Akumulátorová úhlová bruska

Akumulátorová úhlová bruska

Je určena k broušení, jemnému broušení a řezání kovových materiálů a kamene bez použití vody. Průměr a tloušťka použitého kotouče musí odpovídat hodnotám určeným pro daný typ brusky. Bruska se spouští přesunutím posuvného spínače do polohy zapnuto „I“. Požaduje-li se nepřetržitá funkce, stisknutím přední části spínače jej zajistíte. Pro zastavení nástroje se stiskne zadní část posuvného spínače a spínač se přesune do polohy vypnuto „O“.

Ochrana proti přetížení:

 • Je-li bruska přetížena, rozsvítí se kontrolka. Jakmile zatížení klesne, kontrolka zhasne.

 • Pokud je bruska nadále přetížena a kontrolka svítí po dobu přibližně dvou sekund, bruska se zastaví. Zabraňuje se tak poškození motoru.

 • V tomto případě je třeba spustit brusku znovu, přesunutím posuvného spínače do polohy vypnuto „O“ a poté do polohy zapnuto „I“.

Signál pro výměnu akumulátoru:

 • Dosáhne-li zbývající kapacita akumulátoru nízké hodnoty, rozsvítí se během provozu kontrolka.

Funkce pojistky proti náhodnému spuštění:

 • Bruska se nespustí, i když je do ní vložen akumulátor a posuvný spínač se nachází v poloze zapnuto „I“. V tomto okamžiku kontrolka pomalu bliká a signalizuje tak, že je aktivní funkce pojistky proti náhodnému spuštění.

 • Pro uvedení brusky do chodu se nejdříve posuvný spínač přesune do polohy vypnuto „O“ a poté do polohy zapnuto „I“.

Před prováděním veškerých prací na brusce (kontrola, výměna kotouče, údržba) je třeba se přesvědčit, že je bruska vypnutá a je odpojen akumulátor. Při výměně kotouče, při povolování matice, se pevně stiskne zámek hřídele tak, aby se vřeteno nemohlo otáčet. Poté se pomocí speciálního klíče matice povolí. Po usazení kotouče se opět pevně stiskne zámek a matice se utáhne. Na zámek se působí pouze tehdy, je-li vřeteno v klidu. Při broušení může dojít ke zpětnému rázu. Zpětný ráz je náhlá reakce na skřípnutí nebo zaseknutí otáčejícího se kotouče. Skřípnutí nebo zaseknutí způsobuje náhlé zastavení kotouče, což vede k nekontrolovatelnému otočení brusky ve směru opačném ke směru otáčení kotouče. Za těchto podmínek může také dojít k roztržení kotouče. Zpětný ráz je důsledkem špatného použití nářadí nebo nesprávných pracovních postupů a podmínek. Zpětnému rázu se lze vyhnout především tím, že se příliš netlačí na kotouč a používá se pomocné držadlo.

Zásady pro vyjmutí a instalaci akumulátoru:

 • Před vyjmutím nebo instalováním akumulátoru musí být zařízení vypnuto.

 • Při vyjímání akumulátoru se stiskne a posune tlačítko na jeho boku.

 • Při instalaci se akumulátor zasunuje vždy až na doraz.

 • Pokud nejde akumulátor zasunout snadno, není vkládán správně.

Pro správnou funkci akumulátorové úhlové brusky je nutno používat předepsané příslušenství, včetně nástavců, akumulátorů a nabíječek.

 

Bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovou úhlovou bruskou:

 • Používejte brusku pouze k operacím, ke kterým je určena.

 • Používejte pouze příslušenství (kotouče, příruby, podložky), které je doporučeno výrobcem. Pouhá možnost upevnění příslušenství nezaručuje jeho bezpečnou funkci.

 • Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí odpovídat určeným hodnotám.

 • Velikosti otvoru kotoučů, přírub, opěrných podložek musí přesně odpovídat vřetenu brusky.

 • Nepoužívejte poškozené příslušenství.

 • Používejte osobní ochranné pomůcky – ochranné brýle, štít, rukavice, ochranu sluchu.

 • Dbejte, aby okolo stojící osoby dodržovaly bezpečnou vzdálenost od místa broušení.

 • Při provádění operací, kdy se může kotouč dotknout skrytého vedení, držte brusku pouze za izolovaná místa.

 • Brusku nikdy nepokládejte předtím, než kotouč dosáhne úplného klidu.

 • Nikdy brusku neuvádějte do chodu, pokud ji přenášíte.

 • Nepoužívejte brusku v blízkosti hořlavých materiálů.

 • Dodržujte správné pracovní postupy a podmínky, abyste zamezili zpětnému rázu.

 • Rozbrušovací kotouče nesmí být vystaveny příčnému tlaku.

 

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s akumulátorem:

 • Akumulátor nedemontujte.

 • Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě provoz; existuje riziko přehřívání, a tím popálení.

 • Akumulátor nezkratujte, nedotýkejte se svorek vodivým materiálem.

 • Akumulátor neskladujte společně s jinými kovovými předměty, nevystavujte ho vodě a dešti.

 • Nepoužívejte akumulátor, který byl vystaven pádu nebo nárazu.

 • Akumulátor nabijte předtím, než dojde k úplnému vybití baterie.

 • Pokud si všimnete sníženého výkonu nástroje, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor.

 • Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor. Přebíjení zkracuje jeho životnost.

 

obrazek

Obr. 1: Akumulátorová úhlová bruska

 

Obr. 2: Nabíječka s akumulátorem

 

Obr. 3: Brusné a řezací (rozbrušovací) kotouče  

Zdroje
 • Návod k obsluze: Akumulátorová úhlová bruska BGA402 Makita.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora.  
Opakování

Jak se bruska spouští a co je třeba provést pro zapnutí nepřetržité funkce?

Co signalizuje rozsvícení kontrolky?

Na co se musí dbát před prováděním veškerých zásahů na brusce?

Popiš postup při výměně kotouče.

Kdy jedině se může působit na zámek hřídele?

Co je to zpětný ráz?

K čemu může dojít při vzniku zpětného rázu?

Čím se dá zpětnému rázu předejít?

Uveď bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovou úhlovou bruskou.

Kontrolní otázka

Vhodné pro žáky ZŠ

1. V čem se liší akumulátorová úhlová bruska a ruční elektrická úhlová bruska?

2. K čemu je určena akumulátorová úhlová bruska?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Makita – akumulátorová uhlová bruska (anglická verze)