Systémový vícevrstvý komín pro kondenzační kotle

Systémový vícevrstvý komín pro kondenzační kotle

Anotace oblasti

Systémový komín pro odvod spalin od spotřebiče plynných paliv s kondenzací spalin musí kromě obvyklých vlastností zajišťovat vysokou odolnost proti vlhkosti a dokonalou těsnost. Nejsou na něj kladeny nároky na protipožární bezpečnost objektu vzhledem k nižším provozním teplotám spalin, ani na čištění průduchu od sazí. Předpokládá se u něj mokrý provoz se stálou tvorbou kondenzátu spalin. Jeho velmi častou formou je vzduchospalinový systém, provedený dvojitým, souosým potrubím, zajišťujícím pevnost, těsnost a stabilitu spalinové cesty, přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin.

Komínový plášť

  • Betonové tvarovky pro stavbu komína s jedním nebo dvěma průduchy pro instalaci komínové vložky, případně v kombinaci s průduchem vzduchovým nebo instalačním. Jedná se o kostky s plnými stěnami z lehčené betonové směsi (např. SCHIEDEL). Do průduchu je instalována komínová vložka. Pojivem je speciální tmel výrobce.

  • Plášťové tvarovky z jílovité směsi, tvarované lisováním, vypálené v cihlářské peci a v konečné fázi zabroušené (např. HELUZ). Dvě tvarovky tvoří průduch pro instalaci vložky. Plášť z těchto tvarovek vykazuje díky dutinové konstrukci dobrou tepelněizolační vlastnost. Pojivem je speciální tmel výrobce.

  • Plechové roury a tvarovky z korozivzdorné oceli (např. JEREMIAS) sestavované zasouváním, ve spoji zajištěné nýtováním nebo speciálními objímkami.

  • Plastové roury a tvarovky z odolného plastu sestavované zasouváním, ve spoji zajištěné spojovacími objímkami

Komínová vložka plastová

Plastová vložka – prvky se vyrábějí ze speciálního odolného plastu, resp. z kovu potahovaného plastem, formované do tvaru trubek různých průměrů, s délkovou variabilitou (prvky nelze délkově upravovat) a s tloušťkou stěny X mm. Vložka není nasákavá, je pevná, odolává vlhkosti i chemickému působení spalin a jejich kondenzátů. Sestavuje se „po vodě“ a spáry se těsní speciálním těsněním (pryžové kroužky ve drážce). Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin.

Tepelněizolační vrstva - nebývá u tohoto typu komína obvykle provedena.
U spalinové cesty od spotřebiče plynných paliv s kondenzací spalin se předpokládá nízká teplota spalin pod rosným bodem. Proto není nutné chránit spaliny před ztrátou teploty a mezera mezi komínovým pláštěm a vložkou bývá obvykle využita pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče paliv. U tohoto typu spalinové cesty dochází ke kondenzaci vodní páry nejvíce přímo ve spotřebiči plynných paliv, pak v kouřovodu a v dolní části průduchu komína. Z ústí průduchu komína pak vychází jen oxid uhličitý CO2 , dusík N a nespotřebovaný kyslík O2.

Obr.1: 3D schéma komínu

Komín a celá spalinová cesta pracují v přetlaku, vzhledem k odvodu spalin výkonem ventilátoru. Spalinová cesta musí být proto těsná a nesmějí z ní unikat spaliny. Kondenzát musí být jímán a odváděn.

 

 

Zdroje

Obrázky:

Přílohy
OZNÁMENÍ.docx Stáhnout
Komentář

Oznámení o sjednocení pojmu „spalinová cesta“

Datum: 9.11.2014 | Autor: Ing. Miroslav Burišin

Ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bylo publikováno oznámení o sjednocení výkladu pojmu „spalinová cesta" pro účely naplňování ustanovení právních předpisů a technických norem.

Jedná se o bezprecedentní pokus vykládat ustanovení závazných právních předpisů ve věstníku úřadu, jehož úkolem je vykonávat působnost státu v oblasti technické normalizace. S ohledem na skutečnost, že výklad rozšiřuje působnost některých právních předpisů nad rámec stanovený zákonem, jedná se o protiústavní pokus státní správy nařizovat občanům a právnickým a fyzickým podnikajícím osobám povinnosti nad rámec vymezený zákonem.

S ohledem na závažnost tohoto postupu orgánů státní správy považujeme za nezbytné zveřejnit celé znění oznámení a uvést argumenty pro naše odmítavé stanovisko.
viz příloha: