Důležité pojmy

Důležité pojmy

Elektrické zařízení – slouží k výrobě, rozvodu a spotřebě elektrické energie

Prohlídka elektrického zařízení – je to prohlídka elektrického zařízení, sluchová kontrola za dodržení předepsaných bezpečných vzdáleností od části pod napětím

Obsluha elektrických zařízení – vše, co je spojeno s provozem zařízení (zapínání, vypínání, odečet údajů včetně výměny pojistek a žárovek).

Práce na elektrickém zařízení – zde patří  montáž, údržba a revize elektrického zařízení. Patří sem i zajištění pracoviště a kontrolní měření.

Údržba elektrického zařízení – jsou to veškeré opravy, odstraňování závad a poruch, čistění. Jsou to úkony pro zajištění bezporuchového stavu.

Revize elektrického zařízení – jsou to všechny úkony – prohlídka, měření a zkoušení jestli dané zařízení vyhovuje všem platným předpisům.

Příkaz „B“ – je to technicko organizační opatření, které se vydává vždy písemně k zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti.

Zajištění pracoviště – všechna opatření k zajištění bezpečnosti.

Blízkost elektrického zařízení – je to taková vzdálenost osoby nebo místa od živých částí elektrického zařízení pod napětím, ve které se za použití pomůcek musí dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření.

Dotyk nahodilý – je to náhodný dotyk

Dotyk úmyslný – je to vědomý dotyk bez použití nástroje.

Dotyk svévolný – je to dotyk vědomý s použitím nástroje nebo jiného předmětu

Prokazatelně – je to písemný záznam, ze kterého musí být jasně patrný obsah školení, kdo školení provedl a podpisy stvrzující jeho provedení.

Ochranné pomůcky – jsou to předměty, které chrání pracovníka před nebezpečnými účinky elektrického proudu.

Pracovní pomůcky – je to vše, co je potřebné k práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti.

Pracoviště – je to prostor, který je vymezený pro práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti.

Vedoucí práce – pracovník pověřený vedením pracovní skupiny. Může pracovat i sám, za podmínek dodržení předpisů při práci pod dozorem.

Práce podle pokynů – k práci jsou dány jen nejnutnější pokyny a pracující odpovídá za dodržování všech předpisů pro danou práci.

Práce pod dohledem – k práci jsou dány podrobné pokyny a vedoucí práce musí před započetím zajistit veškerá bezpečnostní opatření (i v průběhu práce). Po celou dobu práce provádí občasnou kontrolu. Za dodržování bezpečnosti odpovídá pracovník sám.

Práce pod dozorem – provádí se za trvalé přítomnosti vedoucího pracovníka, který je odpovědný jak za vykonanou práci, tak i za dodržování bezpečnostních předpisů.

Kontrolní otázka

1. Kdo může konat práci podle pokynů?

2. K čemu slouží příkaz "B"?

3. Co jsou to ochranné a pracovní pomůcky?

4. Vysvětli slovo "prokazatelně".

5. Kdo musí konat práci pod dozorem?