Stavba a montáž

Stavba a montáž

Význam stavebního plánu, nákresu, projektu

Za správnou funkci komína odpovídá především ten, kdo rozhodl, jaké vlastnosti má nově stavěný komín mít. Dodavatel stavby komína se tedy má řídit rozhodnutím projektanta, vyjádřeném v projektu. V opačném případě přebírá odpovědnost ten, kdo dodal komín v rozporu s projektem.

Význam montážních pokynů výrobce, prohlášení o vlastnostech (popis)

Výrobce komínového systému poskytuje ke svým komínům montážní pokyny. Jejich dodržení při montáži je základní podmínkou poskytnutí záruky. Prohlášení o vlastnostech je dokument, kterým výrobce stvrzuje odběrateli kvalitu a bezpečnost zakoupeného výrobku.

obrazek

Obr. 1: Stavební plány

Spodní část systémového komína tvoří:

 • základová deska nebo patka s hydroizolací,

 • půdice průduchu - spodní část komínové vložky - kondenzátní jímka,

 • tvarovka dolního kontrolního (vybíracího) otvoru,

 • tvarovky komínového pláště mají vyříznuté otvory pro odvod kondenzátu a pro komínová dvířka.

Střední část systémového komína tvoří:

 • V potřebné výšce je ve vložce umístěna tvarovka sopouchu a do komínového pláště je vyříznut otvor.

 • Průchod stropní konstrukcí - je třeba zajistit dilataci a požární bezpečnost.

 • Ve střední části komína - obvykle v půdním prostoru - se provádí otvor určený pro čištění a kontrolu průduchu komína – vymetací otvor. Provádí se instalací tvarovky a vyříznutím otvoru v komínovém plášti.

 • Ostatní části komína bez otvoru se provádějí montáží potřebného počtu rovných prvků vložky a komínového pláště.

Horní část systémového komína tvoří: ( průchod střechou, nadstřešní část, komínová hlava) – obrázky, popis

 • Průchod komína střechou - je nutno zajistit vodotěsnost otvoru proti dešti a vodě, stékající po krytině střechy a po stěně komína.

 • Nadstřešní část komína musí být tak vysoká, aby ústí průduchu bylo v předepsané výšce vzhledem k hřebeni střechy.

 • Komínová hlava - chrání konstrukci komína před účinky počasí, před zatékáním vody do tepelně izolační vrstvy a zajišťuje dilataci komínové vložky v krycí desce.

 • Komínová stříška - chrání ústí průduchu před vnikáním dešťové vody.

Příslušenství komína tvoří prvky, které umožňují kontrolu a čištění spalinové cesty nebo umožňují přístup k místům kontroly. Jsou to obvykle komínová dvířka, komínová lávka a přístupové komunikace.

obrazek

Obr. 2: Komínová lávka

Identifikační štítek je předepsaný způsob označení konstrukce systémového komína. Údaje, uvedené výrobcem na identifikačním štítku, informují uživatele o vlastnostech komína, o provozních podmínkách a podávají i další předepsané informace.

Zařazení konstrukce komína podle ČSN EN 1442 udává vlastnosti komína a stanovuje uživateli podmínky jeho provozu:

 • ČSN EN 1443 – T140 P2 W 1 O10 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič na spalování plynného paliva s odvodem spalin přetlakem s teplotou spalin do 140 °C, vedený vně obvodové zdi budovy. Je odolný proti účinkům kondenzátů a je určen pro mokrý provoz s  tvorbou kondenzátu. Není odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 10 mm.

 • ČSN EN 1443 – T120 N1 W 1 O10 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič plynného paliva s odvodem spalin přirozeným tahem, s teplotou spalin do 120 °C, vedený vnitřkem budovy. Je odolný proti účinkům kondenzátů a je určen pro mokrý provoz s  tvorbou kondenzátu. Není odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 10 mm.

 • ČSN EN 1443 – T120 P2 W 1 O20 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič plynných paliv s odvodem spalin přetlakem, s teplotou spalin do 120 °C, vedený vně budovy. Je odolný proti účinkům kondenzátů a vhodný pro mokrý provoz. Není odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 20 mm.

 

Zdroje

Obrázky:

Video:

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Založení a stavba komína