Jeřáby

Jeřáby

Jeřáby jsou dopravní zařízení, která svisle zdvihají, spouštějí i vodorovně dopravují břemena na určitou vzdálenost. Na nosné konstrukci jeřábu jsou umístěna zdvihací, pojížděcí, popř. jiná pohybová ústrojí. Rozdělujeme je dle různých hledisek.

Mostové jeřáby

Skládají se ze dvou základních částí:

 • jeřábového mostu – který je tvořen nosníkem, pro velké nosnosti se používá tzv. prutová konstrukce

 • visuté kočky – s elektrickým pohonem kladkostroje i pojezdových kol.

Každý mostový jeřáb je vybaven třemi hlavními motory. Jeden je pro pojezd jeřábového mostu, druhý pro pojezd kočky a třetí pro pohon kladkostroje, tzn. zdvihání břemen.

Mostové jeřáby rozdělujeme podle místa a účelu použití například:

 • podstropní - pro uzavřené tovární haly,

 • konzolové – most pojíždí po jedné stěně např. tovární haly,

 • portálové - pro překládání zboží na volném prostranství.

obrazek

Obr. 1: Podstropní mostový jeřáb

obrazek

Obr. 2: Konzolový jeřáb

obrazek

 

Obr. 3: Provedení portálových jeřábů

Otočné jeřáby

Tyto jeřáby dopravují břemena převážně otočením výložníku (výložník) okolo svislé osy jeřábu. Mají mnoho různých provedení a použití:

 • Otočný jeřáb s pevným sloupem - používá se pro lehčí břemena na dvorech továren apod. Protizávaží vyvažuje vlastní tíhu výložníků a polovinu maximální tíhy břemena. Může být proveden s vodorovným výložníkem, po kterém pojíždí kočka viz. obr. 4 a obr. 11.

obrazek

Obr. 4: Schéma otočných jeřábů s pevným sloupem

 • Jeřáb s otočným sloupem a naklápěcím ramenem – je umístěn na podvozku, a proto se snadno přemisťuje. Používá se nejčastěji ve stavebnictví.

obrazek

Obr. 5: Jeřáb s otočným sloupem a naklápěcím ramenem

 • Otočný jeřáb s točnicí - se skládá z točnice s vyvažovacím závažím, z výložníku a kruhové jízdní dráhy. Navíjedlo s elektrickým pohonem pro zdvihání břemena a otáčecí mechanismus jeřábu jsou na otočné plošině točnice.

obrazek

Obr. 6: Otočný jeřáb s točnicí

 • Automobilový jeřáb - je umístěn na nosné plošině těžkého nákladního automobilu. Dnes se vyrábí převážně s teleskopickým výložníkem a může pracovat ve velmi krátkém čase po příjezdu na stavbu. Používá se při montážích, při přepravě těžkých břemen na stavbách apod.

obrazek

Obr. 7: Automobilový jeřáb

 • Lanový jeřáb - je tvořen nosným lanem, po němž se pohybuje kočka pomocí tažného lana. Břemeno se zdvihá nebo spouští zdvihacím lanem, které se navíjejí na buben navijáku kočky. Lanové jeřáby umožňují výstavbu mostů a přehrad velkého rozpětí apod.

Obr. 8: Lanový jeřáb, 1- nosné lano, 2- pojezdové lano, 3- zdvíhací lano 

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Podstropní mostový jeřáb. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 2: Konzolový jeřáb. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 3: Provedení portálových jeřábů. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 4: Schéma otočných jeřábů s pevným sloupem. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 5: Jeřáb s otočným sloupem a naklápěcím ramenem. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 6: Otočný jeřáb s točnicí. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 7: Automobilový jeřáb. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 8: Lanový jeřáb. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 9: Jednonosníkový mostový jeřáb GIGA, www.gigasro.cz, [online], © 2010 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.gigasro.cz/mostove-jeraby-jednonosnikove.html
 • Obr. 10: Portálový jeřáb, www.mind.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.mind.cz/aktualne/mostove-a-konzolove-jeraby-pro-manipulaci-s-tezkymi-bremeny.html
 • Obr. 11: Sloupový otočný jeřáb BZ-SO360, www.krantechnik.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.krantechnik.cz/sloupovy-otocny-jerab-bz-so360
 • Obr. 12: Autojeřáb AD 30 MB, www.ckd-jeraby.cz, [online], © 2008 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-ad-30/ad-30-mb.html
Kontrolní otázka

1. Jaké základní druhy jeřábů znáte?

2. Popište mostový jeřáb, jeho hlavní části, zdvihací a pojížděcí ústrojí kočky.

3. Popište sloupové jeřáby.

4. Uveďte hlavní znaky, vlastnosti a použití jeřábu s točnicí.

5. Uveďte hlavní znaky, vlastnosti a použití lanového jeřábu.

6. Uveďte hlavní znaky, vlastnosti a použití  automobilního jeřábu.

Obrázek

Obr. 9: Jednonosníkový mostový jeřáb GIGA

Obrázek

Obr. 10: Portálový jeřáb

Obrázek

Obr. 11: Sloupový otočný jeřáb BZ-SO360

Obrázek

Obr. 12: Autojeřáb AD 30 MB