Reflexní optická hustota

Reflexní optická hustota (denzita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Ustavení přístroje na kontrolním poli pro měření optické hustoty

 

 

Optická hustota patří mezi významné parametry pro hodnocení kvality tiskové produkce. Nepředstavuje sice hlavní ukazatel kvality tisku, nicméně stále hraje důležitou roli při kontrole průběhu tisku zakázky. Měřením optické hustoty zjišťujeme tloušťku barvové vrstvy nanášené na potiskovaný materiál, a to pouze u procesních barev (C,M,Y,K). Tento údaj poskytuje tiskaři informaci o tom, zda má v konkrétním místě barvu přidat, ubrat nebo zda je množství barvy ve shodě se schválenou referencí. Moderní tiskové stroje na základě denzitometrických hodnot automaticky nastavují odběr barev z barevnic tak, aby v průběhu tisku celé zakázky byla nanášena stále konstantní vrstva barev. Z obecného hlediska při měření optické hustoty definujeme míru absorpce a reflektance dopadlého světla na analyzovaný povrch. Výsledná hodnota optické hustoty má přímou závislost mezi tloušťkou absorpční vrstvy a koncentraci látky v ní obsažené, která absorbuje světlo, v tiskovém průmyslu tedy barvě.

 

 

obrazek

Obr. 2: Závislost optické hustoty na tloušťce barvového filmu

 

 

Optickou hustotu stanovujeme na základě denzitometrického měření denzitometrem a spektrofotometrem (viz Měřicí přístroje). Pro výpočet pak platí obecná rovnice:

D = log10 (1/R)              R = reflektance - stupeň odrazu světla

 

 

Stupnice optických hustot má logaritmickou závislost, což také odpovídá vnímání lidského oka, které stejně tak vnímá desetkrát zvětšený jas jako dvakrát jasnější. V praxi tedy:

Reflektance (R) = 100 %  → optická hustota (D) 0,00

Reflektance (R) = 10 %    → optická hustota (D) 1,00

Reflektance (R) = 1 %      → optická hustota (D) 2,00

Reflektance (R) = 0,1 %   → optická hustota (D) 3,00

 

 

Měření optické hustoty

Optickou hustotu měříme v plnotónovém (100 %) kontrolním poli každé procesní barvy C,M,Y,K. Měrná pole, souhrnně označovaná jako kontrolní proužky, nalezneme společně s ostatními kontrolními prvky na okraji tiskového archu. V menu přístroje zvolíme funkci optická hustota (Denzita), případně ještě nastavíme, zda chceme měřit denzitu absolutní či relativní. Pokud zvolíme relativní optickou hustotu (v praxi nejčastěji), z výsledku bude odečtena hodnota odpovídající optické hustotě potiskovaného papíru. V tomto případě však musíme nejprve změřit hodnotu nepotištěného materiálu. Poté již nastavíme aperturu na měřený vzorek, provedeme měření a odečteme zobrazenou hodnotu. 

 

Jaké jsou správné hodnoty denzity škálových barev při tisku?

Vzhledem k tomu, že „barevná kvalita“ tisku závisí na souhře celé řady faktorů (typu papíru, druhu a pigmentaci tiskových barev, technickém stavu tiskového stroje atd.), nelze stanovit standardní doporučené hodnoty optických hustot procesních barev. „Správné“ hodnoty je potřeba před tiskem určit nejdříve spektrálním měřením. Norma ISO 12647 řeší správné dávkování barvy prostřednictvím souřadnic v barvovém prostoru CIE L*a*b*. Norma bere v úvahu 8 nejběžnějších typů papírů, pro které stanovuje konkrétní L*a*b* hodnoty procesních barev C-M-Y-K a jejich přetisků. Jak bylo také dříve zmíněno, optická hustota sama o sobě nic neříká o barevnosti měřené barvy, ale pouze o tloušťce vrstvy, zatímco souřadnice v nezávislém barvovém prostoru CIE L*a*b* popisují přímo barevný tón. Pokud budeme v praxi potiskovat lesklý natíraný papír (papír typ 1), musíme dle ISO normy 12647 nastavit množství nanášených procesních barev C,M,Y,K a jejich přetisků tak, aby jejich L*a*b* souřadnice odpovídaly hodnotám v níže uvedené tabulce. V okamžiku, kdy se nám to podaří, změříme optickou hustotu dané barvy a hodnoty uložíme jako referenční. Při kontrole barevnosti v průběhu tisku celé zakázky pak výtisky srovnáváme s touto referencí.

 

 

 

 

 

Zdroje
  • KAPLANOVÁ, Marie a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2
  • PANÁK, Ján, Michal ČEPPAN, Vladimír DVONKA, Ĺudovít KARPINSKÝ, Pavel KORDOŠ, Milan MIKULA a Stefan JAKUCEWICZ. Polygrafické minimum. 2. doplněné vydání. Bratislava: TypoSet, 2000, 264 s. ISBN 80-967811-3-8.

Obrázky

  • Archiv autora
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Postup měření optické hustoty

Příklad

Veškeré světlo dopadající na nepotištěný  bílý papír se odráží. Papír téměř žádné světlo neabsorbuje, a proto vykazuje velmi nízkou optickou hustotu. Naopak vrstva barvy nanesená na tiskovině absorbuje výraznou část dopadajícího světla a jen část ho odrazí, denzita proto vzroste.

Kontrolní otázka

1. Vysvětli význam optické hustoty při hodnocení kvality tiskového výstupu.

2. Které barvy je schopen měřit barevný odrazový denzitometr?

3. Popiš způsob stanovení referenčních hodnot optické hustoty.