Svaly zad

SVALY ZÁDOVÉ

Svaly zádové leží na zadní straně kmene tělního. Rozdělujeme je na skupinu povrchní a hlubokou.

POVRCHOVÉ SVALY ZÁDOVÉ

V první povrchové vrstvě se nachází:

 • TRAPÉZOVÝ, KÁPOVÝ SVAL
  • začání na kosti týlní a trnových výběžcích krčních a všech hrudních obratlů;
  • upíná se na klíční kosti, nadpažku a hřeben lopatky;
  • funkce: zajišťuje polohu lopatky, přitahuje ji k páteři.
 • ŠIROKÝ SVAL ZÁDOVÝ
  • začíná od trnů dolních šesti obratlů hrudních, všech obratlů bederních a křížových, v zadní části hřebene kosti kyčelní a od posledních 3. - 4. žeber;
  • upíná se na malém hrbolu kosti pažní;
  • funkce: připažení, zapažení, otáčí paži dovnitř.

Druhou vrstvu zádových svalů tvoří:

 • MALÝ SVAL ROMBICKÝ
  • plochý sval tvaru kosodélníka;
  • začíná od trnových výběžků posledních dvou krčních obratlů;
  • upíná se na vnitřní okraj lopatky;
  • funkce: přitahuje lopatku k tělu (addukce).
 • VELKÝ SVAL ROMBICKÝ
  • začíná od trnů čtyř horních hrudních obratlů;
  • upíná se na vnitřní okraj lopatky;
  • funkce: přitahuje lopatku k páteři.
 • ZDVIHAČ LOPATKY
  • štíhlý sval;
  • začíná od horní části krční páteře;
  • upíná se k hornímu úhlu lopatky;
  • funkce: zdvihá lopatku, při fixované lopatce uklání krční páteř.

Třetí vrstva zádových svalů je tvořena dvěma tenkými pilovitými svaly:

 • PILOVITÝ SVAL ZADNÍ HORNÍ
  • plochý sval ve tvaru kosočtverce;
  • začíná od trnů posledních dvou krčních a prvních dvou hrudních obratlů;
  • upíná se na 2. – 5. žebro;
  • funkce: zvedá žebra, pomocný vdechový sval.
 • PILOVITÝ SVAL ZADNÍ DOLNÍ
  • začíná od trnů posledních dvou hrudních a prvních dvou bederních obratlů;
  • upíná se na poslední čtyři žebra;
  • funkce: fixace žeber, pomocný sval dýchací.

HLUBOKÉ SVALY ZÁDOVÉ

 • DLOUHÉ SVALY HŘBETNÍ – vzpřimovače páteře
  • jsou tvořeny svaly, které probíhají podélně, po obou stranách páteře, a to od kosti křížové ke kosti týlní v podobě dvou mohutných valů;
  • funkce: udržují vzpřímenou páteř, provádí zaklánění hlavy, úklon a rotaci páteře, otáčení hlavou.
 • KRÁTKÉ SVALY HŘBETNÍ
  • tvoří skupinu svalů, která bývá nazývána hluboké svaly šíjové;
  • jsou rozepjaty mezi sousedními trnovými a příčnými výběžky krčních obratlů a kostí týlní;
  • funkce: zaklánění, uklánění a otáčení hlavy.

Obr. 1: Svaly zádové

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Pics. Techniker Krankenkasse. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.tk.de/rochelexikon/pics/s25466.098-1.html
 • Obr. 2: Autor neznámý. Trapezius – best exercise. Mens helath. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.menshealth.co.uk/community/forums/thread/1633535
 • Obr. 3, 4: Autor neznámý. Svaly zádové – musculi dorsi. Nabla. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.nabla.cz/obsah/biologie/kapitoly/biologie-cloveka/svaly-zadove-musculi-dorsi.php

 

Doplňující učivo

Na základě pevného spojení s pánví je páteř nucena účastnit se všech pohybů pánve a kyčelního kloubu. Osový skelet je tak neustále v labilní poloze. Na vyrovnávání těchto labilit a udržování rovnovážného stavu těla se podílí svaly zádové. Svaly zad jsou uskupeny do čtyř základních vrstev.

Obrázek

Obr. 2: Sval kápový - musculus trapezius

Obrázek

Obr. 3: Široký sval zádový - musculus latissimus dorsi

Obrázek

Obr. 4: Hluboké svaly zádové

Opakování

Vhodné pro ZŠ

Co je hlavní úkol zádového svalstva?

Do kolika vrstev se zádové svaly rozdělují? Podle čeho?

Jakou funkci splňuje široký sval zádový?

Do jaké vrstvy zádových svalů patří pilovitý sval?

 

Zapamatuj si

Zádové svalstvo je rozděleno podle hloubky uložení jednotlivých svalů do 4 základních skupin.

Zamysli se

Které svalstvo je potřeba posílit při bolestech zádových svalů?