Základní rozdělení dopravních strojů a zařízení

Základní rozdělení dopravních strojů a zařízení

Doprava a manipulace s materiálem, výrobky apod. je významnou operací výrobních a opravárenských procesů. Zdvihací, dopravní a manipulační stroje mohou vykonávat velice rozmanité i poměrně složité činnosti. Můžeme přepravovaný předmět pouze nadzdvihnout, nebo zdvihnout do výšky či dopravit na určitou vzdálenost.

V některých případech požadujeme dopravu jen občasnou, v jiných dopravu nepřetržitou, plynulou.

Dopravní stroje a zařízení se člení:

  • dopravu látek tuhých – např. zdviháky, navíjedla atd.,

  • dopravu látek kapalných - čerpadla,

  • dopravu látek plynných – kompresory, dmychadla atd.

Obr. 1: Rozdělení dopravních strojů a zařízení

Dopravní stroje a zařízení lze dále rozdělovat podle mnoha hledisek např.:

  • dle směru dopravy – vodorovná, svislá, šikmá a obecná,

  • dle dopravované vzdálenosti - od několika cm až po km,

  • dle předmětu dopravy – doprava osob, nákladu, zvířat apod.

  • a další hlediska.

 

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Jak se dělí doprava z hlediska plynulosti?

2. Jak se rozdělují dopravní stroje podle druhu dopravovaných látek?

3. Které dopravní stroje znáte?

Obrázek

Obr. 2: Lanový kladkostroj

Obrázek

Obr. 3: Odstředivé čerpadlo

Obrázek

Obr. 4: Potrubní axiální ventilátor VKN-P