Akumulátorová pila ocaska

Akumulátorová pila ocaska

Pila je určena k řezání dřeva, plastů a kovových materiálů. Před spuštěním pily se přesvědčte, zda je pilový list správně uložen. K uvolnění a zajištění pilového listu slouží upínací páčka. Pokud by nebyl pilový list správně uchycen, mohl by se během provozu uvolnit. Pila se spouští a vypíná pomocí spínače umístěného v rukojeti. V případě potřeby lze zablokovat spínač ve vypnuté poloze stisknutím tlačítka v horní části rukojeti. Při řezání se tlačí patka pily silně na řezaný materiál. Nejdříve se vyřeže vodící drážka při nižší rychlosti, poté se v řezání pokračuje při rychlosti vyšší. Rychlost se zvyšuje nebo snižuje zvýšením nebo snížením tlaku na spínač. Patka slouží k vedení pily. Pokud patka nebude během řezání vedena na povrchu dílu, vzniknou vibrace nebo dojde ke zkroucení a následně nebezpečnému prasknutí pilového listu. Poloha patky se nastaví po stisknutí tlačítka patky. Po nastavení polohy se patka pomocí tlačítka zajistí. Seřízení lze provádět v pěti polohách. Po ukončení řezání se pila vypne a po zastavení listu se vytáhne z řezaného materiálu. Pro zvýšení životnosti pilového listu se při řezání kovových materiálů použije vhodná chladicí kapalina. Kvůli zachování bezpečnosti a spolehlivosti pily musí být opravy, údržba a seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky.

 

Zásady pro vyjmutí a instalaci akumulátoru:

 • Před vyjmutím nebo instalováním akumulátoru musí být zařízení vypnuto.

 • Při vyjímání akumulátoru se stiskne a posune tlačítko na jeho boku.

 • Při instalaci se akumulátor zasunuje vždy až na doraz.

 • Pokud nejde akumulátor zasunout snadno, není vkládán správně.

Pro správnou funkci akumulátorové pily ocasky je nutno používat předepsané příslušenství, akumulátory a nabíječky.

 

Bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovou pilou ocaskou:

 • Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu pilového listu se skrytým elektrickým vedením, držte elektrické nářadí za izolované části držadel. Kontakt s vodičem pod napětím přenese proud do nechráněných kovových částí nářadí a obsluha může utrpět úraz elektrickým proudem.

 • Uchyťte a podepřete díl na stabilní podložce pomocí svorek nebo jiným praktickým způsobem. Budete-li držet materiál rukama nebo opřete-li ho o vlastní tělo, bude nestabilní a může způsobit ztrátu kontroly.

 • Vždy používejte ochranné brýle.

 • Při řezání používejte vhodné rukavice, chraňte si ruce před odletujícími horkými kovovými třískami.

 • Neřežte příliš velké díly.

 • Před řezáním zkontrolujte, zda se pod dílem nachází dostatečný prostor, aby pilový list nenarazil na podlahu nebo pracovní stůl.

 • Před zapnutím spínače se přesvědčte, zda se pilový list nedotýká řezaného dílu.

 • Spouštějte pilu pouze, když ji držíte pevně v rukou.

 • Před vytažením listu z řezaného dílu pilu vypněte a počkejte, dokud se nezastaví.

 • Bezprostředně po ukončení řezání se nedotýkejte pilového listu ani řezaného materiálu; hrozí nebezpečí popálení. 

 

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s akumulátorem:

 • Akumulátor nedemontujte.

 • Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě provoz. Existuje riziko přehřívání, a tím popálení.

 • Akumulátor nezkratujte, nedotýkejte se svorek vodivým materiálem.

 • Akumulátor neskladujte společně s jinými kovovými předměty, nevystavujte ho vodě a dešti.

 • Nepoužívejte akumulátor, který byl vystaven pádu nebo nárazu.

 • Akumulátor nabijte předtím, než dojde k úplnému vybití baterie.

 • Pokud si všimnete sníženého výkonu nástroje, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor.

 • Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor; přebíjení zkracuje jeho životnost. 

 

obrazek

Obr. 1: Akumulátorová pila ocaska

 

obrazek

Obr. 2: Nabíječka s akumulátorem

 

Obr. 3: Pilový list  

Zdroje
 • Návod k obsluze: Akumulátorová pila ocaska DJR181 MAKITA.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora.  
Opakování

Jak se pila spouští a jakým způsobem lze zamezit samovolnému spuštění?

Která část slouží k uvolnění a zajištění pilového listu?

Jakým způsobem lze zablokovat spínač ve vypnuté poloze?

K čemu slouží patka?

K čemu by mohlo dojít, nebude-li patka při řezání tlačena k povrchu řezaného dílu?

Jakým způsobem je možno měnit rychlost řezání?

Popiš správný postup při řezání akumulátorovou pilou ocaskou.

Jak se postupuje při ukončení řezání?

Co je třeba použít při řezání kovových materiálů pro větší životnost pilového listu?

Uveď bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovou pilou oaskou. 

Kontrolní otázka

Vhodné pro žáky ZŠ

1. K čemu je určena akumulátorová pila ocaska?

2. Jaký nástroj používáme při řezání akumulátorovou pilkou ocaskou?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Akumulátorová pila ocaska Bosch