Požadavky na spalinovou cestu

Požadavky na spalinovou cestu

Komínový plášť

Komínový plášť zajišťuje pevnost a stabilitu konstrukce komína. Musí mít potřebný tepelný odpor, který brání prostupu tepla na vnější povrch a tím zamezuje nežádoucí ochlazování spalin.

 • Plášťové tvarovky z betonové směsi s jedním nebo více průduchy pro instalaci komínové vložky, případně v kombinaci s průduchem vzduchovým nebo instalačním. Jedná se o kostky s plnými stěnami z lehčené betonové směsi (např. SCHIEDEL). Do průduchu je instalována komínová vložka. Pojivem je speciální tmel výrobce.
 • Plášťové tvarovky z jílovité směsi, tvarované lisováním, vypálené v cihlářské peci a v konečné fázi zabroušené (např. HELUZ). Dvě tvarovky tvoří průduch pro instalaci komínové vložky. Plášť z těchto tvarovek vykazuje dobrou tepelněizolační vlastnost díky dutinové konstrukci. Pojivem je speciální tmel výrobce.
 • Plášťové tvarovky z ocelového plechu, tvarované lisováním a svařováním do potrubí, ohybů a dalších prvků (např. SCHIEDEL KERANOVA). Prvky se spojují zasouváním, resp. pomocí spojovací objímky.

Komínová vložka

 • Keramická vložka silnostěnná – prvky se vyrábějí ze speciální  jílovito-šamotové směsi, formované do tvaru trubek různých průměrů, s délkou 330 mm a tloušťkou stěny 15 mm, s drážkami  pro vytvoření pevného spoje, vypálené vysokou teplotou (například SCHIEDEL UNI PLUS). Mají nízkou nasákavost (do 20 %), vysokou pevnost, odolnost proti vysoké teplotě, včetně teploty vyhoření sazí. Sestavuje se „po vodě“ a spáry se těsní speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin.

 • Keramická vložka tenkostěnná – prvky se vyrábějí se ze speciální  jemnozrnné keramické směsi, formované do tvaru drážkovaných trubek různých průměrů, s délkou 1330 mm a tloušťkou stěny 5 mm, lisované vysokým tlakem (např. SCHIEDEL KERANOVA). Prvky jsou opatřeny spojovací manžetou, spojují se zasouváním „po vodě“ a těsní se speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin. Výhodou vložky je nižší hmotnost i nasákavost.

Tepelně izolační vrstva

Nejčastější formou je  tepelně izolační rohož dodaná výrobcem systémového komína, upravená pro vkládání do mezery mezi vložkou a pláštěm. Musí mít stanovenou odolnost proti vysoké teplotě (obvykle do 800 oC) a stanovenou minimální hustotu, která má zabránit jejímu sesedání. Další používanou formou je uzavřená vzduchová mezera, využívající vysokou tepelně izolační schopnost uzavřené vzduchové vrstvy.

obrazek

Obr. 1: Nákres komína

Odolnost materiálu proti účinkům spalin a vlivu povětrnostních podmínek:

 • proti tepelným rázům a provozní teplotě,

 • proti vlhkosti,

 • proti vyhoření sazí,

 • proti agresivnímu působení chemických sloučenin ve spalinách,

 • proti mrazu, dešti, větru a slunečnímu záření.

Schopnost zajistit plný výkon a bezpečný provoz spotřebiče paliv a vhodnými parametry komína vytvořit podmínky:

 • pro potřebný komínový tah,

 • pro zajištění potřebného množství vzduchu pro hoření ve spotřebiči paliv,

 • pro zajištění řádného odvodu a rozptylu spalin.

Schopnost zajistit protipožární bezpečnost objektu:

 • zajistit možnost včasného a řádného čištění průduchu komína od sazí,

 • zajistit stanovený tepelný odpor komínového pláště,

 • zajistit dodržení bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí od komína.

Schopnost zajistit ochranu zdraví uživatele spalinové cesty:

 • řádným technickým stavem a funkcí komína zajistit dokonalé spalování paliv, bez tvorby jedovatého oxidu uhelnatého,

 • řádným technickým stavem a funkcí komína zajistit dokonalý odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší,

 • zajištěním dokonalé těsnosti komína zabránit úniku spalin ze spalinové cesty.

 

obrazek

Obr. 2: Střešní komíny IBF

 

Ukázka montáže komínu: viz video  http://eluc.railsformers.com/uploads/block_video/1507/Mont___kom_na_kom_nov__syst_m_BUILD_UP_.mp4?

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje

Obrázky:

Video:  

Video
This div will be replaced by the JW Player.
Zapamatuj si

Zapamatuj  si

Vícevrstvý komín má nejméně 3 vrstvy – plášť, tepelněizolační vrstvu (mezera), vložku.

Keramický komín má keramickou vložku, plášť může být i z jiného materiálu.

Stavba systémového komína se provádí z prvků certifikovaného systému jednoho výrobce podle jeho montážních pokynů a projektu.

Vlastnosti a odolnost komína musejí odpovídat provozním podmínkám připojeného spotřebiče paliv do 400 oC.

Komín pro spotřebič na pevná paliva musí odolat vyhoření sazí (teplota až 1200 oC).

Při stavbě komína musejí být dodrženy normové hodnoty, komín musí být proveden v souladu s platnými předpisy.

Komín musí zajistit bezpečný provoz spotřebiče paliv, řádný odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší.