Bezpečnost práce při dělení materiálu

 

Bezpečnost práce při dělení materiálu

Zásady bezpečnosti práce při řezání kovů

 • Při vylomení nadměrného počtu zubů musíme práci přerušit, a pilový list vyměnit za nový.

 • Volíme vždy vhodné a pevné upnutí materiálu.

 • Čepy (kolíčky) pro upevňování pilového listu nesmí nadměrně přečnívat, ani obsahovat ostré hrany (např. nesmí být nahrazovány hřebíky!).

 • Před každým řezáním vždy zkontrolujeme, je-li pilový list řádně upnutý.

 • Zkontrolujeme též rukojeť pilky – nesmí být volná.

 • Při dořezávání dbáme zvýšené opatrnosti, zejména při odpadnutí zbytku polotovaru

Zásady bezpečnosti práce při stříhání kovů

 • Při stříhání dejte pozor, abyste se neřízli o střepy a ostré hrany odstřiženého plechu.

 • Materiál držte tak, abyste se nestřihli.

 • Odstřižky plechu neházejte na zem.

Zásady bezpečnosti práce při sekání kovů

 • správné a včasné ošetření sekáčů

 • kontrola břitů sekáče šablonou a úhelníkem

 • hlava sekáče musí být kontrolována a otřepy musí být obroušeny

 • při práci nesmí být ani hlava sekáče ani ploska kladiva mastná

 • používáme vždy ochranné mřížky nebo ochranné brýle

 • materiál menší tloušťky přesekáváme ve svěráku, tlustší na měkké podložce

 • materiál nedosekáváme až do konce v jednom směru, aby nedošlo k vytržení

 • nikdy nesekáme směrem k tělu

 • oči si chráníme brýlemi

Při ručním nebo strojním způsobu opracování jsou nedílnou součástí místní provozní bezpečnostní předpisy ve smyslu nařízení vlády č.378/2001 Sb.

Pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve společnosti.

Místní provozní bezpečnostní předpisy zahrnují :

 • Platnost předpisu

 • Související dokumentace

 • Kvalifikace zaměstnanců

 • Bezpečnostní pokyny pro pracoviště

 • Opatření proti požáru

 • Kontrola dodržování ustanovení předpisu

 • Závěrečná ustanovení

Seznam použitých platných předpisů:

zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, hlava V – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čistících a desinfekčních prostředků,

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

návody výrobců pro jednotlivé strojní zařízení

ČSN EN 12840 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů

ČSN EN 294 Pracovní ochrana – bezpečnostní kryty a ohrazení obráběcích a tvářecích strojů

ČSN EN 292 – 1 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy

ČSN EN 292 – 2 Bezpečnost strojních zařízení – část 2

ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení. Zásady pro stanovení rizikovosti

ČSN EN 13218 ( 200717 ) – Obráběcí a tvářecí stroje – bezpečnost.

ČSN EN 953 Bezpečnost strojních zařízení – ochranné kryty

KVALIFIKACE ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ

Obsluhovat uvedená zařízení mohou pouze k tomu příslušným pracovníkem pověření pracovníci starší 18 let, odborně a zdravotně způsobilí pro tuto činnost. O jejich odborné způsobilosti rozhodují pracovníci do jejichž kompetence patří personální záležitosti, ve spolupráci s vedoucím pracovníkem příslušného úseku, o zdravotní způsobilosti pracovníka rozhoduje lékař. Pověření lze pracovníkovi vydat až po úspěšném zakončení jeho zaškolení a zácviku ( deník BOZP ).

V průběhu vstupní instruktáže – zaškolování pracovníka musí být dotyčný prokazatelně seznámen s tímto provozním bezpečnostním předpisem a návodem výrobce pro používání daného zařízení.

Mimo to musí být v omezeném rozsahu seznámen rovněž s potřebnými ustanoveními:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce,

 • nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojních technických zařízení, přístrojů a nářadí,

 • nařízení vlády č.495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků,

 • vyhláška č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

 • nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Rozsah seznámení s potřebnými ustanoveními výše uvedených předpisů je stanoven v organizační směrnici, která stanovuje požadavky na školení BOZP.

Z obsahu výše uvedených předpisů musí být zaškolovaný pracovník následně přezkoušen, přičemž musí prokázat ( ústně nebo písemně ) jejich vyhovující znalosti.

Toto školení a přezkoušení musí být každoročně opakováno v rámci opakovaného školení zaměstnanců dělnických profesí, mladších 18 let.

Za řádný zácvik obsluhy zařízení odpovídá zaměstnavatel ( vedoucí pracovník příslušného úseku nebo vedoucí učitel odborného vyučování ), který stanoví jeho potřebnou dobu a zaměření.

V průběhu zácviku si musí pracovník obsluhující zařízení osvojit zejména :

 • dodržování bezpečnostních předpisů, zvláště používání předepsaných ochranných zařízení ( krytů apod. ),

 • provádění běžné obsluhy a seřizování zařízení včetně správné volby nástrojů,

 • bezpečnou manipulaci s materiálem při jeho obrábění,

 • řádné používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků.

Zaměstnavatel ( vedoucí pracovník příslušného úseku – vedoucí učitel odborného vyučování ), určí pracovníka zodpovědného za dohled nad pracovníkem v zácviku a stanoví bližší podrobnosti provádění dohledu.

Upínání nástrojů na obráběcí stroje a jejich výměnu smí provádět jen zkušený, školený pracovník nebo seřizovač, zvlášť k tomu pověřený vedoucím provozu nebo vrchním učitelem odborného vyučování.

Pracovníci, kteří vážou nebo zavěšují břemena ( materiál nebo obrobky ) na zdvíhací zařízení, musí mít pro tuto práci kvalifikaci podle ČSN 270143.

Musí být dokladováno, že

ZA BEZPEČNÝ PROVOZ TOHOTO ZAŘÍZENÍ ZODPOVÍDÁ……………………………..

Bezpečnostní pokyny pro pracoviště.

VŠEOBECNĚ PLATÍ, ŽE KAŽDÝ RUČNÍ ELEKTRICKÝ NÁSTROJ, STROJ NEBO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO NÁVODEM VÝROBCE K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. OBSLUHY TĚCHTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT VŽDY PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ S TÍMTO SEZNÁMENY ZA COŽ JSOU ZODPOVĚDNI JEJICH NADŘÍZENÍ PRACOVNÍCI.

Kontrola a dodržování stanovených předpisů.

Kontrolu zaměstnanců pracujících na těchto zařízeních provádí vedoucí pracoviště minimálně jedenkrát za tři měsíce – záznam musí být proveden do deníku BOZP. O provedené údržbě ve lhůtách stanovených výrobcem či dovozcem zařízení se provádí písemný záznam.