Bezpečnost práce při strojním kování

Bezpečnost práce při strojním kování

ČSN 21 0716 „ Bezpečnostní požadavky na buchary“

 • Při opravách, seřizování a výměně kovacích nástrojů nesmí dojít k úrazu obsluh. Výrobce a zaměstnavatel jsou povinni zajistit zařízení zajišťující beran kovacího lisu v horní poloze.

 • Obsluha musí mít možnost kdykoliv odpojit kovací lis od zdroje energie, a to při volném i zápustkovém kování.

 • Při kování za tepla musí zaměstnavatel zajistit bezpečnost obsluh proti odlétajícím okujím. Obsluhy musí být chráněny i při automatickém čistění zápustek od zbytkových okují.

 • Zaměstnavatel je povinen chránit obsluhy před fyzicky namáhavou prací, sálavým teplem, hlukem a vibracemi, případně nedostatečným osvětlením pracoviště a jeho prašností.

 • Veškeré kovací práce musí být prováděny podle pokynů vedoucího pracovníka směny a mezi obsluhami musí být domluveny jasné srozumitelné signály.

 • Na vlastním pracovišti, které zahrnuje případně i ohřívací pece se nesmí pohybovat žádná osoba bez souhlasu zaměstnavatele.

Základní povinnosti zaměstnavatelů

 • Zaměstnavatel je povinen prokazatelně seznámit zaměstnance obsluhující tvářecí stroje se všemi známými riziky činností při tváření, se všeobecnými bezpečnostními požadavky na konstrukci tvářecích strojů uvedenými v ČSN 21 0700 a s požadavky výrobců na jejich bezpečný provoz (týká se mistrů, údržbářů, seřizovačů, vlastních obsluh a technologů stanovujících bezpečné pracovní postupy, případně dalších osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovišti s tvářecími stroji).

 • Ve smyslu ustanovení zák. č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz zákon č.155/2000 Sb., § 134a odst. 1), je každý zaměstnavatel používající tvářecí stroje povinen zajistit, aby tvářecí stroje a jejich přídavná zařízení (zejména formy a manipulační prostředky) byly při provozu bezpečné a vhodné pro práci, pro kterou budou používány.

 • Tvářecí stroje musí být vybaveny funkčními ochrannými zařízeními, pravidelně řádně udržovanými, kontrolovanými a revidovanými. Zaměstnavatel musí soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou práci obsluh, údržbářů a seřizovačů tvářecích strojů.

 • V případě zjištění jakýchkoli bezpečnostně technických nedostatků zodpovídá zaměstnavatel za neuvedení tvářecího stroje do provozu, nebo za okamžité zastavení práce na tvářecím stroji až do odstranění závady.

 • Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluhy a seřizovači tvářecích strojů byly důkladně seznámeny s obsahem „Návodu pro obsluhu tvářecího stroje“, který je povinen dodat výrobce. Tento „Návod“ musí být v českém jazyce, což platí především pro stroje dovezené ze zahraničí. V případě, že „Návod“ nebyl dodán výrobcem v českém jazyku, musí zajistit zaměstnavatel jeho překlad do češtiny. Je vhodné aby tento návod byl k dispozici u tvářecího stroje.

 • K zajištění pravidelné a dostatečné kontroly i údržby všech částí tvářecích strojů, důležitých pro zajištění spolehlivé ochrany obsluhy, musí zaměstnavatel vypracovat tzv. „Bezpečnostní záznamník“, ve kterém jsou určeny termíny kontrolních lhůt vybraných strojních částí, odpovědné osoby, které kontrolu provádějí, a přehled kontrolovaných bezpečnostních částí tvářecího stroje.

 • Každý zaměstnavatel - uživatel tvářecích strojů musí zajistit odborné vyškolení obsluh tvářecích strojů a zajistit tak jejich teoretické a praktické znalosti a dovednosti. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby žádný stroj nebo zařízení neobsluhoval, neseřizoval nebo nekontroloval pracovník, jemuž obsluha, seřízení, kontrola nebo údržba nepřísluší z titulu přikázané práce.

 • Protože při manipulaci s materiálem a výrobky dochází u tvářecích strojů velmi často ke zranění rukou pořezáním, píchnutím, stlačením apod., je zaměstnavatel povinen vybavit obsluhu k ochraně před těmito riziky vhodnými pracovními pomůckami (kleště, pinzety, háčky, magnety) a osobními ochrannými prostředky (rukavice, dlaňovice, kožené zástěry, pevná obuv apod.). U plně automatizovaných strojů a tvářecích linek je tato povinnost v rozsahu vyhodnocených rizik.

 • Pokud na pracovišti přejímá zodpovědnost za zajištění bezpečnosti práce obsluh tvářecích strojů jiná osoba než mistr, musí zaměstnavatel zajistit kvalifikované vyškolení této osoby, prověření jejích znalostí a písemné pověření zastupováním mistra v plném rozsahu jeho povinností a pravomocí.

 • Pro snížení možnosti ohrožení nepovolaných osob na rizikových pracovištích tvářecích strojů z hlediska existujících rizik (úlet a pády materiálů, strojních částí, výron médií, hlučnost, vibrace) musí zaměstnavatel zajistit informaci o zákazu pobytu cizích osob na těchto pracovištích (viz příkazové značky) a vytvořit pracovní podmínky takové, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků.

 • Při zajišťování bezpečnosti práce u tvářecích strojů je zaměstnavatel povinen postupovat v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s převzatými evropskými normami na podporu tohoto nařízení vlády.

Základní povinnosti obsluh:

 • Práci na tvářecích strojích může vykonávat obsluha pouze tehdy, jestliže je zdravotně způsobilá, byla k tomu zaměstnavatelem (obvykle uživatelem stroje) řádně vyškolena a určena.

 • Spuštění stroje může obsluha provést až po předchozím předvedení bezpečného pracovního postupu a způsobu používání ochranného zařízení seřizovačem nebo mistrem.

 • Seřizování tvářecího stroje nebo jeho ochranného zařízení může obsluha provádět nebo kontrolovat pouze ve výjimečných případech, pokud je k tomu dostatečně vyškolena a svým přímým vedoucím určena.

 • Práci na tvářecím stroji musí obsluha vykonávat pouze způsobem, který jí byl seřizovačem nebo mistrem předveden jako bezpečný a správný.

 • Vyřazování instalovaných bezpečnostních ochranných nebo signalizačních zařízení obsluhou je zakázáno.

 • Obsluha je povinna používat zaměstnavatelem přidělené pracovní pomůcky a OOPP.

 • Obsluha se nesmí vzdálit od tvářecího stroje, který by nebyl zabezpečen před použitím nepovolanou osobou (např. uzamčením hlavního vypínače přívodu energií).

Zdroje
 • ČSN 210716. Tvářecí stroje. Buchary. Bezpečnostní požadavky na konstrukci. Praha: Federální úřad pro normalizaci a měření, 1.1.1990.