Vyhledávání závad

Vyhledávání závad

Problém vyhledávání a odstraňování závad rozdělíme podobně, jako předchozí závady. Rychlost vyhledání závady pochopitelně závisí na zkušenostech elektrikáře, jakou má praxi v oboru a na jeho vědomostech o daném zařízení. Pokud zařízení dobře známe, víme, jak pracuje, závadu odhalíme snáze a rychleji. Neznamená to však, že jinak nejsme schopni závadu odstranit. Proto je nutné zvolit správný postup vyhledání závady.

Vizuální kontrola – vadné zařízení prohlédneme a snažíme se zjistit, zda příčinou poruchy není mechanická závada. Je mnoho viditelných příznaků, které pomohou. Např. změna barevné struktury izolace nebo krytů zařízení, koroze, oxidace, popř. výše zmiňovaná mechanická poškození. Zde je nutno se říci, že vizuální kontrola je nutnou a neoddělitelnou součástí různých druhů revizí, ze kterých si uvedeme dvě nejdůležitější.

  • Výchozí revize – u nových zařízení se provádí před uvedením do provoz. U zařízení, které se už provozují, provádíme vždy po rekonstrukci zařízení.

  • Pravidelná (periodická) revize – se provádí opakovaně v daných časových intervalech, které podle druhu používání a druhu zařízení udává norma ČSN 33 1500. Pro představu to mohou být tři měsíce nebo také dva i více let.

Diagnostika elektrické závady – elektrickou závadu můžeme také diagnostikovat a odstranit různými způsoby. Ty jsou dány jak složitostí elektrického zařízení, tak i našimi možnostmi.

Bez měřících přístrojů – lze závadu odhalit např., přestane-li fungovat spotřebič, připojíme do obvodu jiný fungující přístroj. Nepracuje-li více spotřebičů, lze předpokládat přetížený okruh a příčina může být vybavený jistič nebo pojistka. Pokud nefunguje v celé domácnosti nic, hledáme závadu v domovním rozvaděči. Pokud nesvítí celé město, závadu nehledáme. Prostě postupujeme vždy od spotřebiče ke zdroji.

S měřicími přístroji – myslí se tím jednoduché měřicí přístroje zejména pro měření napětí nebo odporu. S voltmetry zjišťujeme v daných kontrolních bodech obvod pod napětím nebo má-li napětí správnou hodnotu. Ohmetrem zjistíme podle hodnoty ohmického odporu, zda je v obvodu zkrat nebo je-li obvod přerušený. Vidíme, že vyhledat závadu a odstranit ji, vyžaduje jistou zkušenost a patřičné vědomosti.

Speciální diagnostická zařízení – používají se pro vyhledávání závad ve větších proudových okruzích.

Jsou to zpravidla přístroje řízené procesorem, kde je závada signalizována akustickými a optickými varovnými signály s lokalizací místa poruchy. Čím dál více se používají pro diagnostiku závad také termovizní měření pomocí termokamer. Ty nám odhalí např. nadměrné ohřívání, výskyt tepelných mostů a jiné poruchy v elektroinstalaci.

ZÁVĚR

K tomuto tématu je nutno ještě dodat několik důležitých věcí, které vycházejí z přísných elektrotechnických norem, aby se c předcházelo vzniku závad na elektroinstalacích, protože jak jsme v úvodu zjistili, jsou příčinou mnohdy velkých škod na zdraví, i na majetku.

Za každé elektrické zařízení je odpovědný majitel zařízení nebo jeho provozovatel. Tomu se ukládají určité povinnosti jak poruchám předcházet, udržovat zařízení v provozuschopném stavu a vyhledávat rizika. Nejdůležitější možností je právě provádět revize, zejména ty periodické. Revize může provádět revizní technik elektro, který má patřičné oprávnění které musí být potvrzeno  osvědčením.

Povinnosti revizního technika – Ověření dokumentace daného elektrického zařízení. Určit vnější vlivy, které mohou ovlivnit správnou funkci zařízení. Kontrola a měření daného zařízení a vypracování revizní zprávy, kde musí být uvedeno, za jakých podmínek může zařízení pracovat, popř. lhůty odstranění nalezených závad.

Zdroje
  • HONYS, Václav , Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN - EL, Praha 2000 ISBN 80-86230-14-7

Obrázky:

Obrázek

Obr. 1: Sada pro diagnostiku automobilů

Obrázek

Obr. 2: Počítačový program pro diagnostiku

Obrázek

Obr. 3: Ještě jeden dagnostický přístroj

Kontrolní otázka

1. Co zjistíme vizuální kontrolou?

2. Co je to výchozí revize?

3. Co je to periodická revize?

4. Jak lze diagnostikovat závadu?

5. Kdo je zodpovědný za elektrické zařízení?