Požadavky na spalinovou cestu

Požadavky na spalinovou cestu

Komínový plášť

 • Betonové tvarovky pro stavbu komína s jedním nebo dvěma průduchy pro instalaci komínové vložky, případně v kombinaci s průduchem vzduchovým nebo instalačním. Jedná se o kostky s plnými stěnami z lehčené betonové směsi (např. SCHIEDEL). Do průduchu je instalována komínová vložka. Pojivem je speciální tmel výrobce.

 • Plášťové tvarovky z jílovité směsi, tvarované lisováním, vypálené v cihlářské peci a v konečné fázi zabroušené (např. HELUZ). Dvě tvarovky tvoří průduch pro instalaci vložky. Plášť z těchto tvarovek vykazuje dobrou tepelněizolační vlastnost díky dutinové konstrukci. Pojivem je speciální tmel výrobce.

 • Plechové roury a tvarovky z korozivzdorné oceli (např. JEREMIAS) sestavované zasouváním, ve spoji zajištěné nýtováním, nebo speciálními objímkami.

obrazek

Obr. 1: Keramický komín

Komínová vložka keramická

 • Keramická vložka silnostěnná – prvky se vyrábějí se ze speciální  jílovito-šamotové směsi, formované do tvaru trubek různých průměrů, s délkou 330 mm a tloušťkou stěny 15 mm, s drážkami pro vytvoření pevného spoje, vypálené vysokou teplotou (například SCHIEDEL UNI PLUS). Mají nízkou nasákavost (do 20 %), vysokou pevnost, odolnost proti vysoké teplotě, včetně teploty vyhoření sazí. Sestavuje se „po vodě“ a spáry se těsní speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin.

 • Keramická vložka tenkostěnná – prvky se vyrábějí se ze speciální  jemnozrnné keramické směsi, formované do tvaru drážkovaných trubek různých průměrů, s délkou 1330 mm a tloušťkou stěny 5 mm, lisované vysokým tlakem (např. SCHIEDEL KERANOVA). Prvky jsou opatřeny spojovací manžetou, spojují se zasouváním „po vodě“ a těsní se speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin. Výhodou vložky je nižší hmotnost i nasákavost.

Tepelně izolační vrstva – nejčastější formou je tepelně izolační rohož dodaná výrobcem systémového komína, upravená pro vkládání do mezery mezi vložkou a pláštěm. Musí mít stanovenou odolnost proti vysoké teplotě (obvykle nejméně do 200 oC) a stanovenou minimální hustotu, která má zabránit jejímu sedání. Další používanou formou je uzavřená vzduchová mezera, využívající vysokou tepelně izolační schopnost uzavřené vzduchové vrstvy.

Odolnost materiálu proti účinkům spalin a vlivu povětrnostních podmínek:

 • proti tepelným rázům a provozní teplotě,

 • proti vlhkosti,

 • proti agresivnímu působení chemických sloučenin ve spalinách,

 • proti mrazu, dešti, větru a slunečnímu záření.

Schopnost zajistit plný výkon a bezpečný provoz spotřebiče paliv

Vhodnými parametry komína vytvořit podmínky:

 • pro potřebný komínový tah,
 • pro zajištění řádného odvodu a rozptylu spalin,

Schopnost zajistit ochranu zdraví uživatele spalinové cesty:

 • řádným technickým stavem a funkcí komína zajistit dokonalé spalování paliva bez tvorby jedovatého oxidu uhelnatého,
 • řádným technickým stavem a funkcí komína zajistit dokonalý odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší,
 • zajištěním dokonalé těsnosti komína zabránit úniku spalin ze spalinové cesty.

obrazek

Obr. 2: Teplotní kriterium

 

 

 

Zdroje

Obrázky:

 

 

Zapamatuj si

Zapište si

 • Vícevrstvý komín má nejméně 3 vrstvy – plášť, tepelněizolační vrstvu (mezera), vložku.

 • Keramický komín má keramickou vložku, plášť může být i z jiného materiálu.

 • Stavba systémového komína se provádí z prvků certifikovaného systému jednoho výrobce, podle jeho montážních pokynů a projektu.

 • Vlastnosti a odolnost komína musejí odpovídat provozním podmínkám připojeného spotřebiče paliv. Komín, určený pro plynná paliva musí být odolný proti vlhkosti.

 • Při stavbě komína musejí být dodrženy normové hodnoty, komín musí být proveden v souladu s platnými předpisy.

 • Komín musí zajistit bezpečný provoz spotřebiče paliv, řádný odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší.

Doplňující učivo

Zásady návrhu kouřovodu

Obecné zásady návrhu


Kouřovod pro komín s přirozeným tahem:

má být krátký se stoupáním k sopouchu nejméně 5 % (3°),
má mít rozvinutou délku kratší než je čtvrtina účinné výšky komína.


Kouřovod se navrhuje podle následujících zásad:
pro mokrý provoz musí mít kouřovod sklon pro odtékání kondenzátu (doporučeno 5 %),
kouřovod nesmí mít náhlé změny velikosti tvaru průřezu,
kouřovod nesmí mít kouty, kde by se hromadily spaliny,
kouřovod nesmí v sopouchu zasahovat do komínového průduchu a zmenšovat jeho průřez,
kouřovod má úhel změny směru tupý (max. 90 °),
samostatný kouřovod delší než 2 m se tepelně izoluje,
doporučuje se tepelně izolovat i kratší kouřovod než 2 m, pokud:

teplotně ohřívá svým povrchem místnost,
se nepříznivě snižuje teplota spalin v sopouchu,

společný kouřovod se izoluje vždy,
kouřovod musí zajišťovat těsnost a stabilitu,
kouřovod musí být kontrolovatelný a čistitelný,
pro pevná a kapalná paliva musí mít kouřovod čistící otvory,
pro plynná paliva musí mít kouřovod kontrolní otvory,
nerozebíratelný kouřovod musí mít čistící a kontrolní otvory rozmístěné po celé délce v místech změny směru nebo ve vzdálenosti max. 6 m,
kouřovod se může čistit a kontrolovat také demontáží kouřovodu podle pokynů výrobce,
při prostupu stěnou požárního úseku nebo obvodovou stěnou musí být zajištěna dilatace kouřovodu a vzdálenost od hořlavých materiálů.


Samostatný kouřovod

Samostatný kouřovod odvádí spaliny od jednoho spotřebiče a navrhuje se podle následujících zásad:

je zpravidla kruhového průřezu z plechových trub,
může být také z pružné kovové hadice a pak:

nesmí mít rozvinutou délku větší než 1,5 m,
musí být zajištěn proti samovolnému vysunutí ze spalinového hrdla spotřebiče a ze sopouchu,
nesmí být zabudován v prostoru bez možné kontroly,

od spotřebičů na plynná paliva má za spalinovým hrdlem svislé vedení délky minimálně 0,4 m,
nesmí mít průřez větší než je průřez komínového průduchu,
nesmí se směrem k sopouchu zužovat,
je-li nutné zmenšit průřez kouřovodu, pak k tomu dochází za spalinovým hrdlem,
kouřovod zděný nebo ve zdivu musí mít hladký povrch průduchu (vyspárovaný nebo omítnutý, s ochranným pouzdrem apod.), chráněný proti pronikání vlhkosti nebo pronikání vody.


Společný kouřovod

Společný kouřovod se navrhuje podle následujících zásad:


průřez se má plynule zvětšovat tak, jak to odpovídá protékajícímu množství spalin nebo
se navrhuje kouřovod s konstantním průřezem pro celkové množství spalin
napojení samostatných kouřovodů od spotřebičů v provedení B na společný kouřovod je šikmé (od spotřebičů v provedení C se to doporučuje).


Kouřovod s funkcí komína

Kouřovod s funkcí komína odvádí spaliny od plynového spotřebiče přímo od spalinového hrdla nad střechu.

Kouřovod s funkcí komína:

se navrhuje pouze od spotřebiče se svislou osou spalinového hrdla,
nemá být odkloněný od svislé osy,
výjimečně je povolen jeden odklon od svislé osy a v tomto místě je osazen kontrolní, resp. vymetací otvor,
má na ústí osazenu krycí desku (kromě komínů pro tlakovou třídu H1 a H2),
pro odvod spalin přirozeným tahem je:

vícevrstvý,
se suchým provozem,
kratší než 5 m výšky,

pro přetlakové spotřebiče je výška limitovaná tlakem a teplotou spalin,
dovoluje připojit také krb s uzavíratelným ohništěm na pevná paliva:

kouřovod je vícevrstvý,
s možností výběru popela,
s výškou do 8 m,
s kontrolovatelným a čistitelným otvorem.