Ventilátory

Ventilátory

Ventilátor je lopatkový stroj sloužící k dopravě plynu bez zvýšení tlaku do 0,01MPa. Překonává převážně odpory vzduchu a odpory ve výtlačném potrubí. Při vzniku a udržení proudu plynu jsou změny teploty plynu, ke kterým dochází jeho stlačováním zanedbatelné. Ventilátory slouží nejvíce k výměně vzduchu v místnosti, k ochlazování větších elektrických strojů, nebo k dopravě lehkých sypkých materiálů atd.

Podle směru průtoku plynu rozdělujeme ventilátory:

  • radiální,

  • axiální.

Radiální ventilátory

Radiální ventilátory mají oběžné kolo umístěno ve spirální skříni, které nasává u náboje vzduch a je odstředivou silou hnán na obvod kola, odtud do spirální skříně a výtlačného hrdla. Má-li kolo lopatky zahnuté dopředu, dává ventilátor malý přetlak, ale vzduch dosahuje velké rychlosti. Při lopatkách zahnutých dozadu dosahujem malých rychlostí, ale větších přetlaků.

obrazek

Obr. 1: Radiální ventilátor

1– spirální skříň, 2– oběžné kolo

obrazek

Obr. 2: Schéma lopatek a rychlosti vzduchu u radiálního ventilátoru

 

Axiální ventilátory

Axiální ventilátor má oběžné kolo ve tvaru vrtule s různým počtem křídel. Vzduch vstupuje do ventilátoru ve směru axiálním, tzn. rovnoběžně s osou oběžného kola a ve stejném směru i vystupuje. Předností axiálních ventilátorů je možnost vestavění přímo do vzduchového potrubí nebo stěny. Mohou také mít před nebo za oběžným kolem vodící nebo nastavitelné lopatky pro lepší vedení vzduchu a k regulaci průtoku i při konstantních otáčkách hnacího motoru.

obrazek

Obr. 3: Axiální ventilátor

1– motor, 2– oběžné lopatky

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

  • Obr. 1: Radiální ventilátor. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 2: Schéma lopatek a rychlosti vzduchu u radiálního ventilátoru. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 3: Axiální ventilátor. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 4: Radiální ventilátor, www.agrico.cz, [online], © 2008-2013 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.agrico.cz/radialni-ventilator-2-323.html
  • Obr. 5: Potrubní axiální ventilátor VKN-P, www.multivac.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.multivac.cz/produkty/vk
Kontrolní otázka

1. Co je to ventilátor?

2. Jak se rozdělují ventilátory podle směru průtoku plynu?

3. Popište princip a funkci radiálního ventilátoru.

4. Popište princip a funkci axiálního ventilátoru.

Komentář

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Obr. 4: Radiální ventilátor

Obrázek

Obr. 5: Potrubní axiální ventilátor VKN-P