Rozdělení pracovníků podle kvalifikace

Kvalifikace v elektrotechnice podle ČSN 34 3100

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání

§3 pracovníci seznámení – v rozsahu své pracovní činnosti jsou seznámení se všemi předpisy o zacházení s elektrickým zařízením a jsou upozorněni na možná ohrožení. To provádí pověřený pracovník s potřebnou kvalifikací. O tomto musí být proveden zápis, který jak školený tak školící pracovník podepíší.

§4 pracovníci poučení – v rozsahu své pracovní činnosti jsou seznámeni s předpisy pro práci na elektrickém zařízení. Jsou školeni a upozorněni na možná nebezpečí. Pracovníci jsou seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Organizace je povinna stanovit obsah a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti pracovníka. Školení musí provádět pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle §5 – 9. Zápis o školení musí být podepsán oběma pracovníky. Organizace určí lhůty pro ověřování znalostí pracovníků poučených.

Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním

§5 pracovník znalý – má ukončené odborné, střední odborné nebo vysokoškolské elektrotechnické vzdělání a mají složenou zkoušku předepsaného rozsahu. Organizace určí a zajistí obsah a délku zaškolení. Znalosti musí být přezkoušeny minimálně jeden krát za tři roky. Zaškolení může provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací dle §6 – 9. Ten provede zápis školení a oba pracovníci jej podepíší.

§6 pracovník pro samostatnou činnost – jsou to již pracovníci znalí s vyšší kvalifikací. Musí mít splněnou kvalifikaci podle §5 a má splněnou stanovenou dobu praxe. Na zařízení do 1000 V je to minimálně jeden rok. Musí prokázat zkouškou znalosti pracovníka pro samostatnou činnost, kterou je povinna zajistit organizace. Znalosti jsou periodicky prověřovány jedenkrát za tři roky. Zkoušení provádí tříčlenná skupina pověřená organizací, kde alespoň jeden člen musí mít kvalifikaci dle §7 – 9. Zápis o zkoušce musí být podepsán všemi členy zkušební komise.

§7 – pracovníci pro řízení činnosti – jsou to pracovníci s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky dle §6. Mají alespoň nejkratší požadovanou dobu praxe (do 1000 V je to jeden rok). Musí složit zkoušky se znalostí potřebné pro řízení činnosti. Zkoušku zajišťuje organizace a zkoušení provádí tříčlenná komise, kde minimálně jeden člen musí mít kvalifikace dle §8 – 6. Organizace musí prokazatelně uvědomit příslušný orgán dozoru o termínu a místě konání zkoušky minimálně čtyři týdny před jejich konáním. Přezkoušení znalostí se provádí periodicky jednou za tři roky.

§8 pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení provozu – jsou to pracovníci s vyšší kvalifikací, kteří musí splňovat požadavky dle §7. Musí mít splněnou nejkratší dobu praxe (do 1000 V – SO 6 let, ÚSO – 4 roky, VŠ – 2 roky) a prokázat složením další zkoušky znalosti potřebné pro řízení činnosti dodavatelským způsobem nebo pro řízení provozu. Zápis o zkoušce musí být podepsán všemi členy komise a jeden člen komise musí splňovat kvalifikaci dle §8 nebo 9. Organizace musí prokazatelně uvědomit příslušný orgán dozoru o termínu a místě konání zkoušky minimálně čtyři týdny před jejich konáním. V případě montáží elektrických odběrových zařízení musí organizace uvědomit i energetické závody. Přezkoušení znalostí se provádí periodicky jednou za tři roky.

§9 pracovníci pro provádění revizí – jsou to pracovníci s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené příslušné vzdělání a splňuje potřebnou dobu praxe. Zkouška se skládá před příslušným orgánem dozoru. Pro tuto zkoušku platí zvláštní předpisy.

§10 pracovníci pro samostatné projektování a řízení projektování – musí mít znalosti elektrotechnických předpisů a předpisů souvisejících s projektováním.

§11 kvalifikace ve zvláštních případech – týká se pracovníků např. pracovníci vědeckých a školních laboratoří atd. Přezkušování provádí tříčlenná komise, kde alespoň jeden člen splňuje kvalifikaci dle §7 – 9.

Kontrolní otázka

1. Co je to vyhláška č 50/1978 Sb?

2. Kdo je pracovník s elektrotechnickou kvalifikací?

3. Jaký je rozdíl mezi pracovníkem seznámeným a poučeným?

4. Kdo je pracovník s vyšší kvalifikací?

5. Jak často se provádí přezkoušení znalostí pracovníků v elektrotechnice?