Zapojení do hvězdy

Zapojení do hvězdy

 Zapojení vznikne tak, že spojíme vždy začátky nebo konce vinutí do jednoho bodu, který se nazývá uzel nebo také nulový bod. Jednotlivé fáze se označují podle sledu jednotlivých fází L1 ; L2 ; L3. Z uzlu je vyveden vodič, který se nazývá střední a značí se N a podle spojení a uzlem se mu také proto říká „nulák“.

obrazek

Obr. 1: Zapojení trojfázové soustavy do hvězdy

Každá fáze má své fázové napětí, které se označuje Uf a protože jsou fáze tři, napětí se proto značí podle označení svorek – UU, UV, UW. Potom platí že:

Uf = UU = UV = UW

Tedy je to napětí, které naměříme mezi začátkem každé fáze a uzlem – nulovým vodičem.

Při tomto zapojení vznikne i tzv. sdružené napětí, které se označuje Us a platí:

US = U = UUV = UVW = UUW

Toto napětí naměříme mezi jednotlivými fázemi.

Nebudeme se zabývat složitě fázorovým diagramem jednotlivých fází, ale matematicky si uvedeme vztah mezi fázovým a sdruženým napětím. Tedy platí:

US = U = Uf = 1,73 Uf

Tady vidíme, že při tomto spojení vzniknou dvě napětí, kde sdružené napětí je 1,73 krát větší, než je napětí fázové.

V praxi toto má velký význam, protože toto spojení se používá z důvodu požadavku tzv. dvojího napětí. V České republice se používá v dnešní době normalizovaná napětí 3 x 230/400 V.

Pozn. Protože fázová napětí máme tři a v domácnosti na ně připojujeme drobné spotřebič, musíme dbát na to, abychom tuto trojfázovou síť zatížili rovnoměrně. To znamená, že musíme vytvořit tři samostatné okruhy a rozložit zatížení na všechny tři rovnoměrně.

Trojfázové spotřebiče zatěžují síť rovnoměrně, protože fázovými vodiči prochází stejný proud.

Jak je vidět, tato síť je čtyřvodičová. Ale pozor – dnes se v bytových rozvodech používá rozvodná síť TN – S, kde se ochranný vodič PEN rozděluje na samostatný ochranný vodič PE a střední (pracovní) vodič N. Potom je tato síť pětivodičová.

Zdroje
  • VOŽENÍLEK, Ladislav , ŘEŠÁTKO, Miroslav, Základy elektrotechniky I, SNTL Praha 1986

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Jak vznikne spojení do hvězdy?

2. Jaké napětí vznikne spojením do hvězdy?

3. Jaký je vztah mezi fázovým a sdruženým napětím?

4. Jak se připojují jednofázové spotřebiče k trojfázové síti?

5. Jaký je rozdíl mezi sítí TN - C a TN - S?