Sítotisk

Metoda průtisku

 

Obr. 1: Princip průtisku

Metoda průtisku používá k přenosu barvy na potiskovaný materiál šablonu, skrze kterou je barva protlačována na potiskovaný materiál. Šablona je umístěna na speciální tkanině napnuté v rámu. Místa, která šablona na tkanině zakrývá, jsou netisknoucí, pro barvu neprůchodná. Barva tak prochází skrze tkaninu pouze místy, která šablona nezakrývá. 

 

Tisková technika sítotisk

Sítotisk je hlavní technikou, která vychází z metody průtisku. V současnosti nabízí technika velmi rozmanité možnosti aplikace, od potisku plošných materiálů až po aplikaci tisku na 3D předměty. Své nezastupitelné místo má tak sítotisk při dekorování a potisku skla, keramiky, porcelánu, textilu a v elektrotechnice. Dobře se také uplatňuje při průmyslovém nanášení lepidel, smaltů a dalších hmot, protože jako jediná tisková technika umožňuje nanášet velmi silné vrstvy barvy či jiných pastovitých hmot. Nanášení silných vrstev barev umožňují středněviskózní sítotiskové barvy protlačované obvykle pomocí pružné těrky přes šablonu. Kromě mechanického protlačování těrkou lze tiskovou barvu v sítotisku protlačovat pomocí stlačeného vzduchu, válečkem, odstředivou silou nebo i elektrostaticky. Proto rozlišujeme sítotisk těrkový, v praxi nejvíce využíván sítotisk beztěrkový.

 

Tisková forma v sítotisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Obr. 2: Šablona na sítovině – světlá místa jsou pro barvu průchozí, tmavá místa barvu nepropouštějí

 

Základ tiskové formy v sítotisku tvoří svařovaný kovový rám s pevně napnutou sítovinou. V současné době se většinou vyrábějí sítotiskové rámy z lehkých hliníkových slitin s antikorozní úpravou povrchu. U rámů je kladen důraz především na rozměrovou stabilitu při zatížení, protože napnutá sítovina může na něj působit silou až 30 Ncm-1. Správně napnutá sítovina má přitom v sítotisku zásadní vliv na kvalitu tisku. Napínáním sítoviny do rámů se dnes zabývají specializované firmy, které k tomu využívají pneumatickou napínací a měřicí techniku. Při napínání se sítovina  ze všech čtyř stran upevní do kleštin a postupným posuvem vzduchem poháněných kleštin dojde k jejímu požadovanému napnutí. Po něm následuje lepení napnutého síta k rámu. K tomuto účelu bývá používáno  speciální dvousložkové lepidlo. Nyní máme připravené síto k výrobě tiskové formy – vytvoření tiskových prvků (šablony).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Obr. 3: Ruční protlačování barvy pomocí těrky

 

Obdobně jako u jiných technik tisku se zhotovuje tiskový obraz (šablona) fotomechanickým kopírováním z filmové předlohy na světlocitlivou vrstvu. Nejnověji lze vytvořit tisknoucí prvky také digitálním způsobem - laserový osvit z digitálních dat (Computer to Screen). Postup zhotovení tiskové formy začíná nanesením světlocitlivé emulze na povrch síta – tzv. ovrstvení. Emulze vyplní oka sítoviny a vyrovná její strukturu. Následně se síto suší při teplotě nepřekračující 40 oC. Na suchou světlocitlivou vrstvu se přikládá kopírovací předloha (film). Budoucí tisknoucí prvky film zakrývá. Poté již následuje osvit, zpravidla  UV zářením o vlnové délce 350–420 nm, které způsobí vytvrzení světlocitlivé vrstvy, vodou rozpustitelná světlocitlivá vrstva se tak stane vodě odolnou. Místa, která byla během osvitu, zakryta filmem vytvrzena nebyla, a proto se po následném oplachu vodou ze sítoviny odplaví. 

 

Zdroje
  • Kaplanova, M. a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2
  • PANÁK, Ján, Michal ČEPEN, Vladimír DVONKA, Ĺudovít KARPINSKÝ, Pavel KORDOŠ, Milan MIKULA a Stefan JAKUCEWICZ. Polygrafické minimum. 2. doplněné vydání. Bratislava: TypoSet, 2000, 264 s. ISBN 80-967811-3-8.
  • Šalda, Jaroslav., Svoboda, Ladislav. Přehled polygrafie. Praha: SPN, 1981, 464 s. ISBN 83-30-32/2
Obrázky
  • Archiv autora
Obrázek

Obr. 4: Napínání sítoviny v rámu

Obrázek

Obr. 5: Sítotiskový stroj pro potisk plochých materiálů

Obrázek

Obr. 6: Karusel-sítotiskové zařízení pro ruční potisk textilu

Kontrolní otázka

1. Popiš tiskovou formu v sítotisku.

2. Vyjmenuj příklady tiskových produktů realizovných sítotiskem.