Barvová odchylka

Barvová odchylka (ΔE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Ruční spektrofotometr Capsure s importovanou knihovnou přímých barev Pantone

 

Parametrem barvové odchylky zkoumáme v prostoru CIE L*a*b* míru shody reprodukované barvy s referencí (vzorem). Tento typ měření provádíme v praxi velmi často. Například při kontrole tiskového výstupu, souladu namíchané barvy s kontrolním etalonem nebo při vyhodnocování nátisku a jeho porovnávání s tiskovým výstupem. Barvová odchylka se značí řeckým písmenem delta (Δ), což je obecný zástupný znak pro pojem rozdílu mezi dvěma číselnými hodnotami. Tento zástupný znak dále doplňuje písmeno E a příslušná numerická hodnota. Barvová odchylka vyznačuje vzdálenosti dvou barev v modelu CIE L*a*b*. Čím je numerická  hodnota barvové odchylky nižší, tím jsou si měřené barvy podobnější. Nejmenší odchylka, kterou lze zrakem postřehnout, odpovídá přibližně ΔE = 1. Naopak odchylka ΔE > 5 ukazuje na výraznou míru neshody a zavdává důvod k případné reklamaci tiskové zakázky (poznámka: platí pro přímé a procesní barvy, nikoliv pro jejich přetisky).

 

 

 

Obr. 2: Ruční spektrofotometr Exact s nastaveným spektrálním měřením v barvovém prostoru CIE L*a*b*

 

Měřit barevnou odchylku v prostoru CIE L*a*b* lze pouze spektrofotometrem, a to po aktivaci příslušné spektrofotometrické funkce s ukazatelem barvové odchylky ΔE. Při měření v praxi postupujeme tak, že nejdříve určíme přístroji referenční barvu, podle které bude srovnáván měřený vzorek. Aktivujeme proto na přístroji symbol pro standard a načteme referenční barvu. Poté přesuneme hlavici na srovnávaný vzorek a provedeme měření. Displej přístroje následně zobrazí hodnotu barvové odchylky.

Zdroje
  • KAPLANOVÁ, Marie a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2
  • PANÁK, Ján, Michal ČEPPAN, Vladimír DVONKA, Ĺudovít KARPINSKÝ, Pavel KORDOŠ, Milan MIKULA a Stefan JAKUCEWICZ. Polygrafické minimum. 2. doplněné vydání. Bratislava: TypoSet, 2000, 264 s. ISBN 80-967811-3-8.

Obrázky

  • Archiv autora
Obrázek

Obr. 3: Nezávislý barvový prostor CIE L*a*b*

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Postup při měření barvové odchylky

Kontrolní otázka

1. K čemu využijeme funkci barvové odchylky?

2. V jakém barvovém prostoru je měřena barvová odchylka?

3. Popiš postup při měření barvové odchylky.