Měření na chrániči

Měření na chrániči

Zkoušení ochrany napěťovým chráničem

Při zkoušení ochrany napěťovým ohráničem se musí stisknout zkušební tlačítko na chrániči. Tím se vyzkouší, pracuje-li chránič a je-li spojení mezi chráničem a pomocným zemničem. Chráněný elektrický spotřebič se spojí přes vhodný regulační odpor s jedním neuzemněným krajním vodičem, a to v místě mezi chráničem a elektrickým spotřebičem. Voltmetr o odporu Ri ≥ 3000 Ω se použije k měření napětí mezi e1ektrickým spotřebičem a sondou S (elektrodou), vzdálenou od pomocného zemniče chrániče asi 10-20 m. Odpor je třeba nastavit tak, abychom na elektrickém spotřebiči dostali napětí nižší, než je dovolené dotykové napětí. Při zmenšování odporu musí chránič vypnout dříve, než se překročí dotykové napětí na elektrickém spotřebiči.

Schéma zapojení přístrojů při zkoušení ochrany napěťovým chráničem

Obr. 1: Schéma zapojení přístrojů při zkoušení ochrany napěťovým chráničem

 

Přezkušování proudového chrániče

Kvůli zajištění provozuschopného stavu proudového chrániče je nařízeno normou chránič minimálně jednou měsíčně přezkoušet. K tomuto účelu je k dispozici na proudovém chrániči tlačítko. Jeho stisknutím se aktivuje obvod s rezistorem (ten proudová chránič obsahuje), který pustí malý elektrický proud do “země”. Elektrický proud je tak malý, aby se proudový chránič nepoškodil, ale zase tak velký, aby na něj zareagoval. Když začne elektrický proud unikat, na to zareaguje mechanismus proudového chrániče, který shodí páčku a vypne obvod. Přezkoušení proudového chrániče prostřednictvím tlačítka je pouze orientační a má zajistit, aby ústrojí proudového chrániče neztuhlo. Pro přesné měření a revize proudových chráničů, tedy při jaké velikosti elektrického proudu proudový chránič skutečně zareaguje, jsou revizní technici vybaveni speciálními přesnými měřicími přístroji, jejichž cena není malá. Někteří výrobci proudových chráničů se v poslední době ujišťují, že orientační kontrola proudového chrániče prostřednictvím testovacího tlačítka stačí  1x za půl roku. Opět přesnou instrukci musí stanovit projektant, na základě technických materiálů k proudovému chrániči od jeho výrobce.

Měření účinnosti ochrany s proudovým chráničem

Účinnost ochrany s proudovým chráničem se zjišťuje měřením. K měření se použijí měřící přístroje a metody, které jsou uvedeny v normě ČSN 33 2000-6-61. Tato norma stanovuje, že vyvoláním poruchového proudu za proudovým chráničem se musí prokázat následující skutečnosti:

  • proudový chránič vypíná alespoň při dosažení svého jmenovitého rozdílového vybavovacího proudu IDN. Přitom se měří skutečný čas tA , za který proudový chránič vybaví (vypne se),

  • není překročena mez dovoleného trvalého dotykového napětí UdL na ochranném vodici, stanovená pro dané zařízení (50 nebo 25 V).

Měření základních parametru proudových chráničů

a) Měření vybavovacího rozdílového proudu ID (minimální vybavovací proud) proudového chrániče. (viz obr.2)

Vybavovací rozdílový proud ID je základním bezpečnostním parametrem pro ochranná opatření s proudovými chrániči. Ochrana proudovým chráničem je prokazatelně přezkoušena, dojde-li k vybavení (vypnutí) proudového chrániče jmenovitým vybavovacím proudem IDN.

 b) Měření vypínacího času tA proudového chrániče,

Vypínací čas tA proudového chrániče se měří od okamžiku přivedení vybavovacího rozdílového proudu předepsané velikosti ID na proudový chránič do okamžiku vybavení proudového chrániče. Čas vypnutí tA proudového chrániče je stanoven ve zkušebně při typové zkoušce a je závislý na konstrukci proudového chrániče.

Běžné časy vypnutí tA proudových chráničů nemají překročit tyto meze:

  • 0,3 s pro chrániče obecného typu (chrániče typu AC a typu G),
  • 0,5 s pro selektivní chrániče typu S

 Měření základních parametrů dvojpólového chrániče

Obr. 2:  Měření základních parametrů dvojpólového chrániče

 

c) Měření dotykových napětí Ud proudových chráničů

Velikost dotykového napětí Ud se zjišťuje měřením, což umožňuje většina měřících přístrojů, nebo se zjistí výpočtem.

Ud – dotykové napětí (V),

Uo – napětí proti zemi (V),

UF – naměřené poruchové napětí(V),

IF – poruchový proud (A),

ID   – vybavovací rozdílový proud chrániče (A),

Rp – regulační odpor (W),

RA – odpor zemniče spotřebiče – nutno změřit nebo vypočítat z dotykového napětí při vypnutí chrániče (W).

 Při měření je vhodné použít postup uveřejněný na této stránce:

 VAŇUŠ,ING., Jan.  Měření funkce proudových chráničů [online]. 2008 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske/navody/2_mereni_funkce_proudovych_chranicu_leden_2008.pdf 

Zdroje

Obrázky:

Tip

Tester proudových chráničů UNI-T UT581, testování vypínací doby, testování vypínací doby, do zásuvky

Digitální tester proudových chráničů UT 581

Obr. 3: Digitální tester proudových chráničů UT 581

Digitální tester proudových chráničů UT 581

• Speciální přístroj pro testování vypínací doby proudových chráničů,
• 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA ,
• ideální pro revizní techniky,
• rozlišení 1ms,
• indikace správného zapojení,
• připojuje se přes adaptér přímo do zásuvky,
• nepotřebuje k provozu baterie.