Zapojení do trojúhelníku

Zapojení trojfázové do trojúhelníku

Spojení vinutí do trojúhelníku vznikne tak, že spojíme vždy konec jedné fáze se začátkem fáze druhé. Je jasné, že takové vinutí tvoří uzavřený obvod. Není zde střední (nulovací) vodič, proto rozvodná síť je trojvodičová.

obrazek

Obr. 1: Zapojení trojfázové soustavy do trojúhelníku

Potom už ze znalosti zapojení vinutí do hvězdy můžeme dovodit, že mezi fázovými vodiči L1, L2, L3 je napětí jen jedné fáze, kterou nám vyrobí generátor. Tedy platí:

US = U = Uf

Jinak tomu ale bude u proudu. Protože jeden fázový vodič je vždy připojen ke společnému uzlu dvou fází, je síťový proud sdružený. Jen se lehce dotkneme I. Kirchhoffova zákona, podle kterého platí:

IU – IW – IUW = 0 z toho vyplývá – IUW = IU – IVV = I

Opět se nebudeme zatěžovat fázorovým diagramem proudů a vyjádříme si matematicky, že platí:

IUW = IU = I = 1,73If

Už víme, že síťový proud při zapojení vinutí do trojúhelníku je krát větší, než je fázový proud generátoru.

Spotřebiče musíme rovněž zapojovat rovnoměrně mezi jednotlivé fáze, protože jinak by proudy v jednotlivých fázích byly různé a fázový posun mezi jednotlivými fázemi nebyl 1200. Jednotlivé spotřebiče můžeme k síťi připojovat jak se zapojením do hvězdy, tak i do trojúhelníku. Musíme si však uvědomit, že pokud je spotřebič zapojen do hvězdy, napětí na každé fázi se rovná síťovému napětí podělenému a každou fází prochází síťový – sdružený proud.

I = If = 1,73If

Pozn. Tak jako u zapojení do hvězdy platí, že s v síti TN – S, kterou jsme již výše zmínili, se rozděluje vodič PEN na samostatné vodiče PE a N je taková síť čtyřvodičová.

obrazek

Obr. 2: Připojení trojfázových spotřebičů k síti

Zdroje
  • VOŽENÍLEK, ING., Ladislav , PhDr. Řešátko, Miroslav, Základy elektrotechniky I, SNTL Praha 1986

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Jak vznikne spojení do trojúhelníku?

2. Jaké napětí vznikne spojením do trojúhehníku?

3. Jaký je vztah mezi fázovým a sdruženým napětím?

4. Jak se připojují trojfázové spotřebiče k síti?