Ruční elektrická vrtačka

Ruční elektrická vrtačka

Vrtačka je určena k vrtání do dřeva, kovů, keramických materiálů a plastů, dále k příklepovému vrtání do cihel, betonu a kamene. Používá se všude tam, kde není možné použít vrtačku stabilní (stojanovou, sloupovou, stolní). Uplatňuje se proto především při opravách, údržbě a montážích. Výkon vrtačky a možnosti upnutí nástroje (vrtáku) do vřetene závisí na typu a velikosti vrtačky. Vrták se upíná do sklíčidla pomocí klíče nebo je použito sklíčidlo samosvěrné. Sklíčidla vrtaček se liší také podle průměru vrtáku. U běžných typů vrtaček je to nejčastěji do průměru 13 mm. Před nastavováním vrtačky (směr otáčení, režim vrtání) je třeba se přesvědčit, zda je vypnutá a přívodní kabel je vytažen ze zásuvky.

Před zahájením provozu se vždy zkontroluje nastavený směr otáčení. S přepínačem směru otáčení se manipuluje až poté, co vřeteno vrtačky dosáhne úplného klidu. V opačném případě může dojít k poškození vrtačky. Pro vrtání s příklepem se přepínač provozního režimu posune na symbol kladiva, pro běžné vrtání na symbol vrtáku. Přepínač je nutné přesunout do zvolené polohy vždy úplně, jinak může při spuštění vrtačky dojít k jejímu poškození. Při delším vrtání se prováděná práce usnadní zablokováním spínače v poloze zapnuto. Pro stálý chod je třeba stisknout spínač a blokovací tlačítko. Pro vypnutí vrtačky se znovu stiskne spínač naplno a poté se uvolní.

U moderních vrtaček lze kromě změny směru otáčení a režimu vrtání také regulovat otáčky, což umožní optimální nastavení, čímž se zajistí přesnější a kvalitnější práce. Otáčky se zvyšují nebo snižují zvýšením nebo snížením tlaku na spínač. Pro volbu správných otáček se zohlední průměr vrtáku a druh vrtaného materiálu (ocel, dřevo, plast). Obecně platí, čím menší průměr vrtáku, tím vyšší otáčky. Důležité je chlazení vrtáku při vrtání (např. ocel). Při vrtání otvorů stejné hloubky je možné použít hloubkoměr. Povolí se boční rukojeť, hloubkoměr se zasune do otvoru v rukojeti, nastaví se na požadovanou hloubku a rukojeť se utáhne.

Při samotném vrtání se na vrták působí mírným tlakem, v opačném případě může dojít k poškození vrtáku nebo k jeho zlomení. Při zakousnutí vrtáku (především u většího průměru) může dojít k reakčnímu momentu. Proto je nutné při vrtání držet vrtačku jak za rukojeť se spínačem, tak za boční (pomocnou) rukojeť. Kvůli zachování bezpečnosti a spolehlivosti musí být opravy, údržba a seřizování vrtačky prováděny autorizovanými servisními středisky.

 

Bezpečnostní zásady pro práci s ruční elektrickou vrtačkou:

 • Před zahájením práce s vrtačkou je třeba zkontrolovat, zda napětí uvedené na štítku vrtačky souhlasí s napětím elektrické sítě.
 • Před spuštěním vrtačky se přesvědčte, zda není poškozený přívodní kabel.

 • Pokud je to nutné, používejte originální, profesionálně vyrobené prodlužovací kabely.

 • Po spuštění nechte vrtačku běžet v nezatíženém stavu a zkontrolujte funkci vypínače.

 • Nikdy vrtačku nespouštějte během přenášení.

 • Vrtačku odkládejte pouze tehdy, je-li vřeteno vrtačky v klidu.

 • Držte vrtačku oběma rukama.

 • Pokud je k vrtačce dodáno pomocné držadlo, používejte jej.

 • Vyvarujte se nežádoucího spuštění vrtačky.

 • Dbejte, abyste měli pevnou oporu nohou.

 • V případě, že by vrták mohl přijít do styku s elektrickým vedením nebo s vlastním přívodním kabelem, držte vrtačku za izolované části rukojeti.

 • Během příklepového vrtání používejte ochranu sluchu.

 • Bezprostředně po skončení práce se nedotýkejte vrtáku ani vrtaného materiálu; mohlo by dojít k popálení.

 • Pro bezpečný chod vrtačky je nutné používat příslušenství dodávané výrobcem.

 • Případné opravy vrtačky je možné provádět pouze ve specializovaných opravnách.

 

Obr. 1: Ruční elektrická vrtačka

 

 

Obr. 2: Ruční elektrická vrtačka s příslušenstvím

 

 

Obr. 3: Sada vrtáků 

Zdroje
 • Návod k obsluze: Příklepová vrtačka Makita HP 1640.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora.
Opakování

Jaké materiály vrtáme v běžném režimu vrtání?

Jaké materiály vrtáme v příklepovém režimu vrtání?

Jaké symboly charakterizují jednotlivé režimy vrtání?

Jakým způsobem upínáme nástroj (vrták) do sklíčidla vrtačky?

Kdy lze měnit směr otáčení vřetene vrtačky a volit režim vrtání?

Co je třeba provést, chceme-li u vrtačky zvolit stálý chod?

K čemu může dojít, jestliže při vrtání tlačíme příliš na vrták?

Co je reakční moment, kdy k němu může dojít a jak lze případnému reakčnímu momentu čelit?

Uveď bezpečnostní zásady pro práci s ruční elektrickou vrtačkou.

Kontrolní otázka

Vhodné pro žáky ZŠ

1. Kde se používá ruční elektrická vrtačka?

2. Jaký nástroj používáme při vrtání ruční elektrickou vrtačkou?

Odkaz