Dopravníky

Dopravníky

Dopravníky – dopravní zařízení jsou nedílnou součástí výrobních závodů, kde zajišťují dopravu surovin, polotovarů, výrobků a zboží. Ulehčují a zrychlují práci ve výrobních závodech, na skládkách, při vykládkách vagonů, lodí apod.

Podle principu práce můžeme dopravníky rozdělit:

 • dopravníky s tažným elementem (např. pásové atd.),

 • dopravníky bez tažného elementu (např. válečkové atd.).

Dopravníky s tažným elementem

Mezi dopravníky s tažným elementem řadíme:

 • dopravníky pásové,

 • dopravníky článkové,

 • dopravníky okružní vozíkové,

 • dopravníky podvěsné,

 • dopravníky korečkové,

 • pohyblivá schodiště.

Pásové dopravníky mají široký rozsah použití a rozdělujeme je dle použití a konstrukce:

 • přenosné nebo pojízdné (přemístitelné),

 • stabilní.

Pásové dopravníky jsou složeny z konstrukce dopravníku a dopravního pásu, který je nejčastěji pryžový s textilní nosnou kostrou, nebo méně často ocelový. Důležitou součástí je hnací a hnaný (napínací) buben. Poháněcí ústrojí tvoří většinou elektromotor s brzdou a převodovkou. Prohnutí pásů, které bývají široké 400 až 2 400 mm, zabraňují podpěrné volně otočné válečky. Profil pásu může být rovný nebo korýtkový.

obrazek

Obr. 1: Průřez dopravními pásy

obrazek

Obr. 2: Profily pásů – pásových dopravníků

a) – rovný, b) - korýtkový

Rychlost pásu se pohybuje od 0,5 do 5 m/s. V případě potřeby se několik pasových dopravníků může složit v dopravní linku, nebo zařadit za sebe a zbudovat tak dopravníkovou trať dlouhou až několik kilometrů.

Článkové dopravníky dopravují větší a těžší břemena menší rychlostí než dopravníky pásové. Hlavní částí jsou dva řetězy, které mají na čepech uloženy kladky, valící se po vodítkách a zabírají do hnacích a hnaných řetězových kol. Poháněny jsou elektromotorem přes převodovku na hřídel hnacích kol. K jednotlivým článkům řetězů jsou připevněny přepravní dřevěné nebo ocelové desky, na které se ukládají břemena.

obrazek

Obr. 3: Článkový dopravník

1 – pohon, 2 – hnací kola, 3 – vodítka, 4 – napínací zařízení

Okružní vozíkové dopravníky se skládají ze soustavy vozíků, které jsou vzájemně spojeny bezkoncovým kloubovým řetězem. Vozíky pojíždějí po kolejích jízdní dráhy a jsou vedeny kladkami tažného řetězu. Hnacím zařízením je elektromotor s převodovkou. Tyto dopravníky se používají pro přepravu těžkých břemen, např. výkovků nebo odlitků (až 10 tun).

obrazek

Obr. 4: Vozíkový okružní dopravník

1 – pohon, 2 – tažný řetěz, 3 – napínací rám, 4 – jízdní dráha, 5 – hnací řetěz, 6 – kladky, 7 – vozík

Podvěsné dopravníky se používají při hromadné a plynulé výrobě, např. při montáži automobilů. Výhodou je, že nakládání a vykládání dopravovaných předmětů se dá podle potřeby mechanizovat a nezabírají podlahovou plochu. Hlavními částmi podvěsných dopravníků jsou vozíky, které jsou taženy řetězem po nosné dráze tvořící uzavřený okruh. Mezi dopravníky podvěsné lze řadit i lanovky, u kterých je nosná dráha nahrazena tažným lanem.

obrazek

Obr. 5: Podvěsné dopravníky

Korečkové dopravníky – elevátory jsou určeny k dopravě sypkých materiálů do velkých výšek. Dopravovaný materiál se nasype do korečků – nádob vhodného tvaru pevně spojených s hnacím řetězem. Korečkové dopravníky přemisťuje materiál pouze směrem nahoru. Podle způsobu vyprazdňování korečků se rozdělují dopravníky na gravitační, odstředivé a se smíšeným vyprazdňováním. U gravitačního vyprazdňování vypadává materiál z korečku vlastní tíhou (pomaloběžné dopravníky), u odstředivého se vyprazdňuje účinkem odstředivé síly (rychloběžné dopravníky). Smíšené vyprazdňování je kombinací obou způsobů.

obrazek

Obr. 6: Korečkový dopravník

1 – hnací buben, 2 – napínací mechanismus

Pohyblivé schodiště - eskalátor, je určen k přepravě osob v podzemních drahách, obchodních domech apod. Základem je článkový dopravník s články tvaru schodišťových stupňů, kdy každý článek má 4 kladky, které se pohybují po samostatných drahách, čímž je zajištěna vodorovná poloha schodnice. Na začátku a na konci dopravní dráhy jsou vodorovné úseky určené pro nastupování a vystupování při rychlosti cca. 0,75 m/s.

obrazek

Obr. 7: Pohyblivé schodiště

Dopravníky bez tažného elementu

Dopravníky šnekové – používají se pro dopravu sypkých a zrnitých materiálů do malých výšek pomocí ocelového žlabu, ve kterém se otáčením šneku posouvá materiál. Šnek je poháněn elektromotorem. Výhodou šnekových dopravníků je malá hmotnost, rozměry a jsou prachotěsné. Nevýhodou je velká spotřeba energie, rychlé opotřebení, někdy dochází k drcení materiálu, tzn. k jeho poškození.

obrazek

Obr. 8: Šnekový dopravník

Válečkové dopravníky – se mohou skládat do válečkových tratí a nejčastěji se používají k dopravě kusových materiálů. Válečky (popř. kužele) jsou uloženy v pevném rámu. Mohou být poháněny ručně, popř. gravitačně, nebo pomocí motoru, u kterého se pohyb přenáší na válečky hřídelem a kuželovými koly, nebo kloubovým bezkoncovým řetězem a řetězovými koly.

obrazek

Obr. 9: Válečkový dopravník

Stohovací a paletovací vozíky

Pro dopravu materiálu, který nelze přepravovat nasypaný na hromadách, se používají palety nebo nádoby, zvané kontejnery. Palety i kontejnery mají normalizovanou velikost 800 x 1200 mm tak, aby se dosáhlo maximální úspory místa. Palety a kontejnery jsou ukládány na sebe. Tento způsob ukládání se nazývá stohování, které se provádí pomocí stohovacích a paletovacích vozíků nebo speciálních stohovacích jeřábů.

Stohovací a paletovací vozíky mohou být:

 • nízkozdvižné – pro zdvih do 1m,

 • vysokozdvižné – pro zdvih nad 1m.

Vozíky mohou být vybaveny vidlicemi pro zvedání palet či kontejnerů a poháněny jsou buďto ručně, spalovacím motorem, nebo elektromotorem napájeným akumulátorem.

obrazek

Obr. 10: Vysokozdvižný ručně vedený vozík

obrazek

Obr. 11: Vysokozdvižný motorový vozík

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Průřez dopravními pásy. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 2: Profily pásů – pásových dopravníků. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 3: Článkový dopravník. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 4: Vozíkový okružní dopravník. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 5: Podvěsné dopravníky. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 6: Korečkový dopravník. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 7: Pohyblivé schodiště. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 8: Šnekový dopravník. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 9: Válečkový dopravník. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 10: Vysokozdvižný ručně vedený vozík, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 11: Vysokozdvižný motorový vozík. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 12: Pásový dopravník Ballario&Forestello NT 5/300 EM, www.naradibartos.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.naradibartos.cz/pasovy-dopravnik-ballarioforestello-nt-5300-em-230v.html
 • Obr. 13: Závěsný dopravník, www.faridabad.all.biz, [online], © 2010-2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://faridabad.all.biz/overhead-conveyor-system-g399346
 • Obr. 14: Univerzální korečkový dopravník, www.commercial-pce.cz, [online], © 2013 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.commercial-pce.cz/zastoupeni-firem/simatek-bulk-systems-as.htm
 • Obr. 15: Šnekový dopravník s násypkou, noveagrostroje.webgarden.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://noveagrostroje.webgarden.cz/rubriky/homepage/snekove-dopravniky
 • Obr. 16: Válečkový dopravník, www.broxtec.cz, [online], © 2010 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.broxtec.cz/page/101.dopravniky-pasove-valeckove/
 • Obr. 17: Vysokozdvižný vozík, www.vysokozdvizne-voziky.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.vysokozdvizne-voziky.cz/index.aspx
Kontrolní otázka

1. Jak se rozdělují dopravníky podle principu práce?

2. Uveďte rozdělení dopravníků s tažným elementem.

3. Popište dopravníky pásové.

4. Popište dopravníky článkové.

5. Popište dopravníky okružní vozíkové.

6. Popište dopravníky podvěsné.

7. Popište dopravníky korečkové.

8. Popište pohyblivá schodiště.

9. Uveďte rozdělení dopravníků bez tažného elementu.

10. Popište dopravníky šnekové a válečkové.

11. Jak se rozdělují stohovací a paletovací vozíky?

Obrázek

Obr. 12: Pásový dopravník Ballario&Forestello NT 5/300 EM

Obrázek

Obr. 13: Závěsný dopravník

Obrázek

Obr. 14: Univerzální korečkový dopravník

Obrázek

Obr. 15: Šnekový dopravník s násypkou

Obrázek

Obr. 16: Válečkový dopravník

Obrázek

Obr. 17: Vysokozdvižný vozík