Tónová hodnota a nárůst tónové hodnoty

Tónová hodnota a nárůst tónové hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obr. 1: Vyjádření tónové hodnoty prostřednictvím autotypických tiskových bodů

 

Aby bylo možné reprodukovat jednotlivé tóny tiskem, je nutné obraz před tiskem rozložit do pravidelné sítě tiskových bodů, přičemž každý tiskový bod je vystředěn v rámci své síťové buňky a z určité části ji vyplňuje. Tiskový bod nemůže být větší než síťová buňka, v krajním případě může buňku celou vyplnit, v takovém případě tiskneme plnou plochu – tedy nejtmavší možný odstín. Nejsvětlejšího odstínu dosáhneme naopak velmi nepatrnou velikostí tiskových bodů v síťových buňkách.

 

Tónová hodnota (Tone Value)

Tónová hodnota definuje v procentech míru vyplnění síťové buňky tiskovým bodem. Dříve se pro tónovou hodnotu používalo označení plošné pokrytí, které stejně jako tónová hodnota vyjadřuje pokrytí dané oblasti tiskovými body – tedy barvou. Parametr tónové hodnoty se v praxi používá pro stanovení přenosové charakteristiky tiskového stroje, neboť ukazuje, jaký tónový rozsah zvládne konkrétní stroj reprodukovat. Je třeba však upozornit na skutečnost, že šíři tonálního rozsahu ovlivňuje i řada faktorů, zejména druh papíru (natíraný, nenatíraný) a typ barev.  Moderní ofsetové stroje dnes zvládají reprodukci v tonálním rozsahu od 2 do 98 %. Pochopitelně čím vyšší rozsah tónových hodnot stroj zvládne, tím bude obraz „věrnější“ své předloze.

 

Tónovou hodnotu kontrolního pole určíme denzitometrem nebo spektrofotometrem po zadání funkce Ton Value. V jednotlivých krocích měříme nejprve optickou hustotu nepotištěného materiálu, optickou hustotu plné plochy procesní barvy a na konec optickou hustotu tónové plochy. Výpočet přístroj provede podle Yule–Nielsenovy rovnice nebo Murray–Daviesovy rovnice. Posledně jmenovaná je v praxi častěji používaná. Výslednou hodnotu, udanou v procentech, zobrazí přístroj na displeji.

 

Murray–Daviesova rovnice


D0  = optická hustota nepotištěného materiálu
Ds  = optická hustota plnotónové plochy procesní barvy
Dt  = tónová plocha plochy procesní barvy

 

 

Nárůst tónové hodnoty (Tone Value Increase – TVI)

Nárůst tónové hodnoty (dříve nárůst tiskového bodu – Dot Gain) definuje rozdíl mezi zamýšlenou velikostí tónové hodnoty – na tiskové předloze a mezi skutečnou velikostí tónové hodnoty, která je vytištěna na potiskovaném substrátu. Jedná se tedy o míru zvětšení plochy tiskových bodů vlivem fyzikálních jevů v procesu tisku.

 

 

Velikost tiskových bodů na tiskové formě

 

 

 

 

 

Velikost vytištěných tiskových bodů

 

 

 

 


Obr. 2: Zvětšení tiskových bodů v procesu tisku. Horní řada obrázků ilustruje velikost tiskových bodů v 25 %, 50 % a 75 % tónové hodnoty na tiskové formě,  spodní pak ty samé po přenesení na potiskovaný materiál s již viditelným nárůstem.

 

Působením tlaku v procesu tisku dochází zákonitě k rozšíření plochy tiskových bodů oproti bodům na tiskové formě. Důsledkem je vyšší tónová hodnota, tj. barva pokrývá větší plochu, což se na tiskovině projeví celkovým ztmavnutím obrazu, zhoršenou reprodukcí detailů a úbytkem kontrastu. V případě rozdílného nárůstu mezi barvami C,M,Y,K dochází samozřejmě k barevným posunům v reprodukci. Přípustná odchylka mezi nárůsty procesních barev činí max. 4 %.

 

obrazek

Obr. 3 Vliv působení tlaku na velikost tiskového bodu

 

Ovlivňující faktory nárůstu tónové hodnoty

 • zvolený tiskový tlak

 • reologické vlastnosti tiskové barvy (viskozita a lepivost barvy)

 • množství nanášené barvy

 • povrch potiskovaného substrátu (míra rovinatosti povrchu)

 • technický stav tiskového stroje

 • množství a kvalita vlhčicího roztoku  (v ofsetovém tisku) 

 

Nárůst tónové hodnoty nelze z procesu tisku zcela odstranit, lze ho pouze minimalizovat korekcí – cíleným zmenšením tiskových bodů při výrobě tiskové formy. Při korekci se musí zohlednit charakteristické nárůsty konkrétního stroje a potiskovaný substrát. Postup při měření nárůstu tónové hodnoty včetně rovnice pro výpočet je shodný s  měřením tónové hodnoty. Měříme opět denzitometrem nebo spektrofotometrem, a to na kontrolních polích s tónovou hodnotou 40 a 80 % (dle evropského standardu FOGRA) každé tištěné barvy. V současné době se však stále častěji vychází z aktuální mezinárodní normy ISO 12647-2, která určuje nárůst tónové hodnoty z kontrolního pole s tónovou hodnotou 50 %, neboť právě zde dochází v praxi k největším nárůstům. Norma samozřejmě také popisuje přípustné odchylky v závislosti na druhu papíru a způsobu tisku (archový, kotoučový). 

 

 

Shrnutí

Tónová hodnota vyjadřuje míru plošného pokrytí daného místa tiskovými body – barvou. Z fyzikální podstaty tisku dochází při přenosu barvy na potiskovaný substrát vlivem tiskového tlaku a dalších faktorů ke zvětšení tiskových bodů oproti jejich velikosti na tiskové formě. Zvětšení plochy tiskových bodů označujeme jako nárůst tónové hodnoty. Tento jev nelze zcela odstranit, lze jej pouze eliminovat na úrovni předtiskové přípravy, a to úmyslným zmenšením tiskových bodů při výrobě tiskové formy. Pokud nárůst tónové hodnoty překročí povolené odchylky, způsobí zpravidla ztmavnutí tónů, změnu kontrastu, úbytek detailů a případně změnu barevného podání. Proto se stává nárůst tónové hodnoty zásadním parametrem při vyhodnocování kvality tiskové produkce.

 

 

Zdroje
 • KAPLANOVÁ, Marie a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2
 • PANÁK, Ján, Michal ČEPPAN, Vladimír DVONKA, Ĺudovít KARPINSKÝ, Pavel KORDOŠ, Milan MIKULA a Stefan JAKUCEWICZ. Polygrafické minimum. 2. doplněné vydání. Bratislava: TypoSet, 2000, 264 s. ISBN 80-967811-3-8.
Obrázky
 • Obr. 1 Dreifarben. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-10]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADreifarben.jpg

 • Obr. 2, 3 archiv autora

 • Obr. 4 Halftone_example_CMYK. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-10]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halftone_example_CMYK.png?uselang=cs

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Postup při měření tónové hodnoty

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Postup při měření TVI

Obrázek

Obr. 4: Autotypické síťování obrazu

Kontrolní otázka
 1. Pokuste se vysvětlit pojmy tónová hodnota a nárůst tónové hodnoty.
   
 2. K čemu  v praxi slouží parametr tónové hodnoty?
   
 3. Které faktory mohou mít vliv na nárůst tónové hodnoty.
   
 4. Popište postup při měření tónové hodnoty.
   
 5. Ve kterých polích kontrolního proužku lze měřit nárůst tiskového bodu?