Vývěvy

Vývěvy

Vývěvy se používají tam, kde potřebujeme udržovat určitý prostor trvale pod nižším tlakem, než je tlak atmosférický.

Podle činnosti je dělíme na vývěvy:

 • pístové,

 • rotační,

 • proudové.

Pístové vývěvy jsou v podstatě kompresory, které nasávají vzduch z prostoru, kde potřebujeme snížit tlak a vytlačují jej do volné atmosféry. Pro dosažení velkého podtlaku je třeba zajistit vysokou těsnost pístu a minimální škodlivý prostor, protože značně snižuje výkon těchto strojů. Pro odstranění vlivu škodlivého prostoru se na pracovní válec umísťují vyrovnávací kanály, kterými se v úvratích pístu spojí prostory na obou stranách pístu. Tím se u dvojčinné pístové vývěvy přepustí vzduch ze škodlivého prostoru na druhou stranu pístu, kde právě skončilo sání. Vyrovnáním tlaků se sníží tlak ve škodlivém prostoru, takže při sacím zdvihu se dříve otevře sací ventil. Pístovou vývěvou lze dosáhnout malých podtlaků od 0,005 do 0,001 MPa.

obrazek

Obr. 1: Dvojčinná pístová vývěva

1– výtlačný ventil, 2– sací ventil, 3– vyrovnávací kanál

Rotační vývěvy dosahují větších podtlaků z nichž nejčastěji používanou vývěvou je vývěva vodokružná.

Vodokružná vývěva má ve válcové skříni excentricky uloženo lopatkové kolo s pevnými lopatkami a je zčásti naplněna vhodnou kapalinou, nejčastěji vodou. Roztočí-li se kolo, vytlačí vodu směrem k obvodu a tím se vytvoří mezi kapalinou a nábojem kola pracovní prostor rozdělený lopatkami na nestejně velké komůrky. Zvětšuje-li se komůrka, vytvoří se v ní podtlak, takže do ní může nasávat vzduch vnějším přetlakem. Jakmile se komůrky zmenšují, vzniká přetlak a vzduch se tak vytlačuje ze stroje. Teplo vzniklé stlačováním je odváděno přímo vodou, která se plynule podle velikosti teploty vyměňuje. Vodokružnou vývěvou dosahujeme podtlaku až 0,0005 MPa.

obrazek

Obr. 2: Vodokružná vývěva

1– rotor, 2– vodní prstenec

Proudová vývěva má princip stejný s injektorem. Pomocnou látkou může být voda o tlaku 0,2 až 0,5 MPa, nebo pára, která průchodem přes trysku strhává vzduch. Vývěva může být jednostupňová nebo častěji používaná vícestupňová, kdy stupně jsou zapojeny za sebou. Používají se výjimečně pro odsávání plynných i kapalných látek, např. u kondenzačních zařízení parních turbín.

obrazek

Obr. 3: Proudová vývěva

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Dvojčinná pístová vývěva. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 2: Vodokružná vývěva. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 3: Proudová vývěva. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 4: Pístová vývěva RP120V, www.mbmtechnik.cz, [online], © 2012 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.mbmtechnik.cz/sortiment/kompresory-a-vyvevy/pistove-kompresory-a-vyvevy/
 • Obr. 5: VALUE VE225N rotační olejová dvoustupňová vývěva, www.havog.cz, [online], © 2008-13 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.havog.cz/obchod/vyvevy/value-ve225n-vyveva/
Kontrolní otázka

1. K čemu slouží vývěvy?

2. Jak se rozdělují vývěvy podle činnosti?

3. Popište princip činnosti pístové vývěvy.

4. Popište funkci rotační vodokružné vývěvy.

5. Jak pracuje proudová vývěva?

Obrázek

Obr. 4: Pístová vývěva RP120V

Obrázek

Obr. 5: VALUE VE225N rotační olejová dvoustupňová vývěva