Mechanika kapalin a plynů

Zdroje
  • BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia. 4. vyd., dotisk. Praha: Prometheus, 2011, 288 s. ISBN 978-807-1963-820.
  • BEDNAŘÍK, Milan, Oldřich LEPIL a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1995, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6048-9.
  • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 588 s. ISBN 80-042-2435-0.
  • Fyzikální experimenty. [online]. 3.6.2014 [cit. 2015-05-21]. Dostupné z: http://www.fyzikalni-experimenty.cz/cz/mechanika/
  • Fyzikální kabinet. [online]. 3.4.2011 [cit. 2015-07-15]. Dostupné z: http://kabinet.fyzika.net/aplety/java-aplety-flash-animace.php
  • Fyzika na scéně. [online]. 31.10.2012 [cit. 2015-07-15]. Dostupné z: http://www.mojewiki.cz/exploratoriumfyziky/doku.php
  • Pokusy z fyziky. [online]. 30.4.2013 [cit. 2015-05-21]. Dostupné z: http://pokusy.upol.cz/skolni-pokusy/mechanika/
  • Pokud není uvedeno jinak, obrázky a fotografie archív autora.