Mechanické převody

Mechanické převody

Mechanické převody slouží k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně rychlosti tohoto pohybu a velikosti přenášeného točivého momentu, popř. ke změně směru rotačního pohybu z hnací na hnanou hřídel. Patří do skupiny mechanismů s tuhými členy.

Mechanický převod se skládá minimálně z hnacího a hnaného kola. Točivý moment a rotační pohyb se přenáší z hnacího na hnané kolo pomocí řemene, pásu, lana, řetězu apod., nebo jsou kola spolu v přímém záběru, např. ozubená kola. U převodů ozubených a řetězových je stálý převodový poměr, u ostatních převodů může počet otáček kolísat vlivem tzv. skluzu, např. klouzáním řemene v řemenici apod.

Mechanické převody rozdělujeme:

  • přesné - nedochází u nich ke skluzu,

  • nepřesné - dochází u nich ke skluzu.

Převodový poměri, je charakteristickou veličinou každého mechanického převodu a vyjadřuje poměr mezi otáčkami hnacího a hnaného kola.

\dpi{80} \huge i= \frac{n_{1}}{n_{2}}

kde:

n1 – otáčky hnacího hřídele

n2 - otáčky hnaného hřídele

Obr. 1: Mechanický převod

 

Je-li převodový poměr i > 1, jde o převod do pomala, tzn., že otáčky hnacího kola jsou větší než otáčky kola hnaného (n1 > n2).

Je-li převodový poměr i < 1, jde o převod do rychla, tzn., že otáčky hnacího kola jsou menší než otáčky kola hnaného (n1 < n2 ).

Je-li převodový poměr i = 1, otáčky hnacího i hnaného kola jsou stejné (n1 = n2 ).

Podle konstrukce dělíme mechanické převody:

  • třecí převody,

  • řemenové převody,

  • řetězové převody,

  • převody ozubenými koly.

Obr. 2: Základní druhy mechanických převodů

a) třecí, b) řemenový, c) řetězový, d) ozubenými koly

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Co jsou to mechanické převody?

2. Jak se rozdělují mechanické převody z hlediska přesnosti přenášeného pohybu?

3. Co je to převodový poměr a jak se vypočítá?

4. Jak se dělí mechanické převody podle konstrukce?

Obrázek

Obr. 3: Převod ozubenými koly

Obrázek

Obr. 4: Řemenový převod ozubeným řemenem