Definice a rozdělení mechanismů

Definice a rozdělení mechanismů

Mechanismy slouží k přenosu silového zatížení a pohybu z hnacího členu na člen hnaný, ke změně rychlosti tohoto pohybu, popř. k jeho transformaci (změně) na jiný druh pohybu.

Mechanismy dělíme do dvou základních skupin:

  • mechanismy s tuhými členy,

  • mechanismy tekutinové.

Mezi mechanismy s tuhými členy řadíme:

  • mechanické převody (třecí, řemenové, řetězové, ozubenými koly),

  • mechanismy pro transformaci pohybu – tzv. kinematické mechanismy (šroubové, klikové, kulisové, kloubové, vačkové).

 

Mezi mechanismy tekutinové řadíme:

  • mechanismy hydraulické,

  • mechanismy pneumatické.
Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 

Kontrolní otázka

1. Co jsou to mechanismy, k čemu slouží a jak se dělí?

2. Uveďte základní rozdělení mechanických převodů.

3. Uveďte druhy mechanismů s tuhými členy.

4. Uveďte druhy kinematických mechanismů.

5. Uveďte druhy tekutinových mechanismů.

Komentář

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Obr. 1: Planetová převodovka PHQ STÖBER

Obrázek

Obr. 2: Ostředivé jednostupňové čerpadlo