Zkoušečka nízkého napětí v praxi

Zkoušečka nízkého napětí v praxi

Při hledání závad se uplatňují měřící přístroje. Ve většině případů však docela dobře postačí jednoduché zkoušecí pomůcky. Někdy lze s nimi dosáhnout jednoduchou cestou stejného výsledku jako s náročnými a citlivými měřidly.

Doutnavková zkoušečka

V podstatě je to doutnavka s omezovacím odporem, zabudovaná do pouzdra kapesní tužky nebo šroubováku. Omezovací odpor musí mít takovou velikost, aby se lidské tělo mohlo využít k uzavření proudového obvodu mezi fázovým vodičem a zemí a tím i k indikaci fázového napětí jednopólovým připojením. Obvodem nesmí tedy procházet větší proud než 200 až 300 μA při nejvyšším indikovaném napětí 500 V, což odpovídá odporu asi 1 MΩ.

Doutnavková zkoušečka

Obr. 1: Doutnavková zkoušečka

Měření doutnavkovou zkoušečkou

Tato zkoušečka spolehlivě rozliší fázový vodič od středního, jinak řečeno vodič nebo místo pod napětím od vodiče nebo místa bez napětí. Výši napětí lze však jen velmi nespolehlivě odhadnout podle intenzity doutnavého výboje. Zato lze velmi dobře rozlišit stejnosměrný proud od střídavého, při střídavém proudu svítí totiž obě elektrody doutnavky stejně jasně, kdežto při stejnosměrném proudu svítí jasněji elektroda spojená se záporným pólem. Touto zkoušečkou nelze zjistit závadu ve středním nebo ochranném vodiči ani průchod proudu, což lze zjistit jinými zkoušečkami.

Zkoušečka indikuje napětí přenesená kapacitami vinutí a vodičů bez galvanického spojení. Doutnavka svítí slaběji než při přímém galvanickém spojení, avšak k odlišení obou případů indikace je zapotřebí zkušenostiTato zkušenost umožňuje určit přerušení vodiče N, PE a PEN. Je-li vodič celistvý, a tedy spojen se zemí, doutnavka nesvítí při dotyku konce zkoušečkou. Je-li přerušen, rozsvítí se doutnavka v tomto případě kapacitně přeneseným napětím.

Měření doutnavkovou zkoušečkou

Obr. 2: Měření doutnavkovou zkoušečkou

 

Doutnavková zkoušečka ve šroubováku

  Doutnavková zkoušečka ve šroubováku

Obr. 3: Doutnavková zkoušečka ve šroubováku

 

Kombinovaná zkoušečka

V praxi je potřeba zjišťovat i sled fází v třífázové soustavě. Je to nutné proto, aby se v dílně zapojily všechny zásuvky se stejným sledem fází a stroje s třífázovými motory se po zapojení do zásuvek točily vždy stejným směrem. Byly proto vyvinuty kombinované zkoušečky složené ze zkoušečky tužkové a ukazatele sledu fází.

 

Zkoušečka SN-4

Využití:

  • je určená k dvojpólovému měření velikosti stejnosměrného a střídavého napětí od 110 do 400V s frekvencí 0 – 60 Hz,

  • k určení fázového vodiče,

  • k určení pořadí fází trojfázové soustavy s nulovým vodiče,

  • určení polarity stejnosměrného napětí.

Indikace velikosti napětí:

Na indikaci velikosti napětí se používá elektromagnet, do kterého se vtahuje odpružené železné jádro. Ukazovatel udává na stupnici okénka hodnoty síťových napětí (LED diody svítí).

Určování fázového vodiče:

K určování fázového vodiče slouží doutnavka v levém okénku zkoušečky. Zkoušečku uchopíme do ruky tak, aby se ruka dotýkala kovového výstupku na zadní straně krytu a přiložením měřícího hrotu na fázový vodič. Při výskytu fázového napětí na měřeném vodiči se doutnavka rozsvítí. Proud procházející tělem je menší než 0,25mA.

Zjišťování pořadí fází:

Pořadí fází se zjišťuje pomocí doutnavky a obvodu složeného z odporů a kondenzátorů, který vytváří napětí protinulovému vodiči v závislosti na směru otáčení fází. Ruka se dotýká kovového zálisku na zadní straně zkoušečky. Přiložením pevného hrotu na předbíhající fázi a pohyblivého hrotu na následjící fázi se doutnavka rozsvítí. Při obráceném pořadí fází doutnavka nesvítí (LED diody svítí). 

Princip funkce:

Hroty A a B se připojí na 2 fáze, držet prst na nýtku.

Při pořadí fází A-B je napětí na hrotu B opožděné o 120° proti A. Proud kondenzátorem ale předbíhá napětí o 90°, proud B je tedy opožděn už jen o 30°. Oba proudy se sčítají s minimálními ztrátami a procházejí doutnavkou. (Neboj, je to pod 200 mikroampér) a doutnavka svítí. Při pořadí B-A se zpoždění 120° naopak o 90° zvýší; (kondenzátor uspíší proud té fáze, která už má náskok) – 210° je hodnota blízká protifázi (180°). Napětí na krajních bodech dvou spojených odporů má opačná znaménka, napětí na doutnavce nestačí k zapálení výboje.

Určování sledu fází

Obr. 4: Měření sledu fází

 

Určování polarity stejnosměrného napětí:

  • polarita jednosměrného napětí je určená dvěma LED diodami. Pokud je na pohyblivém měřicím hrotě kladný pól, rozsvítí se dioda označená +,

  • pokud je na pohyblivém hrotě záporný pól napětí, rozsvítí se LED dioda s označením - .

Zkoušečka SN-4

Obr. 5: Zkoušečka SN-4

Zdroje
  • ŠUSTR, Karel a Stanislav ROŠKOTA. Elektrické rozvody a zařízení v bytech. Praha: SNTL, 1974, s. 132. Polytechnická knižnice 70. svazek II. řady příručky. ISBN 04-525-74.

Obrázky:

 

Kontrolní otázka
  1. Proč necítíme účinky průchodu el. proudu při použití doutnavkové zkoušečky, když je při měření naše tělo součástí obvodu mezí fází a zemí?
  2. Jak reaguje třífázový elektromotor na změnu sledu fází?
Praktické cvičení

Změřte zkoušečkou sled fází u třífázové zásuvky!Třífázová zásuvka

Obr. 6: Měření sledu fází

 

Úkol

Vhodné pro žáky ZŠ

Pomocí testeru zjistěte funkčnost různých primárních článků a jejich provozní napětí.

Univerzální tester baterií s LCD displejem - BATTEST2

Obr. 7: Bateriový tester

Bateriový tester s LCD displejem pro typy baterií: AA, AAA, C, D, 9 V, CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2 a knoflíkové

Technická data:

  • Napájení: 1 x baterie AAA (není součástí dodávky). Rozměry (š x v x h): 118 x 88 x 23 mm