Stroje pro dopravu látek plynných

Stroje pro dopravu látek plynných

Stroje pro dopravu látek plynných patří k nejdůležitějším výrobním prostředkům a jsou nezbytné v nejrůznějších odvětvích průmyslové výroby. Umožňují průběh technologických procesů, dopravu a oběh plynných surovin a výrobků.

Účelem strojů pro dopravu plynů je přemístění plynu z jednoho prostoru do druhého, v některých případech bez pomoci potrubí, nebo k promísení plynů. Aby se plyn pohyboval, musí stroj vynaložit určitou práci, tzn. vytvořit podmínky pro pohyb. Stoje pro dopravu plynů tedy mění mechanickou práci na tlakovou, nebo méně často na pohybovou energii plynu.

Stroje pro dopravu plynů dělíme podle funkce a použití:

  • kompresory,

  • ventilátory,

  • dmýchadla,

  • vývěvy.

Kompresory jsou pracovní stroje, sloužící ke stlačování různých plynů a par, nejčastěji vzduchu za účelem dosažení vysokých tlaků. Mají rozsáhlé použití ve všech odvětvích průmyslu a zemědělství.

Stejně jako čerpadla rozdělujeme kompresory dle principu práce:

  • objemové,

  • rotační lopatkové.

Podobně jako čerpadla mohou být kompresory jednostupňové a vícestupňové, tzv. turbokompresory.

Ventilátory jsou stroje, sloužící k dopravě plynu, kdy účelem je udržení proudění plynu při malých rozdílech tlaku. Používají se například k výměně vzduchu v místnosti, k ochlazování větších strojů apod.

Dmýchadla stlačují a dopravují vzduch při malé změně tlaku, nejvýše do 0,3 MPa.

Vývěvy se používají tam, kde se má určitý prostor udržovat trvale pod menším tlakem, než je tlak atmosférický, tzn. odsávají vzduch z uzavřeného prostoru.

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Jaký účel mají stroje pro dopravu plynů?

2. Jak se rozdělují stroje pro dopravu plynů podle funkce a použití?

3. Co jsou to kompresory?

4. Jak se rozdělují kompresory dle funkce a použití?

5. K čemu slouží ventilátory?

6. K čemu slouží dmýchadla?

7. K čemu slouží vývěvy?

Obrázek

Obr. 1: Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 2X2V/110

Obrázek

Obr. 2: Potrubní axiální ventilátor VKN-P