Předepisování výrobních odchylek

Předepisování výrobních odchylek

Výroba součástí

Jednotlivé části složitějších výrobků se nazývají součásti (někdy se používá slovo „dílec“). Než se součást vyrobí, konstruktér nakreslí její výkres. Ke každé vyrobené součásti tedy existuje její výkres. Na něm se uvádějí její rozměry v podobě tzv. „kót“. Podle funkce součásti a její závislosti na jiných dílcích konstruktér určí přesnost, podle které se budou vyrábět jednotlivé rozměry.

Přesnost součásti

Zpravidla platí – čím přesněji se má vyrábět, tím dražší bude dílec. Přesnost se vyjádří tzv. (povolenou) výrobní odchylkou, často nazývanou jako „tolerance“. Pokud  skutečný rozměr na součásti leží v tzv. tolerančním poli rozměru, je správně vyroben. Výrobek může být vyroben v určitém rozmezí, kterému se říká toleranční pole. Toleranční pole tvoří ohraničení mezi nejmenším a největším možným správným rozměrem na výrobku. Pokud je rozměr na výrobku menší nebo větší než dovoluje toleranční pole, jedná se o tzv. zmetek. Zmetek může být opravitelný nebo neopravitelný.

Předepsaná nebo nepředepsaná tolerance

Ke každé kótě přísluší výrobní odchylka (tolerance). Hodnota výrobní odchylky je buď u kóty předepsaná (obr1, obr.2) , nebo nepředepsaná (obr.3).

Předepsaná výrobní odchylka

Způsoby zápisu předepsané tolerance jsou svým charakterem dvojí.

První oblast přímého předepisování výrobní odchylky se používá pro hrubší (zpravidla méně přesné) rozměry. Vypíší se přímo hodnoty rozměru tolerance, které vytváří toleranční pole. Příklad kóty s předepsanou tolerancí souměrnou je na obr.1. Správně vyrobený rozměr je v tomto případě v rozmezí 39,5 mm až 40,5 mm (ke jmenovitému rozměru 40 mm se oečte - 0,5 mm a přičte + 0,5 mm). Příklad kóty s nesouměrnou tolerancí je uveden na obr.2 , kdy u kóty 50 je výrobní odchylka pouze "nahoru" +0,4 mm. Správně vyrobený rozměr je od 50,0 mm do 50,4 mm.  U kóty 15 je výrobní odchylka pouze "dolů"  - 0,3 mm. Správně vyobený rozměr je od 14,7 do 15,0 mm.

Druhá oblast předepsaných výrobních odchylek (tolerancí) odpovídá oblasti tzv. "lícování" . V zápisu se používá znaku složeného s písmene a čísla. V tomto případě je u obr.3 na první součástce uvedena tolerance  g8  a na druhé součástce H9. Oblast tzv. "lícování"  se uplatňuje při uložení jedné součásti do druhé.

 

 

Obr. 1: Předepsaná tolerance  ± 0,5

 

Obr. 2: Předepsaná nesouměrná tolerance

 

Příklady vypsaných kót „pro lícování“ s předepsanou tolerancí.

 

obrazek

                                                               Obr. 3: Předepsaná tolerance způsobem pro "lícování"

 

Nepředepsaná výrobní odchylka

Kóty s nepředepsanou výrobní odchylkou představují velmi jednoduchý zápis, zpravidla kóty - rozměru celého čísla. Na obr.3 je uvedena kóta 40 mm. Toleranční pole se vyhledá v tabulce na obr.4. Rozměr 40 odpovídá hedání ve sloupci "přes 30 do 120" . Políčko s tolerancí se vyhledá jako průsečík např. pro řádek "m" (= médium, to je řada střední) a tento sloupec rozmezí rozměru "přes 30 do 120". Tolerance je tedy ± 0,3 mm.

Správně vyrobený rozměr je v tomto případě 39,7 mm až 40,3 mm (ke jmenovitému rozměru 40 mm se oečte - 0,3 mm a přičte + 0,3 mm).

Kóty s nepředepsanou výrobní odchylkou (jsou nejčastěji používané pro běžné součásti).

obrazek

Obr. 3: Kóta s nepředepsanou tolerancí

 

Použití mezinárodní normy

V ČR i v dalších evropských zemích se využívá mezinárodní norma, která řeší výrobní odchylky pro dané rozměry. V ČR se označuje ČSN a má dvě části. Zaměříme se na část první pro délkové rozměry ČSN ISO 2768-1. V popisovém poli výkresu se nejčastěji uvádí číslo této normy s dopsaným označením přesnosti „mK“. Zapisuje se následujícím způsobem: ČSN ISO 2768-m K („m“ pro střední hodnoty výrobních odchylek). Další možné označení pro přesnější výrobky je ČSN ISO 2768-f H. Pro větší výrobní odchylky se použije ČSN ISO 2768-c L nebo ČSN ISO 2768-v L. První písmenko malé abecedy ( „f“ , „m“ , „c“ , nebo „v“ ) určuje stupeň přesnosti, uvedený v řádku v tabulce. Pro konkrétní rozměr na součásti se vyhledá ve sloupcích rozmezí, do kterého se tento rozměr vchází, a v průsečíku řádku a sloupce se odečte daná hodnota výrobní odchylky.

obrazek

                                                        Obr. 4: Tabulka mezních úchylek  

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora. 
  • Obr. 2: Archiv autora. 
  • Obr. 3: Archiv autora.
  • Obr. 4: Archiv autora.  
Kontrolní otázka

Bude-li příkladně na výkrese kóta 28. Má tato kóta 28 přímo předepsanou výrobní odchylku, nebo se musí tato tolerance hledat v tabulce normy ISO 2768?

Patří kóta např. 85G8 mezi kóty s předepsanou výrobní odchylkou tolerancí)?

V tabulce mezních úchylek najdi mezní úchylku pro rozměr 42 a pro střední stupeň přesnosti.