zlepšují cílové ES služby a přispívají k blahobytu, aniž by poškozovala jiné služby nebo měla škodlivé dopady na jiné skupiny obyvatelstva,

Významnými resorty z pohledu ekosystémových služeb jsou zemědělství, lesnictví, voda, rybolov a akvakultury.


Návrhy opatření se zohledněním jednotlivých klíčových resortů

Zemědělství

 • odstranění výrobních dotací, jež mají nepříznivý vliv společenský, ekonomický a environmentální,

 • investice do vývoje agronomie a rozšíření zemědělské techniky, které zajistí produkci dostačeného množství potravin bez škodlivých dopadů (spotřeba vody, půdy, šetrné využívání pesticidů znečištění apod.),

 • přijetí opatření, která zamezí nadměrnou spotřebu živin.

Lesnictví

 • integrace dlouhodobých lesnických postupů do podnikatelských aktivit finančních institucí, obchodních pravidel a globálních environmentálních programů a globálního rozhodování o bezpečnosti,

 • zlepšení postavení místních společenství podporou iniciativ za udržitelné užívání lesních produktů,

 • reforma správy lesů a zavedení národních strategicky zaměřených lesnických programů.

Voda

 • platby za ekosystémové služby poskytované rozvodími,

 • zlepšení přidělování práv k využívání sladkovodních zdrojů a přiblížení ekonomických stimulů potřebám ochrany přírodních zdrojů,

 • zlepšení informovanosti ohledně  vodohospodářství,

 • větší důraz na využívání přírodního prostředí,

 • další opatření oproti přírodním katastrofám typu povodní (zatím pouze přehrady a protipovodňové hráze),

 • větší investice do výzkumu a nových technologií.

Rybolov a akvakultury

 • omezení objemu mořského rybolovu,

 • přísná regulace mořského rybolovu (stanovení kvót, sankční opatření při porušování nehlášeného a neregulovaného lovu,

 • ustanovení chráněných mořských území včetně proměnných nelovných zón.

Ekonomika a stimuly

Ekonomické a finanční stimuly se ukazují jako účinné nástroje EM pro regulaci využívání ekosystémových statků a služeb. Služby ES nejsou obchodovány na trzích.

Slibné intervence

 • odstranění dotací, jež podporují nadměrné využívání služeb ES (kde je možný převod těchto dotací na platby za netržní služby ekosystémů),

 • dotace zemědělským sektorům vyplácené státům OECD 2004 – 2003 324 miliard dolaru. Důležitou složkou byly výrobní dotace, které vedly v průmyslových zemích ke zvýšení produkce potravin, podporovaly využívání umělých hnojiv a pesticidů a důsledkem bylo snížení rentability zemědělství v rozvojových zemích.

Odstranění dotací a sociální dopady musí být zohledněny v opatřeních na snížení negativních dopadů na služby ES v rozvojových zemích. Nabízí se širší využívání ekonomických nástrojů a tržních přístupů ve správě ekosystémových služeb. Jako příklady lze uvést:

 • daně a uživatelské poplatky (daně za nadměrné využívání živin nebo uživatelské poplatky v ekoturistice),

 • zavádění trhu a obchodování s emisemi.

Jeden z dynamicky se rozvíjejících trhů je trh s uhlíkem. Hodnota obchodu s uhlíkem v roce 2003 byly 300 milionu dolarů, do roku 2010 by mohl tento trh vzrůst až na 44 miliard dolarů.

 • úhrady za služby ES jako náhrady za biodiverzitu, kdy projektantské firmy hradí činnost ochrany přírody jako odškodné za jejich poškození, jde o kompenzaci poškozování a narušování biodiverzity činností nejrůznějších podnikatelských subjektů,

 • mechanizmy pro tržní vyjádření preferencí spotřebitelů (např. programy certifikace udržitelného lesnictví a rybářství).

Kritické faktory změn ES

Hnací síly, přírodní nebo člověkem vyvolané faktory, které přímo či nepřímo vyvolávají změny ES. Mezi nepřímé řadíme faktory demografické, sociopolitické, kulturní, náboženské a ekonomické. K přímým řadíme např. změny půdního krytu a uplatnění nových technologií (terestrické ES), změny mořských ES a rybolov, sladké vody: změny vodního režimu, invazní druhy, znečištění a zamoření živinami.


Příklad konkrétního ES a jeho managementu (rozšiřující)

Ekosystém les

Lesní ekosystém charakterizuje vertikální dimenze (výška dřevin), plošný rozsah a hustota porostu. Lesní ekosystém není jen seskupením dřevin, ale tvoří systém, složený z biotických, abiotických a antropogenních složek. Tyto složky se přímo podílejí např. na tocích energie, koloběhu živin.

Lesy jsou zároveň životním prostředím i výrobním prostředkem, obnovitelným přírodním zdrojem jako producentem dřevní hmoty a dalších produktů – služeb, které ovlivňují lidský blahobyt.

 • Rekreace a ekoturistika: krajina, arboreta, naučné stezky, chráněné oblasti

 • Výchovné a vzdělávací hodnoty: prostor pro vzdělávání a vědu, obnovení funkce ekosystémů

 • Regulace živin: rozklad přírodního odpadu (odumřelých rostlin a živočichů), recyklace dřevní hmoty a návrat do lesního ekosystému.

 • Kulturní rozmanitost: udržování místních tradic, kulturního a přírodního dědictví (lesní skanzen, lesní železnice).

 • Regulace přírodních hrozeb: větrné kalamity, požáry, minimalizace invazních druhů

 • Hodnoty přírodního dědictví: NATURA 2000, Národní parky, ochrana přírody

 

Zdroje

Obrázky:

Čti také

 

Klíčové prvky dobrého rozhodování při managementu ekosystémových služeb

BEDŘICH MOLDAN, TOMÁŠ HÁK

http://147.213.211.222/sites/default/files/2010_2_070_073_moldan.pdf

Obrázek

Obr. 1: Vztah mezi ekosystémovými službami a lidským blahobytem.

Čti také

SLOŽKY LIDSKÉHO BLAHOBYTU:

 • Jistoty: přístup ke zdrojům (dřevo)

 • Základní materiál: stavební materiál, houby, lesní plody, potrava – zvěřina, sekundárně celulóza a buničina na výrobu papíru a vaty,  textilie

 • Zdraví: léčivé rostliny, klimatické koupele, čistý vzduch, duševní pohoda, přístup k pramenům čisté vody

 • Dobré společenské vztahy: vzájemná úcta k ekosystému lesa a k jeho fauně a flóře

 • Svoboda volby a činu: lesní hospodářské plány, výzkum lesního ekosystému, ochranářské aktivity

Úkol
 1. Vyhodnoťte potenciál ekosystémových služeb u vybraného ES. Které složky lidského blahobytu jsou poskytovány.
 2. S využitím schématu analyzujte v obecné rovině ES služby. (Přehled ES služeb).
 3. S využitím přehledu vývoje (hnací síly) stavu ES, vyhledejte, které ES jsou na vzestupu, které stagnují a které naopak směřují k postupné destrukci.