Dmýchadla

Dmýchadla

Dmýchadla stlačují a dopravují vzduch nejvýše do 0,3 MPa nejčastěji způsobem, kdy je dopravovaný objem vzduchu oddělen, těsně uzavřen a dopraven k výtlaku.

Nejčastěji se používá:

 • Rootsovo dmýchadlo,

 • lamelové dmýchadlo.

Rootsovo dmýchadlo má ve skříni dva rotory, které se otáčejí proti sobě a přitom se vzájemně dotýkají. První rotor je poháněn elektromotorem, druhý je od prvního poháněn ozubeným soukolím. Vzduch se nasává do prostor mezi rotorem a stěnou skříně. Těsnost a výkon Rootsova dmýchadla závisí na přesnosti výroby a stupni opotřebení jeho součástí. Používají se pro dopravu vzduchu od 0,5 do 400 m3/min s výtlačným tlakem až 0,01 MPa.

obrazek

Obr. 1: Rootsovo dmýchadlo

1– stator, 2– rotor

Lamelové dmýchadlo má výstředně uložený rotor s 20 až 30 lamelami, které jsou při otáčení rotoru odstředivou silou přitlačovány k vnitřní stěně válcové skříně. Mezi jednotlivými lamelami vznikají komůrky, jejichž objem se na sací straně zvětšuje, čím dmýchadlo nasává ze sacího hrdla vzduch a dopravuje jej na stranu výtlačnou. Na výtlačné straně se objem komůrek zmenšuje, vzduch se stlačuje a dopravuje k výtlačnému hrdlu. Tření i opotřebení se snižují vydatným mazáním hustým olejem. Lamelová dmýchadla dosahují výkonnost až 1 000 m3/hod.

obrazek

Obr. 2: Lamelové dmýchadlo

1– rotor, 2– lamely, 3 – komůrky

Turbodmýchadla jsou rotační lopatkové stroje s přetlakem do 0,3 MPa, které se používají pro dopravu velkého množství vzduchu. Jsou to rotační lopatkové stroje provedené jako radiální turbokompresory s malým počtem stupňů. V jednom stupni se tlak zvyšuje 1,3krát a kolem vratných kanálů mezi jednotlivými stupni jsou dvojité stěny chlazené vodou. Turbodmychadla dodávají čistý vzduch bez oleje, proto jsou vhodná pro potravinářský a chemický průmysl.

obrazek

Obr. 3: Čtyřstupňové turbodmychadlo

1- oběžné kolo, 2- vratný kanál, 3- převaděč, 4- chladící voda

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Rootsovo dmýchadlo. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 2: Lamelové dmýchadlo. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 3: Čtyřstupňové turbodmychadlo. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 4: Rootsovo dmýchadlo, www.lutos.cz, [online], © 2011 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.lutos.cz/dmychadla-di.htm
 • Obr. 5: Lamelové dmýchadlo Seco SD 1025 C, www.energoekonom.cz,  ergoekonom.cz/produkty-sd-1025-c-detail-186
 • Obr. 6: Řez automobilovým turbodmýchadlem, www.afroi.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.afroi.cz/turba/turba.htm

 

Kontrolní otázka

1. Co jsou to dmýchadla?

2. Popište konstrukci a funkci Rootsova dmýchadla.

3. Popište konstrukci a funkci lamelového čerpadla.

4. Popište konstrukci a funkci turbodmýchadla.

Obrázek

Obr. 4: Rootsovo dmýchadlo

Obrázek

Obr. 5: Lamelové dmýchadlo Seco SD 1025 C

Obrázek

Obr. 6: Řez automobilovým turbodmýchadlem