Mechanizované nářadí a nástroje

Mechanizované nářadí a nástroje

Většina prací spojených s ručním obráběním kovů je poměrně náročná a namáhavá. Proto se je snažíme co nejvíce mechanizovat.  Snahou je mechanizovat zejména hlavní řezné pohyby, které spočívají buď v přímočarém vratném, nebo otáčivém pohybu. Podobně je tomu u demontážních a montážních prací, kde navíc zvyšujeme také produktivitu práce. Další výhodou mechanizovaného nářadí je možnost jeho použití mimo dílnu. Jednotlivé druhy a typy mechanizovaného nářadí se od sebe liší nejen podle účelu použití, ale také podle výrobce. Téměř všechny druhy mechanizovaného nářadí pracují buď s elektrickým nebo pneumatickým pohonem.

Elektrické ruční mechanizované nářadí se dále rozděluje na napájené ze sítě nebo z akumulátoru. Nářadí napájené ze sítě se většinou připojuje přímo na napětí 230 V. Je snadno přenosné a zpravidla nevyžaduje žádné zvláštní rozvody elektrické energie. Elektrické ruční mechanizované nářadí musí být řádně zabezpečeno proti úrazu elektrickým proudem a jeho izolační odpor musí ležet v mezích předepsaných normou. Elektrické ruční mechanizované nářadí je nutné pravidelně kontrolovat, musí se tedy provádět revize. Pravidelné revize provádí pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. O provedených kontrolách a opravách musí být vedeny přesné záznamy.

Elektrické ruční mechanizované nářadí napájené z akumulátoru je výhodné především tam, kde není dostupná elektrická síť. Je také vhodnější z hlediska bezpečnosti.

Pneumatické ruční mechanizované nářadí je poháněno stlačeným vzduchem a používá se v podstatě ke stejným účelům jako nářadí elektrické. Je v porovnání s ním lehčí a odpadá u něho nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Místo jeho použití je však závislé buď na použití mobilního kompresoru, nebo na rozvodu stlačeného vzduchu, který je v provozech rozveden od samostatné kompresorové stanice. Spotřeba stlačeného vzduchu je závislá na velikosti a výkonu nářadí.

Při práci s ručním mechanizovaným nářadím je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důležitá je především ochrana zraku, sluchu, používání ochranných prostředků proti vibracím, pracovního obleku a obuvi a dodržování pracovních postupů při používání jednotlivých druhů mechanizovaného nářadí a nástrojů. Bezpečnostní zásady pro práci s jednotlivými druhy mechanizovaného nářadí a nástrojů jsou součástí návodu k obsluze.

 

Obr. 1: Mechanizované nářadí a nástroje

Zdroje
  •  ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů. 3. nezměn. vyd. Praha: SNTL, 1990, 87 s. ISBN 80-030-0197-8.

Obrázky:

  • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora.
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Přehled sortimentu firmy MAKITA (anglická verze)