Nervová tkáň

NERVOVÁ TKÁŇ

Nervová tkáň osahuje vysoce specializované buňky, proto je funkčně velmi složitá. Nervové buňky mají hvězdicovitý tvar a skládají se z těla a výběžků. Tyto buňky označujeme jako neurony. Krátké výběžky, dendrity, vedou nervové vzruchy do buněčného těla, tedy dostředivě. Ze strany opačné vybíhá dlouhý výběžek neurit neboli axon. Ten vede vzruchy z buněčného těla ven, tedy odstředivě. Ve tkáni nervové je obrovský počet neuronů. Jednotlivé neurony vytváří podklad reflexní činnosti.

Funkci podpůrnou a výživnou zabezpečují buňky gliové neboli neuroglie. Tyto drobné buňky vystýlají dutiny ústředního nervstva.

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

  • Obr. 1, 2: KLEMENTA, Josef a kol. Somatologie a antropologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981, 502 s. ISBN: 14-406-81.
  • Obr. 3: Autor neznámý. Neuron. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. . [online]. 25.11.2014 [cit. 2014-11-25]. Dostupné z:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Neuron_Hand-tuned.svg
Víte, že ...

... J. E. Purkyně popsal v roce 1835 nervovou buňku?

Doplňující učivo

Tkáň nervovou dělíme na centrální nervstvo a periferní nervy. V této tkáni nacházíme dva typu buněk: neurony a buňky gliové. Nervové buňky označujeme jako buňky pravé a gliové buňky jako podpůrné plnící výživnou funkci. 

Obrázek

Obr. 1: Popis neuronu

Obrázek

Obr. 2: Neuroglie

Pracovní list

Vhodné i pro žáky ŽS

1. Funkční jednotkou nervové tkáně je: ________________

2. Popiště jednotlivé části neuronu:Obr. 3 Popis neuronu

                                               Obr. 3: Popis neuronu

3. Vyhledejte, jako funkci plní jednotlivé části neuronu?