Požadavky na spalinovou cestu

Požadavky na spalinovou cestu

Komínová vložka plastová

 • Plastová vložka – prvky se vyrábějí se ze speciálního odolného plastu, resp. z kovu potahovaného plastem, formované do tvaru trubek různých průměrů, s délkovou variabilitou (prvky nelze délkově upravovat) a s tloušťkou stěny X mm. Vložka není nasákavá, je pevná, odolává vlhkosti i chemickému působení spalin a jejich kondenzátů. Sestavuje se „po vodě“ a spáry se těsní speciálním těsněním (pryžové kroužky ve drážce). Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin.

 • Tepelněizolační vrstva - nebývá u tohoto typu komína obvykle provedena.
  U spalinové cesty od spotřebiče plynných paliv s kondenzací spalin se předpokládá nízká teplota spalin pod rosným bodem. Proto není nutné chránit spaliny před ztrátou teploty a mezera mezi komínovým pláštěm a vložkou bývá obvykle využita pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče paliv. U tohoto typu spalinové cesty dochází ke kondenzaci vodní páry nejvíce přímo ve spotřebiči plynných paliv, pak v kouřovodu a v dolní části průduchu komína. Z ústí průduchu komína pak vychází jen oxid uhličitý CO2 , dusík N a nespotřebovaný kyslík O2.

 • Komín a celá spalinová cesta pracují v přetlaku, vzhledem k odvodu spalin výkonem ventilátoru. Spalinová cesta musí být proto těsná a nesmějí z ní unikat spaliny. Kondenzát musí být jímán a odváděn.

 

obrazek

Obr. 1: Plastový komín

 

Odolnost materiálu proti účinkům spalin a vlivu povětrnostních podmínek:

 • proti tepelným rázům a provozní teplotě,

 • proti vlhkosti,

 • proti agresivnímu působení chemických sloučenin ve spalinách,

 • proti mrazu, dešti, větru a slunečnímu záření

Schopnost zajistit plný výkon a bezpečný provoz spotřebiče paliv:

 • Spaliny nejsou v tomto případě odváděny přirozeným tahem komína. Vzduch pro spalování je přiváděn vzduchovým potrubím (otvorem) do spotřebiče a jeho hořáku a spaliny jsou vytlačeny spalinovou cestou do ovzduší. Toto proudění zajišťuje výkon ventilátoru, který je součástí konstrukce uzavřeného spotřebiče plynných paliv.

Vhodnými parametry spalinové cesty vytvořit podmínky:

 • pro přívod potřebného množství vzduchu pro hoření,

 • pro zajištění řádného odvodu a rozptylu spalin.

Schopnost zajistit ochranu zdraví uživatele spalinové cesty:

 • řádným technickým stavem a funkcí celé spalinové cesty zajistit dokonalé spalování paliva, bez tvorby jedovatého oxidu uhelnatého,

 • řádným technickým stavem a funkcí komína zajistit dokonalý odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší,

 • zajištěním dokonalé těsnosti zabránit úniku spalin ze spalinové cesty.

obrazek

Obr. 2: Profil komína

 

 

 

Zdroje

Obrázky:

Zapamatuj si

Zapište si

Vícevrstvý komín má nejméně 3 vrstvy – plášť, tepelněizolační vrstvu (mezera), vložku.

Keramický komín má keramickou vložku, plášť může být i z jiného materiálu.

Stavba systémového komína se provádí z prvků certifikovaného systému jednoho výrobce podle jeho montážních pokynů a projektu.

Vlastnosti a odolnost komína musejí odpovídat provozním podmínkám připojeného spotřebiče paliv. Komín, určený pro plynná paliva musí být odolný proti vlhkosti.

Při stavbě komína musejí být dodrženy normové hodnoty, komín musí být proveden v souladu s platnými předpisy.

Komín musí zajistit bezpečný provoz spotřebiče paliv, řádný odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší.

Odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn výkonem spalinového ventilátoru.

Kontrolní otázka

Musí se u tohoto typu komína provádět tepelná izolace?