Ruční elektrické nůžky

Ruční elektrické nůžky

Ruční elektrické nůžky se uplatní všude tam, kde práce se stabilními stroji není možná nebo je velmi obtížná. Jsou vhodné pro klempířské a zámečnické dílny, karosárny, pro stavební a montážní práce. Jsou určeny pro přímočaré i tvarové stříhání plechů do tloušťky 2 mm. 

Ruční elektrické nůžky Narex EN 120 D/B (obr. 1) sestávají z jednofázového komutátorového motoru, převodového ústrojí a držadla. Krouticí moment motoru je přenášen ozubeným převodem na klikový hřídel, který převádí otáčivý pohyb na přímočarý pohyb smykadla s nožem. Druhý nůž je upevněn v držáku nože, který je přišroubován k převodové skříni. V držáku je uložen jednopólový kolébkový spínač, odrušovací kondenzátor a pevně připojený pohyblivý přívodní kabel. Před zahájením práce s nůžkami je třeba překontrolovat, zda není poškozen přívodní kabel a zda není poškozen kryt.

Při chodu naprázdno se kontroluje plynulost chodu, hlučnost a správná funkce spínače. Nesmí také docházet k nadměrnému jiskření na komutátoru. Pokud se při kontrole nůžek vyskytne závada, musí se nůžky nechat opravit ve specializované opravně. Před zasunutím vidlice přívodního kabelu do zásuvky je nutné se přesvědčit, zda je spínač v poloze „vypnuto“. Nastavení nožů (mezery mezi nimi) je závislé na tloušťce stříhaného plechu. Hodnota mezery se vypočítá – tloušťka plechu x 0,2 mm. Seřízení vůle mezi noži se provede posunutím nože upevněného v držáku. Vůle se zkontroluje pomocí listových měrek. Po seřízení vůle se šrouby v držáku pevně dotáhnou a stavěcí šroub se zajistí maticí.

Seřízení výšky pohyblivého nože není na tloušťce stříhaného plechu závislé. Doporučuje se upravit vzdálenost mezi špičkami nožů 0 – 0,3 mm. Toto nastavení se provede pomocí šroubů na pohyblivém noži. Po úpravě se oba šrouby pevně dotáhnou. 

Do střihu se nůžky vedou vždy zapnuté, pod úhlem 75°- 80°(obr. 2). 

Při stříhání tenkých plechů menších rozměrů je možno nůžky upnout za patku převodové skříně do svěráku běžného provedení a do řezu posouvat plech (obr. 3).

Modernější typ nůžek Narex EN 25 E (obr. 2, 3) zaručuje stříhání bez otřepů díky kvalitním otočným nožům. Čtyřbřité otočné stříhací nože s vysokou životností ostří lze po otupení jednoho břitu otočit a využít tak nové ostří (na každé ze čtyř stran nože). Mezera mezi noži je nastavena výrobcem na 0,5 mm a lze ji seřídit podle tloušťky a druhu stříhaného materiálu. Také počet zdvihů závisí na druhu a tloušťce stříhaného materiálu a lze jej i za chodu měnit pomocí regulátoru. Malý počet zdvihů - stupeň 1 - 2, střední - 2 - 3, vysoký - 5 - 6. Plechy maximální tloušťky a pevnosti se stříhají stupněm 5 - 6.           

Především pro tvarové stříhání a vystřihování otvorů je určen Ruční elektrický prostřihovač Narex ENP 20 E (obr. 4). Kvalitní stříhání bez otřepů zajišťuje kvalitní matrice a razník. Dutý razník umožňuje neomezenou pohyblivost v rozmezí 360°. Štíhlá převodová skříň a spodní odvádění odstřižků zajišťuje dobrou viditelnost místa střihu. Otočná střižná hlava umožňuje boční vedení stroje, což je důležité při prostřihování vlnitých plechů. Regulace počtu zdvihů je elektronická. Pro vystřihování otvorů je nutné nejprve vyvrtat otvor o průměru 18 mm a od něj začít vystřihovat.

Při stříhání s otupenými noži vzroste podstatně namáhání nářadí a mohlo by dojít k jeho poškození. Ošetření nožů se doporučuje svěřit odborné dílně, kde zaručí dodržení úhlů. 

Ruční elektrické nůžky, stejně jako ostatní elektrické nářadí, musí procházet pravidelnými revizemi. Záruční i mimozáruční opravy provádí pouze specializované opravny.

 

Bezpečnostní zásady pro práci s ručními elektrickými nůžkami

 • Před zahájením práce s nůžkami je třeba zkontrolovat, zda napětí uvedené na štítku nůžek souhlasí s napětím elektrické sítě.

 • Před spuštěním nůžek se přesvědčte, zda není poškozený přívodní kabel.

 • Přívodní kabel neveďte přes ostré hrany.

 • Při manipulaci s nůžkami nesmí být přívodní kabel namáhán tahem.

 • Před každým seřizováním nůžek (nožů) vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.

 • Pokud je to nutné, používejte pouze originální, profesionálně vyrobené prodlužovací kabely.

 • Nůžky udržujte v čistotě.

 • Nikdy nepřenášejte nůžky, pokud jsou v chodu.

 • Nůžky se mohou odložit až tehdy, když jsou vypnuté a v klidu.

 • Pro bezpečný chod nůžek používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.

 

obrazek

Obr. 1: Ruční elektrické nůžky

Obr. 2: Stříhání ručními elektrickými nůžkami

Obr. 3: Střiháni ručními elektrickými nůžkami upevněnými ve svěraku

Obr. 4: Vystřihování vnitřního otvoru prostřihovačem

Zdroje
 • Návody na používání a udržování: Elektrické nůžky Narex.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora.
 • Obr. 2 – 4: archív firmy Narex s.r.o.
 

 

Opakování

Co se kontroluje po spuštění nůžek při chodu naprázdno?

Na čem je závislé nastavení velikosti mezery mezi noži?

Jak se vypočítá velikost mezery (vůle) mezi noži?

Jak se provede seřízení vůle mezi noži a jak se tato vůle kontroluje?

Je seřízení výšky pohyblivého nože závislé na tloušťce stříhaného materiálu?

Jaká je doporučená vzdálenost mezi špičkami nožů?

Co je třeba provést po seřízení nožů?

Co je výhodou otočných nožů?

Čím musí ruční elektrické nůžky procházet v pravidelných intervalech?

Uveď bezpečnostní zásady pro práci s ručními elektrickými nůžkami. 

Kontrolní otázka

Vhodné pro žaky ZŠ

1. Kde se uplatní ruční elektrické nůžky a k čemu jsou určeny?

2. Jaká je maximální tloušťka plechu, který je možno stříhat ručními elektrickými nůžkami?

Test